Модуль № 4. Право власності та право інтелектуальної власності. Тема 17. Загальні положення про речове правоВсього годин - 72, у т.ч. лекції - 24, практичне заняття - 24, самостійна робота - 24.

Тема 17. Загальні положення про речове право

Всього годин 7, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 3.

Лекція № 25 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття та ознаки речового права. Послідовно розкриваються питання видів речового права та їх системи. Розглядається співвідношення зобов’язальних та речових прав. Указується на місце та роль Конституції України у врегулюванні правовідносин власності. Висвітлюється питання захист речових прав.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 21 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття та ознаки речового права.

2. Види речових прав.

3. Система речових прав.

4. Об’єкти та суб’єкти речового права.

5. Способи набуття та припинення речових прав.

6. Співвідношення зобов’язальних та речових прав.

7. Поняття захисту речових прав, форми та способи захисту.

Додаткові питання:

1. Проаналізуйте визначення речового права, яке закріплено у п.2 ст.2 Указу Президента України “Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно” від 7 липня 1999р.

2. Загальні засади здійснення речового права.

3. У чому полягає абсолютний характер речового права?

Теми для рефератів:

1. Право на нерухомість у системі речових прав.

2. Історичний досвід формування інституту речового права.

3. Вплив римського приватного права на становлення підгалузі речового права в Україні.

Література

1. Публічність як один із принципів речових прав на нерухоме майно / Н. Безсмертна // Право України. — 2005. — N 6. — С. 47-50.

2. Ятченко Є. Загальна характеристика речових прав релігійних організацій на майно культового призначення // Підприємництво господарство і право. - 2009. - № 7. – С. 80 - 84

 

Тема 18. Право власності

Всього годин 8, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 2, самостійна робота - 2.

Лекція № 26 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття права власності та його зміст. Дається визначення права власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Послідовно розкриваються питання суб’єкти та об’єкти права власності, зміст права власності.. Розглядається питання недоторканності права власності. Висвітлюється питання підстави набуття права власності та класифікація підстав набуття права власності та характеристика окремих способів. Наголошується на моменті виникнення права власності у набувача (первинні підстави, правочин).

Лекція № 27 (2 години). У лекції дається загальна характеристика права власності Українського народу; права приватної власності; права державної власності; права комунальної власності. Розкривається їх поняття та зміст. Висвітлюється питання здійснення права власності; порядок та межі здійснення права власності. Розглядається питання тягар утримання майна та ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна. Окремо приділяється увага питанням права власності на землю (земельну ділянку) та права власності на житло. Визначаються підстави та порядок припинення права власності.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 22 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття права власності та його зміст.

2. Суб’єкти та об’єкти права власності.

3. Недоторканність права власності.

4. Види та форми права власності.

5. Право власності українського народу (поняття та зміст).

6. Право приватної власності (поняття та зміст).

7. Право державної власності (поняття та зміст).

8. Право комунальної власності (поняття та зміст).

9. Підстави набуття права власності. Класифікація підстав набуття права власності.

10. Здійснення права власності. Порядок та межі здійснення права власності.

11. Право власності на землю (земельну ділянку).

12. Право власності на житло.

13. Припинення права власності.

Додаткові питання:

1. Момент виникнення та припинення права власності.

2. Тягар утримання майна та ризик випадкового знищення чи випадкового пошкодження майна.

3. Земля (земельна ділянка) як об’єкт права власності.

4.  Право власника за забудову земельної ділянки. Самочинне будівництво.

5. Право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній.

6. Поняття житла. Житловий будинок, садиба, квартира як об’єкти права власності.

7. Права житлово-будівельного (житлового) кооперативу та їх членів на квартиру в будинку кооперативу.

8. Конфіскація та реквізиція як підстави припинення права власності.

Теми для рефератів:

1. Право власності у об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

2. Історичний досвід правового регулювання інституту права власності в Україні.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та змісту права власності. Знати види та форми права власності. Знати підстави набуття та припинення права власності.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

3. Маєвська А.В. Зміст інституту тягаря утримання майна // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ, Х., 2007., № 37. С. – 312-318.

4. Співвідношення понять "право власності" та "здійснення права власності" / Н. Безсмертна // Право України. — 2003. — N 11. — С. 133-137.

5. Право на житло і житлові відносини / Я.В. Гуляк // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2005. — Вип. 28. — С. 430-434.

6. Володіння за новим Цивільним кодексом України / М. Мельник // Право України. — 2004. — N 1. — С. 91-94.

7. Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України / В. Малий // Право України. — 2004. — N 1. — С. 73-77.

8. Межі здійснення права приватної власності в Україні / Н. Безсмертна // Право України. — 2002. — N 6. — С. 53-57.

9. Обмеження та обтяження права власності в законодавстві України / Н. Безсмертна // Право України. — 2005. — N 1. — С. 103-105.

10. Межі здійснення права приватної власності на житло: проблеми і перспективи / А. Левик, О. Яворська // Право України. — 2001. — N 9. — С. 69-70.

11. Приватизація житла потребує законодавчого вирішення / А. Левик, О. Яворська // Право України. — 2000. — N 11. — С. 99-101.

12. Законодавче регулювання реприватизації, доприватизації житла / А. Левик, О. Яворська // Право України. — 2002. — N 3. — С. 116-118.

