Тема 3. Цивільні правовідносини. Всього годин 11 у т.ч. лекції - 2, практичні заняття - 2, самостійна робота - 7Всього годин 11 у т.ч. лекції - 2, практичні заняття - 2, самостійна робота - 7

Лекція № 3 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття та особливості цивільних правовідносин, їх класифікація та її правове значення. Висвітлюється питання елементи цивільних правовідносин та їх зміст.

У лекції розкриваються питання поняття і види суб’єктивних цивільних прав та обов’язків, що складають зміст цивільних правовідносин; об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин. Окремо висвітлюються питання поняття та значення об’єктів цивільних правовідносин, їх оборотоздатність. Правосуб’єктність учасників цивільних правовідносин.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 3 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття та особливості цивільних правовідносин.

2. Класифікація цивільних правовідносин та її правове значення.

3. Елементи цивільних правовідносин та їх зміст.

4. Об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин.

5. Правосуб’єктність учасників цивільних правовідносин.

Додаткові питання:

1. Поняття і види суб’єктивних цивільних прав та обов’язків, що складають зміст цивільних правовідносин.

2. Поняття та значення об’єктів цивільних правовідносин.

Теми для рефератів:

1. Оборотоздатність об’єктів цивільних правовідносин.

2. Правосуб’єктність учасників цивільних правовідносин.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та особливості цивільних правовідносин. Знати класифікацію цивільних правовідносин та її правове значення. Знати елементи цивільних правовідносин та їх зміст, об’єкти суб’єкти цивільних правовідносин.

 

Література

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141; з наступними змінами і доповненнями.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року// Голос України. - 2003. - № 47-48; з наступними змінами і доповненнями.

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144; з наступними змінами і доповненнями.

4. Житловий кодекс Української РСР. Затверджений Законом Української РСР від 30 червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1983. - Додаток до № 28. - Ст. 573; з наступними змінами і доповненнями.

5. Земельний кодекс України. Затверджений Законом України від 25 жовтня 2001 р.// Урядовий кур'єр. - 2001. - 15 листопада; з наступними змінами і доповненнями.

6. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21-22. - Ст. 135; з наступними змінами і доповненнями.

7. Про цінні папери та фондовий ринок. Закон України № 3480-ІУ від 23 лютого 2006 р. // Голос України. - 2006. - № 69. - 14 квітня.

8. Про господарські товариства. Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49. - Ст. 682; з наступними змінами і доповненнями.

9. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. - М.: Юридическая литература, 1974. - 351 с.

10. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Д. В. Боброва, О. В. Дзера, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери та Н. С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

11. Лилак Д. Юридичні наслідки інфляції в боргових цивільних відносинах (колізії практики і позиція законодавця) // Право України. – 1999.- № 12.–С.42.

12. Особисті немайнові права фізичних осіб як суб'єктивні цивільні права / Р.О. Стефанчук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2005. — Вип. 28. — С. 341-352.

13. Самбор М. Реалізація суб’єктивного права й інтересу у праві: єдність відмінностей // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

14. Передерієв Є. Дія та застосування права (його норм) як поняття в категорії "правовідносини" у системах права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 4

15. Погрібний С. Структура механізму досягнення мети правового регулювання цивільних відносин / Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

 

Тема 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов`язків

Всього годин 11, у т.ч. лекції - 2, семінарські заняття - 2, самостійна робота - 7.

Лекція № 4 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття та значення підстав (юридичних фактів) виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Послідовно розкриваються питання юридичний склад, виникнення цивільних правовідносин на підставах, що не передбачені цивільним законодавством. Розглядається класифікація юридичних фактів: події та дії, правомірні та неправомірні дії, вчинки та акти, адміністративні акти та правочини. Значення класифікації юридичних фактів.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 4 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття та значення підстав (юридичних фактів) виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.

2. Юридичний склад. Виникнення цивільних правовідносин на підставах, що не передбачені цивільним законодавством.

3. Класифікація юридичних фактів.

4. Значення класифікації юридичних фактів.

Додаткові питання:

1. Виникнення цивільних правовідносин на підставах, що не передбачені цивільним законодавством.

2. Дайте характеристику наступним юридичним фактам: події та дії, правомірні та неправомірні дії, вчинки та акти, адміністративні акти та правочини.

Теми для рефератів:

1. Адміністративні акти як підстави (юридичні факти) виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.

2. Дії як підстави (юридичні факти) виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття юридичних фактів. Знати класифікацію юридичних фактів. Знати значення класифікації юридичних фактів. Вміти вирізнити юридичний склад як підставу виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.

 

Література

Нормативні акти

1. Конституція України http://rada.gov.ua/

2. Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

3. Господарський кодекс України http://rada.gov.ua/

4. Сімейний кодекс України http://rada.gov.ua/

5. Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 № 1296 http://rada.gov.ua/

6. Закон України "Про міжнародне приватне право" N 2709-IV (2709-15) від 23 червня 2005 р. http://rada.gov.ua/

7. Закон України «Про пресу та інші засоби масової інформації» 12.06.1990 № 1552 http://rada.gov.ua/

8. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060 http://rada.gov.ua/

9. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425 http://rada.gov.ua/

10. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01. 2002 № 2984 http://rada.gov.ua/

11. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565 http://rada.gov.ua/

12. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280\97 http://rada.gov.ua/

13. Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 № 1489 http://rada.gov.ua/

14. Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123\96 http://rada.gov.ua/

15. Закон України «Основи законодавства про охорону здоров я» від 19.11.1992 №2801 http://rada.gov.ua/

16. Закон України « Про інформацію» 1992, N 2657. http://rada.gov.ua/

17. Закон України вiд 19.09.1991 № 1576-XII Про господарські товариства http://rada.gov.ua/

