II. Організаційно-методичні вказівкиМета навчальної дисципліни – навчити слухачів та студентів основних положень Загальної та Особливої частин цивільного права у взаємодії між собою і з нормами конституційного, цивільного, житлового, земельного, та інших галузей права, для їх подальшого ефективного використання у майбутній роботі.

Завдання навчальної дисципліни – використати можливості навчального процесу для вивчення теорії і практики цивільного права, виробити у студентів навички самостійного пошуку, використання та аналізу нормативних актів, що регулюють цивільні правовідносини. 

Предмет навчальної дисципліни – методологічно організований процес поступового й послідовного освоєння вироблених юридичною думкою знань про цивільне право, його основних положень. Основу наукових (теоретичних) знань щодо інституту права власності становлять праці учених-правознавців: О.В. Дзери, Я.Н Шевченко, З.В. Ромовської, А.О. Пушкіна, Є.А. Суханова, В. Дозорцева, Ю.К. Толстого, А.В. Венедиктова, В.П. Грибанова, Л.І. Петражицького та інших.

Методика вивчення курсу «Цивільне право» являє собою систему прийомів, засобів та інструментарію дослідження цивільно-правових явищ та понять. Основними методами є: юридичний, соціологічний, системний, компаративістський, історико-порівняльний тощо.

Цивільне право як навчальна дисципліна приватноправового спрямування має важливе значення при підготовці фахівців-юристів як у господарській сфері, так і для системи органів внутрішніх справ. Цивільне право займає провідне місце як у системі приватного права так і у суспільстві вцілому. Дію його норм ми відчуваємо на собі кожен день стаючи власником тих чи інших речей, набуваючи та здійснюючи особисті немайнові права, створюючи юридичні особи, укладаючи договори тощо.

Виходячи з сучасних вимог Міністерства внутрішніх справ України про підвищення професійної і соціально психологічної підготовленості кадрів, забезпечення зв’язку теорії та практики у вищій школі програма передбачає:

- за методикою навчання: впровадження у викладання ефективних прийомів та засобів, які забезпечують підвищення рівня підготовки; надання студентам можливості самостійно поглиблювати знання з метою формування необхідних професійних вмінь та навичок;

- за організацією навчання: максимальну навчально-практичну спрямованість всіх видів занять та забезпечення конкретного зв’язку теоретичних положень з практичною діяльністю.

Матеріал курсу викладається з використанням наочності, порівняльного аналізу, статистичних досліджень тощо.

Організація, зміст та порядок вивчення предмету визначаються програмою.

Основними видами навчальних занять з курсу є:

- лекції;

- семінари;

- практичні заняття;

- індивідуальні та групові консультації.

На лекціях відбувається формування понять Загальної та Особливої частин цивільного права, дається аналіз норм цивільного законодавства України та умов їх застосування.

На семінарських та практичних заняттях відбувається контроль якості засвоєного навчального матеріалу, а також відпрацювання практичних вмінь. Семінари та практичні заняття – основні види навчальних занять. Вони проводяться за основними, найбільш складними питаннями навчальної програми й призначені для поглиблення й закріплення знань студентів, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи, вироблення в них самостійного мислення, вміння аналізу явищ та процесів, навичок пошуку, узагальнення й викладення навчального матеріалу. На семінарських заняттях ставляться контрольні питання, обговорюються доповіді, реферати, підготовлені студентами відповідно до плану занять й рекомендацій викладача. Доповідь носить характер стислого (7-10 хв.) і разом з тим змістовного та аргументованого усного викладення однієї з центральних проблем теми семінарського заняття.

Основними вимогами до виступу на семінарі є: високий науково-теоретичний рівень виступу; глибоке і всебічне розкриття змісту питання; органічний зв’язок теоретичного матеріалу з практичними питаннями; логічно злагоджений та аргументований виклад матеріалу; вміння робити обґрунтовані висновки.

Особливістю практичного заняття є те, що під час його проведення студентами розв’язуються різні проблемні задачі.

