Тема 27. Припинення зобов'язань. Всього годин 16, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 12.Всього годин 16, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 12.

Лекція № 39 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття і підстави припинення зобов’язань. Даються правові наслідки порушення зобов’язань. Розкриваються питання цивільно-правова відповідальність: поняття, умови, види; підстави звільнення.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 35 (2 години). Навчальні питання:

1. Припинення зобов’язань.

2. Правові наслідки порушення зобов’язання.

3. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язань.

Додаткові питання:

1. Поняття цивільного правопорушення.

2. Функції цивільно-правової відповідальності.

3. Форми цивільно-правової відповідальності (загальні та спеціальні).

4. Зміна розміру цивільно-правової відповідальності.

5. Об’єкти майнової відповідальності.

6. Поняття збитку, визначення його розміру.

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання припинення зобов'язання. Розуміти специфіку цивільно-правової відповідальності.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

81. Заржицький О., Шевченко А. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань // Право України. – 1996.- № 7.–С. 35.

82. Лилак Д. Забезпечення виконання господарських правових зобов’язань неустойкою // Право України. – 1996.- № 12.–С. 64.

83. Колесніченко К. Іпотека: правові проблеми // Право України. – 2001. - №10. – С.77.

84. До питання про підстави виникнення грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2004. — N 4. — С. 57-60.

85. Про предмет грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2003. — N 10. — С. 60-64.

86. Правові проблеми розвитку іпотеки в Україні / А. Ковальчук // Право України. — 2002. — N 9. — С. 64-68.

87. Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобов'язаннями спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2002. — N 2. — С. 129-132.

88. Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2001. — N 5. — С. 109-111.

89. Відшкодування моральної шкоди / М. Галянтич, Г. Коваленко // Право України. — 1999. — N 9. — С. 56-61.

90. Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності / В. Примак // Право України. — 2002. — N 10. — С. 115-117.

91. Еволюція цивільно-правового регулювання зобов'язань з гри і парі / Н. Майданик // Право України. — 2005. — N 1. — С. 109-112.

92. До питання про підстави виникнення грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2004. — N 4. — С. 57-60.

93. Мирова угода як спосіб врегулювання цивільно-правових спорів: окремі питання / Л. Фединяк // Право України. — 2003. — N 4. — С. 53-56.

94. Моральна шкода та право на її компенсацію: загальнотеоретичний підхід / П. Рабінович // Право України. — 2002. — N 4. — С. 100-103.

95. Субсидіарність як природно-правова засада юридичного регулювання / С. Рабінович // Право України. — 2006. — N 1. — С. 25-28.

96. Сторони договору застави цінних паперів / О. Виговський // Право України. — 2004. — N 2. — С. 68-71.

97. Гарантія як спосіб забезпечення зобов'язань у міжнародному комерційному обороті / М. Андріанов // Право України. — 2004. — N 11. — С. 36-41.

98. Принцип публічності як елемент забезпечення виконання кредитних зобов'язань / М. Андріанов // Право України. — 2004. — N 5. — С. 59-63.

99. Відповідальність сторони за договором за неналежне застосування санкцій до контрагента / П. Гуйван // Право України. — 2004. — N 6. — С. 36-39.

100. Заставна та її використання за законодавством України про іпотеку / В. Малий // Право України. — 2004. — N 7. — С. 55-58.

101. Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України / В. Малий // Право України. — 2004. — N 1. — С. 73-77.

102. Правове регулювання іпотеки землі: провідні поняття та категорії / В. Малий // Право України. — 2005. — N 12. — С. 40-44.

103. Правові і організаційні засади застосування іпотеки землі в Україні / В. Малий // Право України. — 2005. — N 3. — С. 39-43.

104. Отраднова О. Поняття та функції неустойки: історія та сучасність // Право України. – 2001. - №8. – С.110.

105. Оплачко Л. Способи забезпечення кредитного договору // Право України. – 2002.- № 11.–С.49.

106. Елисеев В. Соотношение экономических и правовых начал в праве обязательств // Підприємництво господарство і право. - 2007. -  № 4

107. Карнаух Т. Гроші як об’єкт права притримання // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №6

108. Панченко М. Припинення зобов’язань прощенням боргу // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

109. Новікова В. Сутність зустрічного виконання зобов’язань // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

110. Павленко Д. Недобросовісне ведення переговорів та переддоговірна відповідальність у зобов’язальному праві № 10

111. Павленко Д. Принцип добросовісності в римському приватному праві та зобов’язальному праві України: порівняльний аналіз // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

112. Новікова В. Сутність зустрічного виконання зобов’язань // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

113. Павленко Д. Недобросовісне ведення переговорів та переддоговірна відповідальність у зобов’язальному праві № 10

114. Павленко Д. Принцип добросовісності в римському приватному праві та зобов’язальному праві України: порівняльний аналіз // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

115. Майданик Р. Місце зобов’язання в праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

116. Майданик Р. Поняття зобов’язання в цивільному праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 3

117. Молодико К. Юридичні особливості договорів про надання гарантії // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

118. Рогач О. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов'язань \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № № 12

119. Р. А. Майданик Cистема ризикових зобов’язань у цивільному праві України \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №6.

120. Р. А. Майданик Поняття ризикових зобов’язань у цивільному праві України \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 5.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 906; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!