МОДУЛЬ № 2. Суб’єкти та об’єкти цивільного права. Всього годин 13, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 5.Всього годин - 72, у т.ч. лекції - 22, практичне заняття - 18, самостійна робота - 32.

Тема 6. Фізична особа

Всього годин 13, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 5.

Лекція № 6 (2 години). У лекції розглядаються питання загальні положення про суб’єктів цивільного права. Розкривається питання поняття фізичної особи, її правоздатність та дієздатність. Детально досліджуються питання поняття та зміст правоздатності та дієздатності.

Лекція № 7 (2 години). У лекції послідовно розкриваються питання види, обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Наголошується на особливостях цивільно-правової відповідальності малолітніх та неповнолітніх дітей. Розглядаються питання розглядаються визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою. Висвітлюються питання індивідуалізації фізичної особи, акти цивільного стану, фізична особа-підприємець.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 6-7 (4 години). Навчальні питання:

1. Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи.

2. Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види.

3. Особливості цивільно-правової відповідальності малолітніх та неповнолітніх дітей.

4. Індивідуалізація фізичної особи.

5. Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

6. Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності.

7. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

8. Оголошення фізичної особи померлою.

9. Акти цивільного стану.

10. Фізична особа-підприємець.

Додаткові питання:

1. Початок та кінець правоздатності фізичної особи.

2. Обсяг та зміст правоздатності фізичної особи.

3. Співвідношення правоздатності та суб’єктивних прав фізичних осіб. Правоздатність громадян інших держав і осіб без громадянства.

4. Емансипація (підстави та правові наслідки). Дієздатність громадян інших держав і осіб без громадянства.

5. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною. Момент визнання фізичної особи недієздатною.

6. Порядок здійснення цивільних прав та обов’язків недієздатними особами. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною.

7. Ім’я, місце проживання особи та інші засоби індивідуалізації фізичних осіб, їх правове значення.

8. Роль та участь органів внутрішніх справ у встановленні та реєстрації деяких актів цивільного стану.

9. Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності, органом опіки та піклування.

10.  Порядок здійснення цивільних прав та обов’язків обмежено дієздатними особами. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена.

Теми для рефератів:

1. Здійснення фізичною особою підприємницької діяльності.

2. Банкрутство фізичної особи-підприємця. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця.

3. Обставини (дії та події), що визнаються актами цивільного стану.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття фізичної особи як учасника цивільних правовідносин. Знати визначення правоздатності та дієздатності фізичної особи. Знати як співвідносяться правоздатність та суб’єктивне цивільне право. Засвоїти питання визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення фізичної особи померлою.

Література

Нормативні акти

1. Конституція України http://rada.gov.ua/

2. Конвенція про права дитини. ООН від 20.11.1996 http://rada.gov.ua/

3. Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

4. Господарський кодекс України http://rada.gov.ua/

5. Сімейний кодекс України http://rada.gov.ua/

6. Земельний кодекс України вiд 18.12.1990 № 561-XII http://rada.gov.ua/

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073- http://rada.gov.ua/

8. Житловий Кодекс Української РСР вiд 30.06.1983 № 5464-X http://rada.gov.ua/

9. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 № 10.12.1948 http://rada.gov.ua/

10. Закону України "Про міжнародне приватне право" N 2709-IV (2709-15) від 23 червня 2005 р. http://rada.gov.ua/

11. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235. http://rada.gov.ua/

12. Закон України «Про психіатричну допомогу» вiд 22.02.2000 № 1489-III http://rada.gov.ua/

13. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05. 1991 № 1023 http://rada.gov.ua/

14. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 №1775 http://rada.gov.ua/

15. Закон України «Про нотаріат » від 02.09. 1993 № 3425 http://rada.gov.ua/

16. Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 № 825 http://rada.gov.ua/

17. Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 № 1296 http://rada.gov.ua/

18. Закон України «Про пресу та інші засоби масової інформації» 12.06.1990 № 1552 http://rada.gov.ua/

19. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060 http://rada.gov.ua/

20. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 № 3759

21. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565 http://rada.gov.ua/

22. Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966 http://rada.gov.ua/

23. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 № 889

24. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280\97 http://rada.gov.ua/

25. Закон України «Основи законодавства про охорону здоров я» від 19.11.1992 №2801 04.11.1986 http://rada.gov.ua/

26. Закон України вiд 24.12.1993 № 3807-XII Про органи реєстрації актів громадянського стану http://rada.gov.ua/

27. Президент України. Указ від 04.12.1996 № 1165\96 Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики http://rada.gov.ua/

28. Постанова КМУ від 26.04.1995 р. N 308Про затвердження Порядку видачі приватизаційних паперів неповнолітнім громадянам, громадянам, визнаним у встановленому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, і громадянам, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, та порядку їх використання

29. Єдиний державний реєстр судових рішень в Україні. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/pls/apex/f?p=200:1:1440438390059619

30. Верховний Суд; Постанова вiд 28.03.1972 № 3 Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним

Основна література

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – 3-є вид., перероб. і допов. – К., 2008.

2. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6 томах. Т. 1. Вид. 2-ге, виправ. та допов. / Р. Б. Шишка (кер. авт. кол.), О. Л. Зайцев, Є. О. Мічурін та ін.; За ред. Р. Б. Шишки та В. А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2008.

3. Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.: Вентурi, 1997.- 480 с

4. Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c.

5. Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c

6. Братусь С. Н. Субьекты гражданского права. — М., 1950.

7. Вебере Я. Р. Правосубьектность граждан в советском гражданском ы семейном праве. — Рига, 1976.

8. Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник.- Х.: Одіссей, 2002.- 640 c.

9. Практикум по гражданскому праву: В 2-х ч. Ч.1.- М.: Юрист, 1998.- 176 c.

10. Головашевич А. К вопросу о правосубъектности физических лиц // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

11. Мічурін Є. Обмеження майнових прав фізичних осіб у Давньому Римі // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

12. Мічурін Є. Співвідношення обмежень майнових та особистих немайнових прав фізичних осіб // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 10

13. Шишка Р. Індивідуалізація фізичних осіб як підприємців // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 6

14. Назімок Н. Інститут банкрутства фізичних осіб: перспективи законодавчого врегулювання в Україні та зарубіжний досвід // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 10

 

Тема 7. Опіка та піклування

Всього годин 9, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 5.

Лекція № 8 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття інститутів цивільного права опіки та піклування. Визначаються цілі та значення опіки та піклування. У лекції зазначається про обов’язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки та піклування. Визначаються випадки при яких встановлення опіки та піклування провадиться судом чи органом опіки та піклування. Вказується на місце встановлення опіки або піклування. Детально досліджуються питання суб’єктного складу інститутів опіки та піклування.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 8 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття та мета опіки та піклування.

2. Обов’язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки та піклування.

3. Встановлення опіки та піклування судом. Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування.

 4. Призначення опікуна або піклувальника.

5. Суб’єкти опіки та піклування. Орган опіки та піклування.

Додаткові питання:

1. Місце встановлення опіки або піклування.

2. Орган опіки та піклування.

3. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка та піклування.

4. Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником.

5. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника.

Теми для рефератів:

1. Загальні положення про опіку над малолітніми дітьми.

2. Загальні положення про піклування на фізичними особами.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття опіки та піклування, усвідомити важливе значення цих інститутів цивільного права. Знати у якому випадку опіку та піклування встановлює суд, а в яких випадках орган опіки та піклування. Знати, які вимоги встановлені законодавством до особи опікуна та піклувальника.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти:

1. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6 томах. Т. 1. Вид. 2-ге, виправ. та допов. / Р. Б. Шишка (кер. авт. кол.), О. Л. Зайцев, Є. О. Мічурін та ін.; За ред. Р. Б. Шишки та В. А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2008.

2. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзера, Д.В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – Т. 1, 2 – К.: Юрінком Інтер, 2004.

3. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: у 2 томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Т. 1, 2. – К.: ІнЮре, 2003.

4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – 3-є вид., перероб. і допов. – К., 2008.

5. Антонюк О. Проблемні аспекти інституту опіки над майном фізичної особи // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

 

Тема 8. Юридичні особи

Всього годин 15, у т.ч. лекції - 6, практичне заняття - 4, самостійна робота - 5.

Лекція № 9 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття, ознаки та значення юридичних осіб. Послідовно розкриваються питання про вчення про юридичні особи. Розглядаються юридичні особи приватного та публічного права.

Лекція № 10 (2 години). У лекції висвітлюються питання про організаційно-правові форми юридичних осіб; товариства та установи; підприємницькі та непідприємницькі товариства. Способи створення юридичної особи. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи. Філії та представництва юридичної особи. Відповідальність юридичних осіб. Індивідуалізація юридичної особи.

Лекція № 11 (2 години). У лекції висвітлюються питання про припинення діяльності юридичних осіб. Порядок ліквідації юридичної особи. Окремо розглядається банкрутство юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності. Реорганізація та способи реорганізації юридичної особи.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 9-10 (4 години). Навчальні питання:

1. Поняття, ознаки та значення юридичних осіб.

2. Вчення про юридичні особи.

3. Види юридичних осіб.

4. Способи створення юридичної особи.

5. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи. Відмінності загальної та спеціальної правоздатності юридичної особи.

6. Філії та представництва юридичної особи.

7. Відповідальність юридичних осіб.

8. Індивідуалізація юридичної особи.

9. Припинення юридичної особи.

10. Підприємницькі товариства (поняття, види).

Додаткові питання:

1. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах. Органи внутрішніх справ як юридичні особи публічного права.

2. Момент виникнення цивільної правоздатності. Особисті немайнові та майнові права юридичної особи.

3. Найменування юридичної особи. Місцезнаходження юридичної особи. Інші засоби індивідуалізації.

4. Майно юридичних осіб приватного права.

5. Правосуб’єктність юридичних осіб приватного права.

6. Об’єднання юридичних осіб приватного права.

7. Повне та сингулярне правонаступництво при реорганізації.

8. Порядок перетворення юридичної особи.

9. Підстави для припинення юридичної особи.

10. Банкрутство юридичної особи та його види.

11. Підстави для банкрутства юридичної особи.

12. Способи запобігання банкрутству юридичної особи.

13. Наслідки банкрутства юридичної особи.

14. Задоволення вимог кредиторів при ліквідації юридичних осіб.

15. Задоволення вимог кредиторів при банкрутстві юридичних осіб.

Теми для рефератів:

1. Реорганізація юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділ та перетворення.

2. Підстави та порядок ліквідації юридичної особи. Правові наслідки припинення юридичної особи.

3. Поняття та види господарських товариств.

4. Загальна характеристика непідприємницьких товариств: поняття, види, особливості.

5. Політичні партії як юридичні особи.

6. Професійні спілки як юридичні особи.

7. Загальні положення про виробничий кооператив.

8. Види установчих документів та вимоги до їх змісту.

9. Афілійовані особи.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та види юридичних осіб. Знати способи створення юридичних осіб. Знати про правосуб’єктність юридичної особи. Вміти виділяти характерні риси, які індивідуалізують юридичну особу. Вміти розрізняти види підприємницьких товариств та знати їх особливості.

 

Література

1. Бейцун І. Проблема цивільно-правової відповідальності у відносинах між основною та дочірньою юридичними особами: порівняльно-правовий аналіз // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1

2. Амельченко В. Сутність юридичної особи в сучасних умовах // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

3. Кодавбович В. Правові проблеми створення та функціонування кооперативів // Право України. – 1991. - № 12. – С. 8.