В кінці заняття викладач підводить підсумки, оцінює виступи студентів, визначає завдання на наступні заняття.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ:

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка Пояснення
90 – 100 Відмінно («зараховано») А «Відмінно» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, без прогалин, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, усіпередбачені програмою навчання навчальні завдання  виконані, якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до максимального
82 – 89

Добре

(«зараховано»)

B «Дуже добре» – теоретичний зміст курсу, освоєний цілком, без прогалин, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, усіпередбачені програмою навчання навчальні завдання  виконані, якість виконання  більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального
75 – 81 C «Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, без прогалин, деякі практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, усіпередбачені програмою навчання навчальні завдання виконані, якість виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані  з помилками
68 –74

Задовільно

(«зараховано»)

D «Задовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний частково, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  виконано, деякі з виконаних завдань, можливо, містять помилки.
60 – 67 E «Достатньо» – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякіпрактичні навички роботи не сформовані, багато передбачені програмою навчання навчальні завдання не виконані, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального.
35–59 Незадовільно («не зараховано») з можливістю повторного складання FX «Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсуможливе підвищення якостівиконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання).
1–34 Незадовільно («не зараховано») з обов’язковим повторним курсом F «Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу  не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, усі виконані навчальні завдання містять грубіпомилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до будь-якого значимого  підвищення якості виконання навчальних завдань.

Значну роль в успішному оволодінні дисципліною „Цивільне право” відіграє самостійна робота студентів, робота з навчальною літературою, періодичними виданнями, матеріалами узагальнення судової практики (постановами Пленуму Верховного Суду України) та матеріалами судової практики (ухвалами, постановами та рішеннями в конкретних цивільних справах по спорах).

Навчальний план передбачає виконання студентами контрольних (денна та заочна форма навчання) та курсових робіт (денна та заочна форма навчання).

Підсумковим контролем є залік та іспит з Загальної та Особливої частин цивільного права.

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Успішне вивчення дисципліни «Цивільне право» неможливе без звернення до окремих положень інших юридичних, соціально-гуманітарних дисциплін:

- теорії держави та права - для засвоєння понятійного апарату, єдиного для всіх юридичних наук, що є необхідною базою для вивчення галузевих правових дисциплін, у тому числі цивільного права, зокрема, при дослідженні предмету, методу та принципів загальних положень цивільного права, цивільно-правової норми, визначенні суспільних відносин;

- конституційного права - при визначенні спрямованості та змісту приватноправових засад цивільного права, зокрема: особистих немайнових прав фізичної особи, конституційного права власності, закріплення принципу непорушності права приватної власності, встановлення змісту виключного права власності народу України тощо;

- сімейного права – при засвоєнні загальних положень інституту права спільної сумісної власності подружжя та членів сім’ї;

- кримінального та адміністративного права – при вивченні підстав відповідальності за порушення підгалузей цивільного права: особисті немайнові права фізичної особи, права власності тощо; адміністративно-правові акти можуть слугувати підставою для виникнення цивільних прав та обов’язків (ст. 11 ЦК України);

- земельного права – при вивченні окремих питань, пов’язаних з виникненням та припиненням права власності на земельну ділянку та житло тощо;

- міжнародного права – для засвоєння питання забезпеченості приватноправових засад щодо окремих положень цивільного права на міжнародно-правовому рівні;

- фінансового та податкового права - при визначенні бази оподаткування, це також проявляється в ціновій політиці, зокрема встановленні твердих цін на товари першої необхідності.

 

Крім того слід особливу увагу приділити синтетичній єдності всієї системи права України, проявом чого є між предметні зв’язки. Цивільне право тісно взаємопов’язане з такими галузями права, як цивільне процесуальне право, господарське право, господарське процесуальне право, і інші галузі права. Цивільне право зумовлює предмет і особливості господарського і, зокрема, підприємницького права. В частині регулювання майнових відносин і товарообігу вони — суть цивільного права. Це стосується таких галузей законодавства як інвестиційне, корпоративне та кооперативне право.   

Крім того особливого практичного значення при вивченні цивільного права набуває знання курсів філософії, логіки, теорії держави та права.

III. Зміст програми

Навчальна дисципліна «Цивільне право” складається з 9 модулів. Модулі у свою чергу складаються із 41 теми.

Основні поняття, які використовуються у навчальній дисципліні:

- предмет та метод цивільного права;

- цивільні правовідносини;

- учасники цивільних правовідносин;

- об’єкти цивільних прав;

- правочини;

- позовна давність;

- строки та терміни;

- представництво;

- довіреність;

- опіка та піклування;

- патронат;

- особисті немайнові права;

- фізичні особи;

- юридичні особи;

- право інтелектуальної власності;

- право власності;

- речові права на чуже майно;

- знахідка;

- скарб;

- набувальна давність;

- приватизація;

- право довірчої власності;

- негаторний позов;

- вендикаційний позов;

- правомочності права власності;

- форми права власності;

- види права власності;

- нерухомість;

- зобов’язання;

- маральна шкода;

- цивільно-правова відповідальність;

- договір;

- окремі види договору (купівля-продаж, позика, позичка, управління майном, рента тощо);

- спадкове право тощо.

