Тема 14. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи. Всього годин 11, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 2, самостійна робота - 5Всього годин 11, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 2, самостійна робота - 5

Лекція № 20 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття та види особистих немайнових прав. Послідовно розкриваються питання змісту особистого немайнового права та здійснення особистих немайнових прав. Висвітлюється питання забезпечення здійснення особистих немайнових прав. Досліджується питання обмеження особистих немайнових прав.

Лекція № 21 (2 години). У лекції розглядаються питання захисту особистих немайнових прав. Послідовно розкриваються питання поновлення порушеного особистого немайнового права та спростування недостовірної інформації. Розглядається питання заборони поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права. Висвітлюється питання правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 18 (2 години). Навчальні питання:

1. Особисті немайнові відносини як предмет цивільно-правового регулювання та охорони.

2. Поняття, ознаки, види та система особистих немайнових прав.

3. Класифікація особистих немайнових прав (критерії класифікації запропоновані у ЦК України та доктрині цивільного права).

4.Зміст особистого немайнового права.

5. Поняття та умови здійснення особистих немайнових прав.

6. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав.

7. Принципи та гарантії здійснення особистих немайнових прав.

8. Обмеження особистих немайнових прав.

9. Захист особистих немайнових прав.

10. Цивільно-правові способи захисту особистих немайнових прав: превентивно-пресікальні (визнання права; припинення дії, яка порушує право; зміна чи припинення правовідношення тощо); відновлювальні (відновлення становище, яке існувало до порушення; спростування; визнання правочину недійсним тощо); компенсаційні (відшкодування збитків, відшкодування моральної (немайнової) шкоди тощо).

Додаткові питання:

1. Поновлення порушеного особистого немайнового права.

2. Спростування недостовірної інформації.

3. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди.

4.  Особисті немайнові відносини, що пов‘язані з майновими.

5. Особисті немайнові відносини, що не пов‘язані з майновими.

Теми для рефератів:

1. Роль та значення особистих немайнових відносин у структурі предмета цивільного права.

2. Проблема правової природи та галузевої належності особистих немайнових прав фізичної особи.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття особистих немайнових прав. Знати види особистих немайнових прав. Вміти здійснювати особисті немайнові права фізичної особи.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Особисті немайнові права людини у рекламі / Ю. Зоріна // Право України. — 2004. — N 10. — С. 41-43.

2. Особисте немайнове право на житло (цивільно-правовий аспект) / М. Галянтич // Право України. — 2007. — N 5. — С. 32-36.

3. Мухамєдова Е. Класифікація особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 7

 

Тема 15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи

Всього годин 11, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 2, самостійна робота - 5

Лекція № 22 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи. Послідовно розкриваються питання поняття та змісту право особи на життя. Дається визначення моменту початку та припинення життя. Дається загальна характеристика таких особистих немайнових прав як: право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю; право на охорону здоров'я; право на медичну допомогу; право на інформацію про стан свого здоров'я; право на таємницю про стан здоров'я; права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я.

Лекція № 23 (2 години). У лекції розглядаються питання щодо права на свободу; права на особисту недоторканність; права на донорство; права на сім'ю; права на опіку або піклування; права на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Дається визначання понять: фізична недоторканність, психічна недоторканність, статева недоторканність. Послідовно розкривається їх зміст, визначаються способи захисту при порушенні.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 19 (2 години). Навчальні питання:

1. Загальна характеристика особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (поняття та ознаки, види).

2. Поняття та зміст права особи на життя. Момент виникнення та припинення права особи на життя.                                                                                                                                                                         

3. Загальна характеристика особистих немайнових прав об’єктом яких є здоров’я як особисте немайнове благо (право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю; право на охорону здоров'я; право на медичну допомогу; право на інформацію про стан свого здоров'я; право на таємницю про стан здоров'я; права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я).

4. Особисті немайнові права, що забезпечують відособленість фізичних осіб: права на свободу; права на особисту недоторканність; права на безпечне для життя і здоров'я довкілля.

Додаткові питання:

1. Самозахист як підстава позбавлення права на життя.

2. Право на смерть. Чи можна розглядати самогубство достатньою правовою підставою для припинення права на життя.

3. Права на донорство.

4. Права на сім'ю.

5. Права на опіку або піклування;

Теми для рефератів:

1. Особисті немайнові права, що забезпечують відтворюваність фізичних осіб (репродуктивні права): право на репродуктивний вибір та право на репродуктивне здоров’я. 

2. Особисті немайнові права, що виникають у сфері сімейних відносин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання система особистих немайнових прав. Детально вивчити групу прав, що забезпечують природне існування фізичної особи. Знати які права відносяться до особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи . Вміти здійснювати особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Право на усиновлення як особисте немайнове право, що забезпечує природне існування людини / О.О. Пунда // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2004. — Вип. 26. — С. 313-320.

2. Право людини на інформацію про стан здоров'я / В. Рєзнікова // Право України. — 2004. — N 9. — С. 36-39.

3. Реалізація природного права на шлюб, сім'ю, материнство та батьківство / Л. Павлова // Право України. — 2004. — N 11. — С. 46-49.

4. Право на гідну смерть / О. Довбуш // Право України. — 2002. — N 10. — С. 122-125.

5. Головченко В., Грузова Л. Законодавство України про охорону здоров’я: проблеми реформування й оновлення // Право України. – 2000.- № 11.–С.93.

6. Аль-Сулайбі Муса. Юридична природа міжнародних стандартів прав людини // Право України. – 2000.- № 9.–С.116.

7. Олійник В. Конституційне право на свободу та особисту недоторканність: поняття і характерні риси // Право України. – 2000.- № 12.–С.33.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 899; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!