4. Грудницька С., Шеремет О. Щодо гармонізації законодавства України про повні товариства й об’єднання підприємств із законодавством ЄС // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

5. Жигалкін І. Органи установи як юридичної особи приватного права// Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

6. Жигалкін І. Правовий режим майна установ // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

7. Жигалкін І. Правоздатність установ приватного права// Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

8. Зайченко М. Поняття та правова природа транснаціональних корпорацій // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

9. Зеліско А. Майнові права учасників споживчих товариств як непідприємницьких товариств // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12

10. Селиванова І. Окремі питання створення малих підприємств // Право України. – 1991. - № 2. – С. 22.

11. Титова Н. Сільськогосподарські кооперативи та їх правове забезпечення // Право України. – 1991. - № 6. – С. 20.

12. Шевченко О. Управління малими підприємством: організаційно-правові питання // Право України. – 1992. - № 1. – С. 17.

13. Севрюкова І. Про правовий статус спільних підприємств // Право України. – 1993. - № 3. – С. 7.

14. Галянтич М. Державна реєстрація підприємництва – нові підходи // Право України. – 1993. - № 9-10. – С. 14.

15. Барабаш О. Пилипко А. Товарна біржа – не нотаріальна контора // Право України. – 1997.- № 7.–С.5.

16. Єлов В. Засновницькі документи про створення господарських об’єднань, їх зміст // Право України. – 1998.- № 1.–С.92.

17. Бервзюк О. Господарські об’єднання: стан законодавства та перспективи розвитку // Право України. – 1998.- № 3.–С.28.

18. Грудницька С. Щодо питання про напрями розвитку законодавства про об’єднання // Право України. – 1998.- № 11.–С.40.

19. Семчик В. Правові засади сільськогосподарської кооперації в Україні // Право України. – 1999.- № 5.–С.35.

20. Пєскою В. Правові аспекти організації дочірніх підприємств // Право України. – 1999.- № 10.–С.22.

21. Спасибо-Фатєєва І. Акціонерне товариство як акумуляція, синтез та суперечність інтересів // Право України. – 1999.- № 11.–С.44.

22. Воловик О. Вдосконалення правового регулювання правонаступництва (внаслідок реорганізації юридичних осіб) // Право України. – 2000.- № 8.–С.58.

23. Вінник О. Деякі питання вдосконалення організаційно-правових форм господарювання в Україні Тітов М., Бондаренко В. Новий закон про банкрутство: проблеми застосування // Право України. – 2000.- № 8.–С.95.

24. Ляпунова Н. Щодо фіктивного банкрутства // Право України.–2000.-№11.–С.88.

25. Духнович А. Перспективи розвитку і правове регулювання діяльності сільської кооперації у формі кредитних спілок// Право України. // Право України. – 2001. - № 7. – С.34.– 2001. - № 9. – С.41.

26. Артеменко С. До питання про правовий статус правління акціонерного товариства // Право України. – 2001. - № 9. – С.44.

27. Дунь В. Соціальна детермінація формування і застосування законодавства про банкрутство // Право України. – 2001. - № 12. – С.55.

28. Мельник А. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: окремі проблеми // Право України. – 2001. - №10. – С.60.

29. Марченко Г. Інститут трасту у правовій системі України: перспективи розвитку // Право України. – 2001. - №3. – С.100.

30. Майданик Р. Представницька діяльність довірчих товариств (цивільно-правова характеристика) // Право України. – 2002. - №4. – С.36.

31. Хвасенко А. Правове регулювання особистого селянського господарства громадян // Право України. – 2002. - №3. – С.40.

32. Виникнення правосуб'єктності підприємств: деякі питання / Л. Соловйова // Право України. — 2002. — N 7. — С. 36-39.

33. Проблеми господарювання підприємств з вадами дієздатності / Л. Соловйова // Право України. — 2004. — N 11.

34. Вдосконалення державного регулювання підприємництва у ракурсі адміністративної реформи / А. Ластовецький // Право України. — 2002. — N 6. — С. 18-24

35. Вдосконалення правового регулювання оподаткування як головного організаційно-правового засобу впливу на підприємницьку діяльність / А. Ластовецький // Право України. — 2005. — N 5. — С. 56-60.

