Тема 20. Захист права власності. Поняття та види захисту права власностіПоняття та види захисту права власності. Принцип рівних умов захисту всіх суб’єктів права власності. Основні засади захисту права власності. Види способів захисту права власності.

Речово-правові способи захисту права власності. Витребування майна власника із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). Витребування майна власником від добросовісного набувача. Розрахунки при витребуванні речей із незаконного володіння. Захист прав власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння (негаторний позов). Визнання права власності. Виключення майна з опису та звільнення від арешту.

Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності. Відшкодування шкоди заподіяної речам власника. Недійсність актів, що порушують право власності. Дії органів внутрішніх справ із захисту права власника при порушенні права.

 

Тема 21. Речові права на чуже майно

Право володіння чужим майном як речове право. Суб’єкти та об’єкти володіння. Виникнення володіння та його припинення. Іпотека та притримання. Захист володіння майном.

Право користування чужим майном як речове право. Сервітут: поняття, види, підстави виникнення, припинення та його захист. Суперфіцій та емфітевзис: поняття, підстави виникнення, припинення та їх захист.

Тема 22. Загальні положення про право інтелектуальної власності

Поняття права інтелектуальної власності. Передумови правової регламентації відносин, пов'язаних з результатами інтелектуальної діяльності. Відмінності матеріальних об'єктів від нематеріальних. Теорії права інтелектуальної власності. Загальні риси виключних прав на нематеріальні об'єкти.

Система виключних прав на нематеріальні об'єкти. Основні інститути права інтелектуальної власності: авторське право, суміжні права, право промислової власності, право на комерційну інформацію, тощо. Законодавство про інтелектуальну власність в Україні. Характеристика національних та міжнародних нормативних актів.

Зміст права інтелектуальної власності. Особисті немайнові права інтелектуальної власності. Майнові права інтелектуальної власності. Передання майнових прав інтелектуальної власності. Вільне використання майнових прав.

Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору та за замовленням.

Захист права інтелектуальної власності. Форми захисту права інтелектуальної власності. Способи захисту права інтелектуальної власності: загальні та специфічні.

Тема 23 . Авторське право та суміжні права

Об’єкти авторського права. Поняття та ознаки об’єктів авторського права. Літературні та художні твори. Комп’ютерні програми. Компіляції даних. Інші твори. Обсяг правової охорони об’єктів авторського права.

Зміст суб’єктивного авторського права. Загальні положення про суб’єктивне авторське право. Момент виникнення авторського права. Особисті немайнові та майнові авторські права. Строк дій авторського права. Правові наслідки закінчення строку чинності авторського права.

Обмеження авторського права. Загальні засади обмеження авторського права. Використання цитат. Використання творів в наукових, освітніх, культурних та соціальних цілях. Вільне відтворення бібліотеками. Вільне відтворення творів у особистих цілях.

Суміжні права. Об’єкти суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав. Використання суміжних прав.

 

Тема 24. Право промислової власності

Об’єкти патентного права. Поняття та ознаки об’єктів патентного права. Винахід, корисна модель, промисловий зразок. Обсяг правової охорони об’єктів патентного права.

Зміст суб’єктивного патентного права. Загальні положення про суб’єктивне патентне право. Момент виникнення прав з патенту. Строк дій прав з патенту. Правові наслідки припинення дії патенту та визнання патенту недійсним.

Право на комерційне найменування. Поняття та ознаки комерційного найменування. Вимоги щодо комерційного найменування. Момент виникнення права на комерційне найменування. Строк дії. Припинення дії права на комерційне найменування.

Право на торгівельну марку. Поняття та ознаки торгівельної марки. Критерії охороноздатності торгівельної марки. Момент виникнення права на торгівельну марку. Строк дії. Припинення дії права на торгівельну марку.

 


ОСОБЛИВА ЧАСТИНА


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1351; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!