Тема 9. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинахВсього годин 10, у т.ч., лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 6.

Лекція № 12 (2 години). У лекції розглядаються питання участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах. Послідовно розкриваються питання про органи та представники, через яких діє держава у цивільних відносинах. Висвітлюється питання відповідальності за зобов’язаннями держави, АРК, територіальних громад.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 11 (2 години). Навчальні питання:

1. Держава Україна як суб’єкт цивільних відносин, особливості її правового становища.

2. Органи та представники, через яких діє держава у цивільних відносинах.

3. АРК як суб’єкт цивільних відносин, особливості її правового становища.

4. Відповідальність за зобов’язаннями держави, АРК, територіальних громад.

Додаткові питання:

1. Правові форми участі держави у цивільних правовідносинах.

2. Законодавство України, що встановлює ряд особливостей щодо реалізації та припинення права власності держави (наприклад, ГК України, Закон України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» тощо).

3. У чому полягає специфіка застосування процедур санації та визнання банкрутом підприємств комунальної власності?

Теми для рефератів:

1. Держава як учасник недоговірних зобов’язальних відносин.

2.  Місцева державна адміністрація як орган, через який діє держава у цивільних відносинах.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних правовідносинах. Знати органи та представників, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах.

 

Література

1. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 70; з наступними змінами і доповненнями.

2. Про столицю України - місто-герой Київ. Закон України від 15 січня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 11. - Ст. 79.

3. Про місцеві державні адміністрації. Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21. - Ст. 190; з наступними змінами і доповненнями.

4. Декрет Кабінету Міністрів України «Про управління майном, що є у загально­державній власності» від 15 грудня 1992 р. // Бюлетень законодавства та юридичної практики України. - 1993. - № 2.

5. Брагинский М. И. Участие Советского государства в гражданских правоотношениях - М., 1981.

6. Клименко О. М. Особливості правового становища держави як суб'єкта приватного (цивільного) права: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - К., 2006. - 22 с.

7. Мейер Д. И. Русское гражданское право. - М.: Статут, 2000.

8. Ніколаєв І. С. Держава Україна як суб'єкт міжнародного приватного права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - X., 2006. - 20 с.

9. Первомайський О. О. Окремі питання участі територіальних громад у цивільних правовідносинах // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 2. - С. 69-71.

10. Музика Л. А. Проблеми права комунальної власності в Україні: Монографія. - К.: Атіка, 2006. - 228 с.

11. Борисова В. І., Баранова Л. М., Ігнатенко В. М., Первомайський О. О., Сиротенко С. Є. Правові проблеми комунальної власності: Монографія (За заг. ред. В. І. Борисової). - Харків: Вапнярчук Н. М., 2007. - 144 с.

12. Участь держави Україна у концесійних відносинах / І. Ніколаєв // Право України. — 2004. — N 10. — С. 44 - 47.

13. Переясловська Ю. Правова основа захисту корпоративних прав держави // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 1

14. Ісаєв А. Участь суб’єктів публічного права в договорі дарування // Підприємництво господарство і право. - 2009. - № 2. – С. 83 - 86.

Тема 10. Об’єкти цивільних прав

Всього годин 12, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 2, самостійна робота - 6

Лекція № 13 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття і види об’єктів цивільних прав. Послідовно розкриваються питання вчення про об’єкти цивільних прав. Розглядається оборотоздатність об’єктів цивільних прав.

Лекція № 14 (2 години). У лекції висвітлюється питання речі як об’єкти цивільних прав. Наводиться поняття та правове значення речей як об’єктів цивільних прав. Окремо наголошується на особливому об’єкті цивільних прав, а саме тварини. Наводиться класифікація речей та її правове значення. Розглядаються питання майно як особливий об’єкт цивільних прав; поняття та види майна; підприємство як єдиний майновий комплекс; гроші (грошові кошти); валютні цінності.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 12 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття і види об’єктів цивільних прав. Вчення про об’єкти цивільних прав.

2. Речі як об’єкти цивільних прав. Тварини.

3. Класифікація речей та її правове значення.

4. Оборотоздатність речей в цивільному праві.

5. Поняття майна.

6. Гроші (грошові кошти). Валютні цінності.

7. Цінні папери.

8. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види.

Додаткові питання:

1. Поняття та особливості грошей, валютних цінностей як об’єктів цивільних прав.

2. Нерухомі та рухомі речі. 

3. Продукція, плоди та доходи.

4. Роль ОВС у регламентації порядку виготовлення, відчуження та схову речей обмежених у цивільному обороті.