 

На самостійну роботу студентам виділяється значна частина часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни. Якість засвоєння навчального матеріалу залежить від того, в якій мірі розвинуто пошукові навички і навички опрацювання нової інформації, поглиблення та уточнення знань, отриманих раніше. При засвоєнні курсу цивільне право, перш за все слід звернути увагу на загальні засади та принципи цивільного права, а також окремі його підгалузі та інститути, такі як правочини, договірне право, тощо. При цьому потребують вивчення не лише положення Конституції України, Цивільного кодексу України, а й Земельного, Житлового, Водного, Лісового тощо, Законів України (наприклад, ЗУ Про державний бюджет на 2009 рік тощо), окремих нормативних актів затверджених КМУ (наприклад, Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1993 р. № 305 «Про випуск в обіг приватизаційних житлових чеків»), інших підзаконних нормативних актів.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для денної форми навчання

Модуль, змістовний модуль

Кількість годин/кредитів, у т.ч.

Вид контролю

Всього

аудиторних

Самостійна робота

Курсова

Залік

Іспит

Модульний контроль

Лекції Практичні Семінарські

ІІІ семестр

Модуль № 1. Основні засади цивільного права 54 10 10   34        
Тема 1. Поняття цивільного права та його система 10 2 2   6        
Тема 2. Цивільне законодавство України 11 2 2   7        
Тема 3. Цивільні правовідносини 11 2 2   7        
Тема 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов`язків 11 2 2   7        
Тема 5. Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист цивільних прав та інтересів 11 2 2   7       0,25/студент
Модуль № 2. Суб’єкти та об’єкти цивільного права 72 22 18   32        
Тема 6. Фізична особа 13 4 4   5        
Тема 7. Опіка та піклування 9 2 2   5        
Тема 8. Юридичні особи 15 6 4   5        
Тема 9. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 10 2 2   6        
Тема 10. Об’єкти цивільних прав 12 4 2   6        
Тема 11. Правочини 13 4 4   5       0,25/студент
Всього за ІІІ семестром 126 32 28   66   2   0,5/студент

ІV семестр

Модуль № 3. Представництво та строки в цивільному праві. Особисті немайнові права 54 16 12   26        
Тема 12. Представництво 10 2 2   6        
Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність 13 4 4   5        
Тема 14. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи 11 4 2   5        
Тема 15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 11 4 2   5        
Тема 16. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи 9 2 2   5       0,25/студент
Модуль № 4. Право власності та право інтелектуальної власності 72 24 24   24        
Тема 17. Загальні положення про речове право 7 2 2   3        
Тема 18. Право власності 8 4 2   2        
Тема 19. Право спільної власності 10 4 4   2        
Тема 20. Захист права власності 11 4 4   3        
Тема 21. Речові права на чуже майно 7 2 2   3        
Тема 22. Загальні положення про право інтел. власності 9 4 2   3        
Тема 23 . Авторське право та суміжні права 10 2 4   4        
Тема 24. Право промислової власності 10 2 4   4       0,25/студент
Всього за ІVсеместром 126 40 36   50     8 0,5/студент

V семестр

Модуль № 5. Зобов’язальне право 64 12 8   44        
Тема 25. Загальні положення про зобов’язання 16 2 2   12        
Тема 26. Способи забезпечення належного виконання зобов’язань 16 4 2   10        
Тема 27. Припинення зобов’язань 16 2 2   12        
Тема 28. Загальні положення про договір 16 4 2   10       0,25/студент
Модуль № 6. Окремі види договорів (ч.1) 54 16 16   22        
Тема 29. Договори про передачу майна у власність 14 4 4   6        
Тема 30. Договори про передачу майна у тимчасове володіння та користування 14 4 4   6        
Тема 31. Договори про виконання робіт 13 4 4   5        
Тема 32. Договори про надання послуг   13 4 4   5       0,25/студент
Всього за Vсеместром 126 32 28   66   2   0,5