36. Колізії у законодавстві про оподаткування / А. Ластовецький // Право України. — 2003. — N 7. — С. 42-47.

37. Колізії у законодавстві про підприємництво / А. Ластовецький // Право України. — 2002. — N 9. — С. 46-51.

38. Оподаткування як інструмент організаційно-правового регулювання підприємництва / А. Ластовецький // Право України. — 2004. — N 9. — С. 76-81.

39. Право на підприємницьку діяльність у ракурсі становлення інституту державно-правової охорони конституційних прав і свобод громадян / А. Ластовецький // Право України. — 2004. — N 2. — С. 43-48.

40. Щодо правової природи майна акціонерних товариств / А. Ковальчук // Право України. — 2006. — N 6. — С. 45-48.

41. Практика вирішення спорів, пов'язаних з реалізацією корпоративних прав (за матеріалами узагальнення практики Господарського суду м.Києва) / В. Коссак, О. Бачун // Право України. — 2003. — N 12. — С. 54-57.

42. Практика вирішення спорів, пов'язаних з реалізацією корпоративних прав (за матеріалами узагальнення практики Господарського суду м.Києва) / В. Коссак, О. Бачун // Право України. — 2003. — N 12. — С. 54-57.

43. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: окремі проблеми / А. Мельник // Право України. — 2001. — N 10. — С. 60-63.

44. Довірчі операції зарубіжних трастових компаній / Г. Харченко // Право України. — 2002. — N 4. — С. 151-154.

45. Спадкування часток учасників господарських товариств та кооперативів: актуальні питання / В. Васильченко // Право України. — 2000. — N 7. — С. 80-81.

46. Регулювання припинення (реорганізації) та ліквідації юридичних осіб за проектом Цивільного кодексу України / А. Єфименко // Право України. — 2002. — N 10. — С. 77-82.

47. Мирова угода в процедурі банкрутства: роль економіко-правових факторів / Н. Барабашова, Е. Сгара // Право України. — 2003. — N 1. — С. 42-47.

48. Правове регулювання процедури банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств / Н. Барабашова, Е. Сгара // Право України. — 2003. — N 9. — С. 65-68.

49. Межі здійснення правосуб'єктності юридичними особами України за кордоном (приватно-правовий аспект) / Г. Фединяк // Право України. — 2003. — N 12. — С. 126-128.

50. Майновий аспект правового статусу юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України / О. Кравчук // Право України. — 2003. — N 12. — С. 86-88.

51. Проблеми класифікації юридичних осіб за новим законодавством України / О. Кравчук // Право України. — 2004. — N 6. — С. 102-105.

52. Виникнення та розвиток інституту простого товариства (роль римського приватного права у цьому процесі) / Ю. Дмитрієва // Право України. — 2007. — N 6. — С. 126-130.

53. Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку": плюси і мінуси / А. Левик // Право України. — 2003. — N 4. — С. 93-95.

54. Деякі питання, пов'язані з визначенням підприємства як майнового комплексу за Цивільним кодексом України / С. Кривобок // Право України. — 2003. — N 10. — С. 132-135.

55. Проблемні аспекти здійснення спільної господарської діяльності в Україні / В. Рєзнікова // Право України. — 2005. — N 2. — С. 48-51.

56. Особливості правового становища відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації / Н. Гончарова // Право України. — 2004. — N 2. — С. 49-54.

57. Зміни в законодавстві щодо організаційно-правових форм юридичних осіб / Л. Медведєва, Н. Гончарова // Право України. — 2004. — N 4. — С. 125-131.

58. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності / А. Шпомер // Право України. — 2004. — N 2. — С. 55-59.

59. Банкрутство в Україні: минуле і сьогодення / Б. Грек // Право України. — 2004. — N 6. — С. 24-31.

60. Правове регулювання майнових аспектів діяльності фермерських господарств за новим законодавством України: окремі проблеми / В. Жушман, В. Уркевич // Право України. — 2004. — N 6. — С. 46-50.