13. Власність в економічному та правовому вимірі / Л. Музика // Право України. — 2001. — N 12. — С. 47-51.

14. Комунальна власність в Україні: чинне законодавство і законопроекти / Л. Музика // Право України. — 2000. — N 11. — С. 60-63.

15. Приватизація комунального майна: проблеми законодавства, теорії та практики / Л. Музика // Право України. — 2004. — N 5. — С. 55-58.

16. Щодо строків приватизації житла / М. Галянтич, Г. Коваленко // Право України. — 2000. — N 3. — С. 74-76.

17. Оцінка нематеріальних активів об'єктів приватизації / М. Галянтич // Право України. — 1999. — N 4. — С. 68-71.

18. Приватноправове регулювання забезпечення права громадян на житло в Україні / М. Галянтич // Право України. — 2003. — N 7. — С. 70-72.

19. Реприватизація житла: правові колізії / М. Галянтич, Г. Коваленко // Право України. — 2000. — N 7. — С. 77-79.

20. Право довірчої власності в системі відносин власності / Г. Харченко // Право України. — 2005. — N 8. — С. 32-35.

21. Приватизація земель в Україні: шляхи розв'язання законодавчих колізій / Т. Ковальчук, О. Заєць // Право України. — 1999. — N 8. — С. 28-31.

22. Незаконна приватизація державного та комунального майна: деякі аспекти кримінальної відповідальності / С. Ковальчук // Право України. — 2005. — N 3. — С. 49-53.

23. Законодавче забезпечення управління державною власністю / А. Ковальчук // Право України. — 2005. — N 12. — С. 29-32.

24. Космін Ю. Про форми права власності // Право України. – 2001. - №10. – С.75.

25. Левик А., Яворська О. Межі здійснення права приватної власності на житло: проблеми та перспективи // Право України. – 2001. - №9. – С.69.

26. Музика Л. Чи існують реальні суб’єкти права комунальної власності? // Право України. — 2002. — N 11. — С.116.

27. Ківалова Т. Питання права власності в міжнародно-правових договорах України // Право України. – 2000.- № 7.–С.111.

28. Блага І. Обмеження права власності (з історії проблеми) // Право України. – 2000.- № 1.–С.121.

29. Левик А., Яворська О. Приватизація житла потребує законодавчого вирішення // Право України. – 2000.- № 11.–С.99.

30. Галянтич М., Коваленко Г. Реприватизація житла: правові колізії ) // Право України. – 2000.- № 7.–С.77.

31. Ковальчук Т., Заєць О. Приватизація земель в Україні: шляхи розв’язання законодавчих колізій // Право України. – 1999.- № 8.–С.28.

32. Макашов Л. Щодо заходів правового впливу на осіб, які здійснюють несанкціоновану «самоперебудову» житла // Право України. – 1996.- № 5.–С.68.

33. Галянтич М., Коваленко Г. Приватизація кімнат у загальних (комунальних) квартирах // Право України. – 1996. - № 12. – С.73.

34. Галянтич М., Коваленко Г. Правові проблеми приватизації житла в будинку, що потребує ремонту // Право України. – 1997.- № 5.–С.43.

35. Галянтич М. Приватизація частини комунальної квартири // Право України. – 1997.- № 8.–С.51.

36. Особливості права власності в різних правових системах / Г. Харченко // Право України. — 2006. — N 12. — С. 45-48.

37. Процес формування та діяльності житлового фонду соціального призначення: окремі питання правового регулювання / Т. Федосєєва // Право України. — 2006. — N 2. — С. 92-95.

38. Цимбал П., Гарбовський Л. Конфіскація майна в Україні: історико-правовий аспект // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2.

39. Галянтич М. Актуальні питання приватно-правового регулювання відносин у житловій сфері // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №6

40. Овчарук С. Зарубіжний досвід організації державного регулювання реєстрації речових прав на земельні ділянки і нерухоме майно // Підприємництво господарство і право. - 2007. - // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9

41. Маковій В. Добросовісність в юридичному складі, що є підставою виникнення права власності // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 5

42. Капіца Ю., Ступак С. Право слідування в Європейському Союзі та Україні // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 10

43. Харченко О. Реприватизація житла: актуальні питання правового врегулювання // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 6

44. Романович С. Набуття права власності на новостворене майно // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 9.

45. Романович С. До питання про підстави та способи набуття права власності // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 11.

46. Фролов Ю., Антошкіна В. Право публічної (суспільної) власності: до теорії питання // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 4.

47. Панченко М. До проблеми законодавчого регулювання відносин довірчої власності // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 4.

48. Єрмоленко В. Категорія «форма права власності»: теоретико-методологічні засади обґрунтування // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 12.

49. Іванов А. Класифікація підстав набуття та припинення права власності // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 7.

50. Селіванова І. Приватизація та відчуження державного майна: співвідношення понять // Право України. – 2009. - № 6. – С. 121 – 126.

51. Зубков С. Правові проблеми набуття прававлансості на об’єкти нерухомості, що надаються власникам приміщень, відчужених під час комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду // Підприємництво господарство і право. - 2009. - № 3. – С. 52 – 56.

52. Іванов А. Умови застосування реквізиції в Україні // Підприємництво господарство і право. - 2009. - № 1. – С. 18 – 22.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 656; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!