VІ семестр

Модуль № 7. Окремі види договорів (ч.2) 36 8 8   20        
Тема 33. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 18 4 4   10        
Тема 34. Договір про комерційну концесію. Договір про спільну діяльність 18 4 4   10       0,25/студент
Модуль № 8. Недоговірні зобов’язання 36 12 10   14        
Тема 35. Недоговірні зобов’язання з правомірних дій   10 4 2   4        
Тема 36. Деліктні зобов’язання 14 4 4   6        
Тема 37. Окремі підстави відшкодування шкоди 12 4 4   4       0,25/студент
Модуль № 8. Спадкове право 36 14 14   8        
Тема 38. Загальні положення про спадкування 10 4 4   2        
Тема 39. Порядок здійснення спадкування 9 4 4   1        
Тема 40. Оформлення права на спадщину. 9 4 4   1        
Тема 41. Спадковий договір 8 2 2   4       0,25/студент
Всього за VІ семестром 108 34 30   44     8 0,75
Всього                  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для заочної форми навчання

Модуль, змістовний модуль

Кількість годин/кредитів, у т.ч.

Вид контролю

Всього

аудиторних

Самостійна робота

Курсова

Залік

Іспит

Модульний контроль

Лекції Практичні Семінарські

ІІІ семестр

Модуль № 1. Основні засади цивільного права 54 2 4   48        
Тема 1. Поняття цивільного права та його система 12 2     10        
Тема 2. Цивільне законодавство України 10       10        
Тема 3. Цивільні правовідносини 10       10        
Тема 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов`язків 12   2   10        
Тема 5. Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист цивільних прав та інтересів 10   2   8        
Модуль № 2. Суб’єкти та об’єкти цивільного права 72 4 -   66        
Тема 6. Фізична особа 12 2     10        
Тема 7. Опіка та піклування 12       12        
Тема 8. Юридичні особи 12 2     10        
Тема 9. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 12       12        
Тема 10. Об’єкти цивільних прав 12       12        
Тема 11. Правочини 12   2   10       0,25/студент
Всього за ІІІ семестром 126 6 6   114   2   0,5/студент

ІV семестр

Модуль № 3. Представництво та строки в цивільному праві. Особисті немайнові права 54 2 4   48        
Тема 12. Представництво 12 2     10        
Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність 12   2   10        
Тема 14. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи 10   2   8        
Тема 15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 10       10        
Тема 16. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи 10       10       0,25/студент
Модуль № 4. Право власності та право інтелектуальної власності 72 6 2   64        
Тема 17. Загальні положення про речове право 8       8        
Тема 18. Право власності 10 2     8        
Тема 19. Право спільної власності 8       8        
Тема 20. Захист права власності 10   2   8        
Тема 21. Речові права на чуже майно 10 2     8        
Тема 22. Загальні положення про право інтел. власності 10 2     8        
Тема 23 . Авторське право та суміжні права 8       8        
Тема 24. Право промислової власності 8       8       0,25/студент
Всього за ІVсеместром 126 8 6   112     8 0,5/студент

V семестр

Модуль № 5. Зобов’язальне право 54 8 -     46      
Тема 25. Загальні положення про зобов’язання 14 2       12      
Тема 26. Способи забезпечення належного виконання зобов’язань 14 2       12      
Тема 27. Припинення зобов’язань 14 2       12      
Тема 28. Загальні положення про договір 12 2       10      
Модуль № 6. Окремі види договорів (ч.1) 72 - 6     66      
Тема 29. Договори про передачу майна у власність 18   2     16      
Тема 30. Договори про передачу майна у тимчасове володіння та користування 18   2     16      
Тема 31. Договори про виконання робіт 18   2     16      
Тема 32. Договори про надання послуг   18         18      
Всього за Vсеместром 126 8 6     112 2    

VІ семестр

Модуль № 7. Окремі види договорів (ч.2) 36 - 2     34      
Тема 33. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 18   2     16      
Тема 34. Договір про комерційну концесію. Договір про спільну діяльність 18         18      
Модуль № 8. Недоговірні зобов’язання 36 4 2     30      
Тема 35. Недоговірні зобов’язання з правомірних дій   12 2       10      
Тема 36. Деліктні зобов’язання 12 2       10      
Тема 37. Окремі підстави відшкодування шкоди 12   2     10      
Модуль № 8. Спадкове право 36 4 2     30      
Тема 38. Загальні положення про спадкування 9 2       7      
Тема 39. Порядок здійснення спадкування 9 2       7      
Тема 40. Оформлення права на спадщину. 9   2     7      
Тема 41. Спадковий договір 9         9      
Всього за VІ семестром 108 8 6     94      
Всього                  

Зміст програми

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Всього годин - 252, у т.ч. лекції - 72, практичні заняття - 64, самостійна робота - 116.

Модулів – 4; змістовних модулів (тем) - 24


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 544; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!