Тема 23. Авторське право та суміжні права. Всього годин 10, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 4, самостійна робота – 4.Всього годин 10, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 4, самостійна робота – 4.

Лекція № 34 (2 години). У лекції розглядаються питання об’єкти авторського права, їх поняття та ознаки. Послідовно розкриваються питання літературні та художні твори; комп’ютерні програми; компіляції даних; інші твори; обсяг правової охорони об’єктів авторського права. Розглядається зміст суб’єктивного авторського права; загальні положення про суб’єктивне авторське право, момент його виникнення; особисті немайнові та майнові авторські права. Висвітлюється питання строку дії авторського права. Визначаються правові наслідки закінчення строку чинності авторського права.

Зазначаються питання обмеження авторського права. Дається характеристика суміжних прав, їх об’єктів та суб’єктів.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 29-30 (4 години). Навчальні питання:

1. Що розуміється під твором?

2. На які твори розповсюджується авторське право?

3. Які твори не можуть бути об’єктами авторського права?

4. Який зміст має авторське право?

5. Хто визнається автором твору?

6. Коли виникає авторське право?

7. Який встановлений строк дії авторського права?

8. Які правові наслідки закінчення строку чинності авторського права?

9. Що таке обмеження авторського права?

10. Які встановлені правила використання цитат?

11. Поняття, об’єкти та суб’єкти суміжних прав.

Додаткові питання:

1. Загальні засади обмеження авторського права.

2. Хто має право на копіювання і розповсюдження комп’ютерних програм?

3. Об’єкт та предмет порушення авторських та суміжних прав.

4. Поняття системи міжнародної охорони авторських прав.

Теми для рефератів:

1. Захист авторського права в Україні.

2. Проблеми правової охорони комп’ютерних програм.

3. Договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право та про виконання і фонограми.

4. Поняття та ознаки твору в авторському праві.

5. Авторський договір та його види.

6. Піратство у галузі авторського права та суміжних прав.

7. Авторські права на фотографії.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття авторського права та суміжних прав. Вміти визначати об’єкти авторського права. Знати правила використання цитат. Знати об’єкти та суб’єкти суміжних прав.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Селиванов М.В. Право на копіювання і розповсюдження комп’ютерних програм // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2001., № 16. С. – 319-325.

2. Корчевний Г.В. Об’єкт та предмет порушення авторських та суміжних прав // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2002., № 20. С. – 286-290.

3. Корчевний Г.В. Розвиток законодавства про адміністративну охорону авторського права і суміжних прав в Україні // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2003., № 22. С. – 333-340.

4. Селиванов М.В. Проблеми правової охорони комп’ютерних програм // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ, Х., 2007., № 37. С. – 292-299.

5. Бернадський О. Поняття системи міжнародної охорони авторських прав // Право України. – 2001. - №11. – С.65.

6. Закон щодо лазерних дисків у питаннях та відповідях / В. Чеботарьов, Т. Давиденко // Право України. — 2002. — N 7. — С. 66-73.

7. Адаптація законодавства України про охорону "нових" суміжних прав до законодавства ЄС / Л. Комзюк // Право України. — 2007. — N 5. — С. 82-85.

8. Голембо Я. Окремі питання авторського права // Право України. – 1997.- № 2.–С.45.

9. Гончарова І. Захист авторського права в Україні // Право України. – 1998.- № 11.–С.80.

10. Дроб’язко Р. Договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право та про виконання і фонограми // Право України. – 1998.- № 12.–С.78.

11. Підопригора О. Кодифікація законодавства України про авторське право і суміжні права (проблемні моменти) // Право України. – 1999.- № 3.–С.39.

12. Кузнєцов В. Комп’ютерна інформація як предмет крадіжки // Право України. – 1999.- № 7.–С.85.

13. Дроб’язко Р. Угода про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності і законодавство України про авторське права і суміжні права // Право України. – 1999.- № 8.–С.68.

14. Бершадський О. Поняття та ознаки твору в авторському праві // Право України. – 2000.- № 4.–С.81.

15. Завальная Ж. Авторський договір та його види: окремі питання // Право України. – 2000.- № 8.–С.117.

16. Правовий захист комп'ютерних програм / С. Петренко // Право України. — 2003. — N 3. — С. 108-111.

17. Правовий захист програмного забезпечення в Україні / С. Петренко // Право України. — 2003. — N 6. — С. 62-65.

18. Піратство як злочин у галузі авторського права та суміжних прав: погляд на проблему / М. Мельников // Право України. — 2003. — N 4. — С. 72-75. —

19. Форма і зміст твору в авторському праві / М. Мельников // Право України. — 2004. — N 12. — С. 64-66.

20. До питання про авторські права на фотографії / К. Омельчук // Право України. — 2003. — N 4. — С. 75-79.

21. Правові аспекти визначення кола товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, у митному законодавстві / О. Тропіна // Право України. — 2003. — N 1. — С. 86-89.

22. Чурпіта Г. Окремі аспекти авторського права на твори образотворчого мистецтва // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 12.

23. Гнатенко А., Луспеник Д. Застосування судами деяких норм законодавства про захист авторського права і суміжних прав: проблеми судової практики // Право України. – 2009. - № 2. – С. 109 – 120.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 858; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!