5. Окремі види цінних паперів: облігація, вексель, акція, ощадний сертифікат тощо. Передача прав на цінні папери.

6. Поняття та види особистих немайнових благ відповідно до Конституції України та Цивільного кодексу України.

7. Результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, особисті немайнові блага.

8. Що таке правовий режим речей?

9. Що відноситься до складу підприємства як єдиного майнового комплексу?

10. Які існують види векселів?

11. Що таке коносамент?

Теми для рефератів:

1. Поняття та особливості робіт та послуг як об’єктів цивільних прав.

2. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види.

4. Грошова одиниця України.

5. Похідні цінні папери (деривативи).

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та види об’єктів цивільних прав. Знати класифікацію речей та її правове значення. Знати оборотоздатність речей у цивільному праві.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Гнатів О. Цікало В. Поняття та зміст правового режиму пайових цінних паперів: цивілістичний аспект // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №7

2. Гнатів О. Ознаки пайових цінних паперів // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

3. Захист інформації як елемент правового регулювання обігу цінних паперів: практика зарубіжного законодавства / Л. Панова // Право України.— 2000.— N12.— С. 113-116.

4. Чанкін А. Правове регулювання обігу цінних паперів: деякі проблеми // Право України. – 1991. - № 9. – С. // Право України. – 1991. - № 11. – С. 1.

5. Телятник Л. Правовий аналіз цінних паперів як засіб грошового обігу, або позичкового капіталу // Право України. – 1997.- № 3.–С.23.

6. Єфімов О. Право векселедержателя у разі неакцепту чи неплатежу за векселем // Право України. – 1998.- № 6.–С.14.

7. Єфімов О. Аваль та його правова природа // Право України. – 1998.- № 9.–С.13.

8. Єфімов О. Правова природа індосаменту переказного та простого векселя // Право України. – 1999.- № 4.–С.30.

9. Корнєєв В. Правовий режим функціонування ринку облігацій внутрішньої державної позики // Право України. – 1999.- № 11.–С.41.

10. Будзилович І., Юрченко А. Чи можна вважати майном земельну нерухомість України? // Право України. – 1999.- № 11.–С.45.

11. Чижмар Ю. Правове регулювання товарних операцій на товарних біржах в Україні: аналіз нормативно-правової бази // Право України. – 1999.-№ 12.–С.49.

12. Онуфрієнко О. Особливості похідних способів набуття права власності на цінні папери // Право України. – 2000.- № 2.–С.33.

13. Носік В. Коваленко Т. Щодо правової природи земельної частки (паю) // Право України. – 2000.- № 3.–С.48.

14. Ромашко О., Грищенко А. Запобігання правопорушенням на ринку цінних паперів: актуальні проблеми // Право України. – 2000.- № 5.–С.85.

15. Бірюков В. Деякі колізії у законодавстві України про цінні папери // Право України. – 2000.- № 5.–С.89.

16. Мічурін Є. Особливості правового режиму житла та його співвідношення з іншими видами нерухомого майна // Право України. — 2002. — N 11. — С.91.

17. Майданик Р. Поняття довірчого управління нерухомим майном // Право України. — 2002. — N 12. — С.122.

18. Безклубий І. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики // Право України. – 2001. - № 9. – С.33.

19. С.Андрущенко І. Форми та методи державного контролю на ринку цінних паперів // Право України. – 2002. - №2. – С.47.

20. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики / І. Безклубий // Право України. — 2001. — N 9. — С. 33-38

21. Правові підстави повернення громадянам вкладів за ощадними книжками / В. Шевчук // Право України. — 2002. — N 10. — С. 105-108.

22. Режим ліцензування валютних операцій / С. Половко // Право України. — 2003. — N 11. — С. 41-45.

23. Деякі колізії в законодавстві України про цінні папери / В. Бірюков // Право України. — 2000. — N 5. — С. 89-90.

24. Прострочення платежу за векселем та проблеми визначення розміру неустойки / Д. Огієнко // Право України. — 2004. — N 6. — С. 50-53.

25. Речові права на нерухоме майно за законодавством України / О. Клименко // Право України. — 2004. — N 9. — С. 71-76.

26. Саєнко В. право регулювання інсайдерських операцій з цінними паперами у державах європейського Союзу // Право України. – 2001. - №11. – С.140.

27. Аналіз умов видачі векселів у нотаріальному провадженні про протест векселя / І. Мельник // Право України. — 2006. — N 5. — С. 103-106.

28. Вексель як документ в нотаріальному процесі / І. Мельник // Право України. — 2006. — N 2. — С. 54-57.