18. Закон України вiд 21.02.2006 № 3447-IV Про захист тварин від жорстокого поводження http://rada.gov.ua/

19. Закон України вiд 13.12.2001 № 2894-III Про тваринний світ http://rada.gov.ua/

20. Верховна Рада України; Постанова вiд 17.06.1992 № 2471-XII Про право власності на окремі види майна http://rada.gov.ua/

21. Єдиний державний реєстр судових рішень в Україні. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/pls/apex/f?p=200:1:1440438390059619

22. Верховний Суд; Постанова вiд 01.11.1996 № 9 Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя http://rada.gov.ua/

23. Вищий господарський Суд України; Р оз'яснення від 01.04.94 N 02-5/215 Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних з відшкодуванням шкоди http://rada.gov.ua/

24. Вищий господарський Суд України; Про стягнення збитків та моральної шкоди від 27.02.2007 № 10\81 http://rada.gov.ua/

25. Вищий господарський Суд України; Роз яснення від 01.04.1994 №02-5\215 Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних з відшкодуванням шкоди http://rada.gov.ua/

26. Вищий господарський суд України ; Постанова від 26.09.2006 №12\189 Про спростування недостовірної інформації http://rada.gov.ua/

Основна література

1. Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.: Вентурi, 1997.- 480 с

2. Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c.

3. Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c

4. Яковлев В. Ф. Структура гражданских правоотношений // Антология уральской цивилистики. 1925-1989. — М., 2001.

5. Сенчищев В. Й. Обьект гражданского правоотношения // Актуальные проблемм гражданского права. Сб. статей под ред. М. Й. Брагинского. — М., 1999.

6. Дудин А. П. Объект правоотношения: Вопросы теории. — Саратов, 1980.

7. Иоффе О. С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Спорные вопросы учения о правоотношении. Избранные труды по гражданскому праву. — М., 2000.

8. Слесарев В. Л. Обьект и результат гражданского правоотношения. — Томск, 1980.

9. Брагинский М. Й. К вопросу о соотношении вещевых й обязательственных правоотношений // Гражданский кодекс России: Проблемы. Теория. Практика: Сборник. — М., 1998. Тархов В. А. Гражданское правоотношение. — Уфа, 1993.

10. Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник.- Х.: Одіссей, 2002.- 640 c.

11. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права / Г. Кикоть // Право України. — 2003. — N 7. — С. 29-33.

12. Юридичні факти у механізмі правового регулювання: проблеми теорії / Г. Кикоть // Право України. — 2005. — N 7. — С. 109-112.

Тема 5. Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист цивільних прав та інтересів

Всього годин 11, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 11.

Лекція № 5 (2 години). У лекції розглядаються питання здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Послідовно розкриваються питання меж здійснення цивільних прав. Розглядаються умови виконання цивільних обов’язків. Висвітлюються питання поняття права на захист цивільних прав та інтересів, форми та способи захисту цивільних прав та інтересів.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 5 (2 години). Навчальні питання:

1. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.

2. Межі здійснення цивільних прав.

3. Умови виконання цивільних обов’язків.

4. Поняття права на захист цивільних прав та інтересів.

5. Форми захисту цивільних прав та інтересів. Способи захисту цивільних прав та інтересів.

Додаткові питання:

1. Юрисдикційні форми захисту цивільних прав та інтересів.

2. Визнання права як спосіб захисту цивільних прав та інтересів.

3. Відновлення становища, яке існувало до порушення як спосіб захисту цивільних прав та інтересів.

Теми для рефератів:

1. Захист цивільних прав нотаріусом.

2. Самозахист цивільних прав: поняття, межі, підстави.

3. Захист цивільних прав та інтересів Президентом України, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування.

4. «Зловживання правом» у цивільному праві.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Знати межі здійснення цивільних прав.

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Щодо охорони права спільної власності в нотаріальному процесі / С. Фурса, Є. Фурса // Право України. — 1999. — N 3. — С. 80-84.

2. Правова концепція нотаріальної діяльності щодо охорони прав громадян / С. Фурса // Право України. — 2000. — N 6. — С. 100-104

3. Правові ознаки, властиві законодавству про нотаріат / С. Фурса // Право України. — 2000. — N 4. — С. 94-96.

4. Новий Цивільний кодекс України: думки вчених / М. Коржанський, О. Литвак // Право України. — 2003. — N 9. — С. 126-127.

5. Деякі питання щодо юридичної природи поняття "зловживання правом" у цивільному праві / М.О. Стефанчук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2002. — Вип. 16. — С. 218-223.

6. Інтерес і суб'єктивне цивільне право / І. Бірюков // Право України. — 2004. — N 8. — С. 18-21.

7. Берлач Ю. Організаційні заходи протидії рейдерству в Україні // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

8. Богославець В. Фізична особа – суб’єкт надання правових послуг // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 5

9. Мічурін Є. Обмеження майнових прав фізичних осіб у механізмі правового регулювання цивільних відносин // Підприємництво господарство і право. – 2008. - № 6.

10. Мічурін Є. Обмеження майнових прав фізичних осіб та їх охорона // Підприємництво господарство і право. – 2008. - № 8.

11. Підлубна Т. Поняття захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів // Підприємництво господарство і право. – 2008. - № 9

12. Ярова Т. Критерії розмежування способів захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів // Підприємництво господарство і право. – 2008. - № 8

13. Янчук А. Право (правомочність) на захист: поняття та правова природа // Підприємництво господарство і право. – 2009. - № 3. – С. 56-59

14. Головченко В., Головченко О. Теоретико-прикладні аспекти правоздатності та суб’єктивних прав особи // Право України. – 2009. – №5. – С. 82-87.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 879; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!