Тема 30. Договори про передачу майна у тимчасове володіння та користування. Всього годин 14, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 6.Всього годин 14, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 6.

Лекція № 44 (2 години). У лекції розглядаються питання щодо загальних та відмінних рис договорів про оплатну передачу майна у тимчасове володіння та користування. Розглядається. види таких договорів. Послідовно розкриваються питання договір найму (оренди): поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору найму (оренди). Висвітлюється загальна характеристика договору прокату.

Лекція № 45 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття договору найму (оренди). Послідовно розкриваються питання особливості договору найму (оренди): земельної ділянки, будівлі або іншої капітальної споруди, транспортного засобу. Дається поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін за цими договорами.

Розглядаються питання договір найму (оренди) житла. Послідовно розкриваються питання поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, захист прав споживачів, різновиди договору найму житла. Розглядаються договори позички та лізингу: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 39-40 (4 години). Навчальні питання:

1. Види договорів про оплатну передачу майна у тимчасове володіння та користування.

2. Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору найму (оренди).

3. Істотні умови, форма, права та обов’язки сторін у договорі найму (оренди).

4. Особливості та загальна характеристика договору прокату.

5. Особливості та загальна характеристика договору найму (оренди) земельної ділянки.

6. Особливості та загальна характеристика договору найму будівлі або іншої капітальної споруди.

7. Особливості та загальна характеристика договору лізингу. Види лізингу.

8. Особливості та загальна характеристика договору найму (оренди) транспортного засобу.

9. Особливості та загальна характеристика договору найму (оренди) житла.

10. Порядок, умови та підстави надання житла в державному та громадському житловому фонді. Черговість надання житла в державному та громадському житловому фонді.

11. Відмінності соціального та комерційного (приватного) найму житла.

12. Поняття, правова сутність, порядок видачі та строк дії ордера на житлове приміщення.

13. Особливості та загальна характеристика договору позички.

Додаткові питання:

1. Які підстави для перегляду та зміни розміру плати за користуванням майна за договором найму?

2. Які правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору найму?

3. Хто несе ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна за договором найму?

4. Хто зобов’язаний проводити капітальний та поточний ремонт речі, переданої у найм?

5. Яка позовна давність застосовується до вимог, які випливають із договору найму?

6. Хто зобов’язаний проводити технічне обслуговування і поточний ремонт транспортного засобу за договором найму транспортного засобу?

7. У чому полягає специфіка транспортного засобу як об’єкта цивільних прав?

8. Чи може бути предметом договору найму будівлі або іншої капітальної споруди незавершене будівництво?

9. Які суттєві умови найму житла?

10. Які умови укладення договору піднайму житла?

11. Які істотні умови договору позички?

12. У якому випадку можливе одностороннє розірвання договору позички?

13. Які правові наслідки неповернення речі після закінчення строку користування нею за договором позички?

Теми для рефератів:

1. Порядок державної реєстрації договорів оренди землі.

2. Співвідношення лізингу з іншими договорами найму.

3. Особливості укладення договору найму (оренди) житла.

4. Договір позички транспортного засобу.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики договорів про передачу майна у тимчасове володіння та користування . Знати види цих договорів. Знати особливості їх укладання.

 

Література

Основна література, додаткова літератур, нормативні акти.

1. Галянтич М. Розмежування договору соціального та комерційного найму (оренди) житла // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

2. Журик Ю., Новченков І. Правова природа та колізійність регулювання орендних відносин за чинним законодавством України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 4

3. Підцерковний О., Рябко Л. Правова природа договору банківського рахунку // Право України. – 1999.- № 7.–С.46.

4. Сонюк В. Орендні правовідносини в структурі іпотечного права // Право України. – 1999.- № 7.–С.49.

5. Шевченко О. Проблеми правового регулювання лізингу в сучасному законодавстві // Право України. – 1999.- № 8.–С. 24.

6. Рябко Л. Правова природа договору лізингу //Право України.– 2000.-№ 1.–С.70.

7. Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний період: поняття, особливості, юридична природа ) // Право України. – 2000.-№88.–С.60.

8. Тараба Н. Поняття договору міжнародного фінансового лізингу // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1336; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!