29. Правова природа зберігання майна та його правові підстави за новим законодавством України / Е. Грамацький // Право України. — 2003. — N 10. — С. 108-113.

30. Демчук А. Складське свідоцтво як об’єкт цивільного права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

31. Кулик Д. Реквізити розрахункового чека // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3

32. Коструба А. Реквізити коносаменту та їх правове значення \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 1

33. Коструба А. Функціональне значення коносаменту в цивільному обороті \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 5

34. Коструба А. Юридична сутність коносаменту \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 2

35. Могіліна Т. Історія розвитку та становлення прийняття спадщини в Україні Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 2

Тема 11. Правочини

Всього годин 13, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 5.

Лекція № 15 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття, ознаки та значення правочинів. Послідовно розкриваються питання види правочинів: правочини односторонні, двосторонні та багатосторонні; оплатні та безоплатні правочини; умовні правочини; консенсуальні та реальні правочини; каузальні та абстрактні правочини; еквівалентні та алеаторні правочини. Розглядаються питання чинності правочину; загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину; тлумачення змісту правочину.

Лекція № 16 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття та види недійсності правочину. Послідовно досліджується порядок та правові наслідки визнання правочину недійсним. Розкриваються види недійсних правочинів.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 13-14 (4 години). Навчальні питання:

1. Поняття і види правочинів.

2. Чинність правочину.

3. Тлумачення змісту правочину.

4. Недійсність правочину.

5. Правочини з вадами форми.

6. Правочини з вадами в суб’єктному складі.

7. Правочини з вадами волі.

8. Правочини з вадами змісту.

9. Правові наслідки фіктивного та удаваного правочину.

10. Оспорюванні та нікчемні правочини.

Додаткові питання:

1. Значення тлумачення правочину. Правила тлумачення змісту правочину.

2. Правочини, які належить вчиняти в усній формі.

3. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі.

4. Загальна характеристика таких видів правочинів як: оплатні та безоплатні правочини; умовні правочини; консенсуальні та реальні правочини; каузальні та абстрактні правочини; еквівалентні та алеаторні правочини.

Теми для рефератів:

1. Державна реєстрація правочину.

2. Нотаріальне посвідчення правочину.

3. Правочини вчинені під впливом насильства, обману та помилки: поняття, особливості, правові наслідки.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та види правочинів. Знати умови чинності правочину. Знати правове значення класифікації правочинів. Вміти з’ясовувати підстави недійсності правочинів. Розрізняти недійсний і нікчемний правочини.  

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Сидоренко М. Загальні і спеціальні наслідки недійсності угод // Право України. — 2002. — N 11. — С.103.

2. Ариванюк Т. До питання по укладення угод за участю подружжя // Право України. – 2001. - №9. – С.61.

3. Операції банку та класифікація цивільних правочинів у банківській діяльності / І. Безклубий // Право України. — 2002. — N 6. — С. 57-61

4. Особливості визначення правочину таким, що порушує публічний порядок / В. Кучер // Право України. — 2003. — N 12. — С. 106-110.

5. Частина підприємства як об'єкт цивільно-правових правочинів / С. Кривобок // Право України. — 2005. — N 8. — С. 36-40.

6. Проблемні питання визнання недійсними правочинів боржника у процедурі неспроможності (банкрутства) / О. Степанов // Право України. — 2004. — N 12. — С. 44-47.

7. Практичні аспекти нотаріального посвідчення правочинів / Н. Безсмертна // Право України. — 2006. — N 3. — С. 56-58.

8. Коморний О. Правова природа угод про розділ продукції // Право України. – 2002. - №4. – С.43.

9. Семчик О. Щодо неоподатковуваного мінімуму доходів громадян // Право України. – 2001. - №12. – С.135.

10. Інститут реституції у міжнародному праві: історія становлення / А. Дмитрієв // Право України. — 2002. — N 10. — С. 133-136.

11. Бірюков В. Письмові правочини за законодавством Польщі (від традиційних до електронних) \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 4

12. Гусак М., Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за Цивільним кодексом УРСР // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 3

13. Практика розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними. Узагальнення судової практики вiд 24.11.08 р. // Вісник Верховного суду України. – 2009. - № 1

14. Таш’ян Р. Односторонній правочин та договір - дві частини цілого // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 72.

15. Гусак М., Данішевська В., Попов Ю. Нікчамні та оспорювані правочини: регулювання за Цивільним кодексом України // Право України. – 2009. - № 6. – С. 114 - 120.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 954; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!