61. Визнання права власності на акцію, випущену в документарній формі, та здійснення коригуючих операцій у реєстрі власників іменних цінних паперів / О. Регурецька // Право України. — 2004. — N 9. — С. 85-89.

62. Уточнення складу та змісту установчих документів суб'єктів підприємництва / В. Марков // Право України. — 2004. — N 10. — С. 59-63.

63. Окремі проблеми застосування законодавства про банкрутство / Н. Асєєва // Право України. — 2004. — N 11. — С. 26-29.

64. Правовий механізм захисту інтересів сторін у процедурі банкрутства / Н. Асєєва // Право України. — 2005. — N 9. — С. 37-40.

65. Реорганізація неплатоспроможного підприємства як спосіб відновлення економічної незалежності / Н. Асєєва // Право України. — 2006. — N 7. — С. 59-62.

66. Зміни в законодавстві щодо організаційно-правових форм юридичних осіб / Л. Медведєва, Н. Гончарова // Право України. — 2004. — N 4. — С. 125-131.

67. Аніщук В. Форми правового забезпечення діяльності політичних партій в Україні // Право України. – 2000.- № 2.–С.95.

68. Васильченко В. Спадкування часток учасників господарських товариств та кооперативів: актуальні питання // Право України. – 2000.- № 7.–С.80.

69. Поляков Б. Правове становище кредиторів у процесі банкрутства // Право України. – 2001. - № 7. – С.39.

70. Саніахметова Н. Поняття суб’єктів підприємницької діяльності // Право України. – 2001. - № 9. – С.28.

71. Бірюков О. ЮНСІТРАЛ і транскордонні банкрутства // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

72. Винар Л. Правовий режим майна юридичних осіб публічного права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

73. Гулик А. Право акціонера на участь в управлінні справами акціонерного товариства // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3

74. Жигалкін І. Про поняття «установа приватного права» // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 10

75. Зеліско А. Історичні передумови формування непідприємницької природи споживчих товариств // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 6

76. Кубко А. Реалізація публічних інтересів у цивільному праві України: особливості механізму // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 4

77. Лідовець Р. Право участі у товаристві з обмеженою відповідальністю як об’єкт спадкового правовідношення // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №7

78. Мазур Т. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: до питання розширення кола функцій // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

79. Ібрагімова Н., Віхров О. До питання про господарсько-правовий статус холдингових компаній // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 5

80. Похиленко І. Поняття фермерського господарства як організаційно-правової форми суб’єктів малого підприємництва // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

81. Кодинець А. Цивільно-правові аспекти реалізації суб’єктивних прав на доменні імена // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1

82. Щербакова Н. Правовая природа реорганизации хозяйственных обществ // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

83. Янкова Е. Распределение прибыли между участниками хозяйственных обществ // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 4

84. Щербакова Н. Захист законних прав та інтересів кредиторів під час реорганізації // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 2

85. Смітюх А. Рейдерство: зловживання правами щодо скликання позачергових загальних зборів акціонерів і внесення пропозицій до порядку денного // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 3

86. Рожкова Н., Щербинская Я. Анализ текста Закона Украины «Об акционерных обществах» // Підприємництво господарство і право. - 2009. - № 1. – С. 7-9.

87. Джуринський В. Майнові відносини в обєднанні підприємств (господарсько-правові аспекти) // Підприємництво господарство і право. - 2009. - № 1. – С. 22-25.

88. Соловйов А. Поняття й ознаки корпоративних прав // Підприємництво господарство і право. - 2009. - № 2 – С. 71-74.

89. Бірюков О. Міжнародні аспекти банкрутства: режими правового регулювання відносин неспроможності // Підприємництво господарство і право. - 2009. - № 3 – С. 68-72

90. Борисова В. Питання управління юридичними особами і їх вирішення за чинним законодавством України // Право України. – 2009. - № 5. – С. 113-120.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 598; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!