Тема 19. Право спільної власності. Всього годин 10, у т.ч. лекції 2, практичне заняття 2, самостійна робота 2.Всього годин 10, у т.ч. лекції 2, практичне заняття 2, самостійна робота 2.

Лекція № 28 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття та види права спільної власності. Послідовно розкриваються питання права спільної сумісної власності подружжя, членів сім’ї, фермерського господарства. Розглядається питання здійснення права спільної сумісної власності її співвласниками. Наводяться підстави виникнення права спільної власності.

Лекція № 29 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття та змісту права спільної часткової власності. Послідовно розкривається питання здійснення права спільної часткової власності. Розглядається питання утримання майна, що перебуває у спільній власності. Висвітлюється питання виділення частки співвласника. Розглядається питання припинення права спільної власності.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 23- 24 (4 години). Навчальні питання:

1. Поняття та види права спільної власності.

2. Підстави виникнення права спільної власності.

3. Здійснення права спільної власності.

4. Утримання майна, що перебуває у спільній власності.

5. Припинення права спільної власності. Виділення частки співвласника.

Додаткові питання:

1. Суб’єкти та об’єкти права спільної власності.

2. Здійснення права спільної часткової власності на житло.

3. Припинення права спільної власності через викуп земельної ділянки у зв’язку з суспільною необхідністю. 

4. Як відбувається звернення стягнення на майно, що перебуває у спільній власності за зобов’язаннями одного із співвласників?

Теми для рефератів:

1. Визначення часток у праві спільної часткової власності.

2. Загальна характеристика права спільної сумісної та особистої приватної власності подружжя.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання права спільної власності. Знати зміст та види права спільної власності. Знати підстави виникнення та припинення права спільної власності.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Особливості здійснення права власності подружжя в нотаріальному процесі / Н. Безсмертна, Л. Демченко // Право України. — 2006. — N 8. — С. 135-138.

2. Проблема визначення часток у праві спільної часткової власності / І. Жилінкова // Право України. — 2005. — N 5. — С. 115-118.

3. Ариванюк Т. Загальні правові засади припинення права спільної власності подружжя // Право України. – 2001. - № 12. – С.76.

4. Гриняк А. Нотаріальне посвідчення та державна реєстрація як моменти виникнення права спільної власності фізичних осіб за цивільно-правовим договором // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 1

5. Гриняк А. Шлюбний договір як підстава виникнення спільної власності подружжя // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

6. Гриняк А. Момент виникнення права спільної власності фізичних осіб на результати робіт за підрядними договорами // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

7. Гриняк А. Спірні питання спільної власності подружжя за новим цивільним та сімейним законодавством України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №6

8. Лозова Г. Цивілістичні та сімейно-правові характеристики змісту шлюбного договору // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

9. Гриняк А. Деякі питання визначення та відчуження частки в праві спільної часткової власності громадян // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 10

10. Гриняк А., Гриняк О. Окремі аспекти набуття фізичними особами права спільної власності // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 12

11. Христенко Н. Право спільної сумісної власності подружжя за Сімейним кодексом України // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 8

12. Іванов А. Підстави припинення прва спільної часткової власності // Право України. – 2009. - № 3. – С. 95 – 101.

 

Тема 20. Захист права власності

Всього годин 11, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 3.

Лекція № 30 (2 години). У лекції послідовно розкриваються питання поняття та види захисту права власності. Висвітлюється принцип рівних умов захисту всіх суб’єктів права власності та основні засади захисту права власності. Даються види способів захисту права власності.

Лекція № 31 (2 години). Окремо розглядаються речово-правові способи захисту права власності (негаторний та віндикаційний позови) та зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 25-26 (4 години). Навчальні питання:

1. Поняття захисту права власності.

2. Речово-правові способи захисту права власності.

3. Витребування майна власника із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов).

 4. Захист прав власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння (негаторний позов).

5. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності.

Додаткові питання:

1. Витребування майна власником від добросовісного набувача.

2. Розрахунки при витребуванні речей із незаконного володіння.

3. Виключення майна з опису та звільнення від арешту.

4. Відшкодування шкоди заподіяної речам власника.

5. Недійсність актів, що порушують право власності.

6. Дії органів внутрішніх справ із захисту права власника при порушенні права.

Теми для рефератів:

1. Визнання права власності.

2. Неюрисдикційні форми захисту права власності.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та виду захисту права власності. Знати цивільно-правові способи захисту цивільного права. Знати загальні положення про вендикаційний та негаторний позови.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини / В. Рум'янцева // Право України. — 2004. — N 5. — С. 38-40.

2. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні / О. Вівчаренко // Право України. — 2003. — N 12. — С. 88-93.

3. Особливості цивільно-правової охорони та захисту прав на житло / М. Галянтич // Право України. — 2007. — N 7. — С. 98-102.

4. Щодо охорони права спільної власності в нотаріальному процесі / С. Фурса, Є. Фурса // Право України. — 1999. — N 3. — С. 80-84.

5. Присяжнюк Т., Мірошник О. Захист права власності у Європейському правовому просторі // Право України. – 2001. - № 8. – С.68.

6. Панченко М. Форми самозахисту приватної власності у цивільному праві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 1

7. Болокан І. Засоби захисту права власності підприємців у недоговірних зобов’язаннях // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12

8. Литовченко В. Судовий захист права власності на новостворені та реконструйовані об’єкти нерухомості: постановка проблеми // Підприємництво господарство і право. - 2009. - № 5. –С. 41 - 45.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 978; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!