Тема 26. Способи забезпечення належного виконання зобов'язань. Всього годин 16, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 2, самостійна робота - 10.Всього годин 16, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 2, самостійна робота - 10.

Лекція № 37 (2 години). У лекції розглядаються питання умови виконання; поняття належного виконання зобов’язання. Послідовно розкриваються питання принципи належного виконання; суб’єкт, предмет, строк, місце, спосіб та валюта виконання зобов’язань. Розглядається питання способи забезпечення належного виконання зобов’язань. Дається поняття забезпечувальних правовідносин, що спонукають до належного виконання зобов’язань (загальні ознаки).

Лекція № 38 (2 години). Висвітлюються види способів забезпечення належного виконання зобов’язань.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 33 (2 години). Навчальні питання:

1. Виконання зобов’язання.

2. Способи забезпечення належного виконання зобов’язань.

Додаткові питання:

1.Загальні правила про предмет виконання зобов’язання.

2.Предмет виконання грошових зобов’язань.

3.Поняття цивільного правопорушення.

4.Функції цивільно-правової відповідальності.

5.Форми цивільно-правової відповідальності (загальні та спеціальні).

6.Оформлення застави.

7.Припинення права застави.

8.Чим відрізняється завдаток від гарантії?

9.Обов’язки кредитора, який притримує річ у себе.

10. Види неустойки.

11. Поняття предмет та функції завдатку.

12. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого порукою.

13. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого гарантією. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника.

14. Наступна застава.

15. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор.

Теми для рефератів:

1.Розвиток заставного права в Україні: історичний досвід та стан сучасного законодавства.

2. Поняття та предмет застави. Особливості застава товарів в обороті та переробці.

3. Іпотечний договір.

4. Поняття та функції неустойки: історія та сучасність.

5. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою.

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття зобов’язального права та зобов’язального правовідношення. Знати суб’єктів зобов’язання. Знати способи забезпечення виконання зобов’язання. Розуміти специфіку цивільно-правової відповідальності.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

41. Заржицький О., Шевченко А. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань // Право України. – 1996.- № 7.–С. 35.

42. Лилак Д. Забезпечення виконання господарських правових зобов’язань неустойкою // Право України. – 1996.- № 12.–С. 64.

43. Колесніченко К. Іпотека: правові проблеми // Право України. – 2001. - №10. – С.77.

44. До питання про підстави виникнення грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2004. — N 4. — С. 57-60.

45. Про предмет грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2003. — N 10. — С. 60-64.

46. Правові проблеми розвитку іпотеки в Україні / А. Ковальчук // Право України. — 2002. — N 9. — С. 64-68.

47. Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобов'язаннями спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2002. — N 2. — С. 129-132.

48. Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2001. — N 5. — С. 109-111.

49. Відшкодування моральної шкоди / М. Галянтич, Г. Коваленко // Право України. — 1999. — N 9. — С. 56-61.

50. Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності / В. Примак // Право України. — 2002. — N 10. — С. 115-117.

51. Еволюція цивільно-правового регулювання зобов'язань з гри і парі / Н. Майданик // Право України. — 2005. — N 1. — С. 109-112.

52. До питання про підстави виникнення грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2004. — N 4. — С. 57-60.

53. Мирова угода як спосіб врегулювання цивільно-правових спорів: окремі питання / Л. Фединяк // Право України. — 2003. — N 4. — С. 53-56.

54. Моральна шкода та право на її компенсацію: загальнотеоретичний підхід / П. Рабінович // Право України. — 2002. — N 4. — С. 100-103.

55. Субсидіарність як природно-правова засада юридичного регулювання / С. Рабінович // Право України. — 2006. — N 1. — С. 25-28.

56. Сторони договору застави цінних паперів / О. Виговський // Право України. — 2004. — N 2. — С. 68-71.

57. Гарантія як спосіб забезпечення зобов'язань у міжнародному комерційному обороті / М. Андріанов // Право України. — 2004. — N 11. — С. 36-41.

58. Принцип публічності як елемент забезпечення виконання кредитних зобов'язань / М. Андріанов // Право України. — 2004. — N 5. — С. 59-63.

59. Відповідальність сторони за договором за неналежне застосування санкцій до контрагента / П. Гуйван // Право України. — 2004. — N 6. — С. 36-39.

60. Заставна та її використання за законодавством України про іпотеку / В. Малий // Право України. — 2004. — N 7. — С. 55-58.

61. Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України / В. Малий // Право України. — 2004. — N 1. — С. 73-77.

62. Правове регулювання іпотеки землі: провідні поняття та категорії / В. Малий // Право України. — 2005. — N 12. — С. 40-44.

63. Правові і організаційні засади застосування іпотеки землі в Україні / В. Малий // Право України. — 2005. — N 3. — С. 39-43.

64. Отраднова О. Поняття та функції неустойки: історія та сучасність // Право України. – 2001. - №8. – С.110.

65. Оплачко Л. Способи забезпечення кредитного договору // Право України. – 2002.- № 11.–С.49.

66. Елисеев В. Соотношение экономических и правовых начал в праве обязательств // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 4

67. Карнаух Т. Гроші як об’єкт права притримання // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №6

68. Панченко М. Припинення зобов’язань прощенням боргу // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

69. Новікова В. Сутність зустрічного виконання зобов’язань // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

70. Павленко Д. Недобросовісне ведення переговорів та переддоговірна відповідальність у зобов’язальному праві № 10

71. Павленко Д. Принцип добросовісності в римському приватному праві та зобов’язальному праві України: порівняльний аналіз // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

72. Новікова В. Сутність зустрічного виконання зобов’язань // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

73. Павленко Д. Недобросовісне ведення переговорів та переддоговірна відповідальність у зобов’язальному праві № 10

74. Павленко Д. Принцип добросовісності в римському приватному праві та зобов’язальному праві України: порівняльний аналіз // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

75. Майданик Р. Місце зобов’язання в праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

76. Майданик Р. Поняття зобов’язання в цивільному праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 3

77. Молодико К. Юридичні особливості договорів про надання гарантії // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

78. Рогач О. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов'язань \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № № 12

79. Р. А. Майданик Cистема ризикових зобов’язань у цивільному праві України \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №6.

80. Р. А. Майданик Поняття ризикових зобов’язань у цивільному праві України \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 5.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 915; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!