Модуль № 1. Основні засади цивільного праваМіністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

Сумська філія ХНУВС

 

Кафедра юридичних дисциплін

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

 

 

з дисципліни                     «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»

                                                                                       (повне найменування дисципліни)

галузь знань                    0304 «Право»

(вказується тільки для бакалавра)                (шифр і найменування)

за напрямом підготовки  6.030402 «Правознавство»

                                                                                           (шифр і найменування)

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

                                                                                             (найменування)

форма навчання           всі форми навчання

                                                                               (денна, заочна)

 

 

м. Суми,  2009


 

 

  Рекомендовано до використання в навчальному процесі Методичною радою Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ «28» серпня 2009 року Протокол № 1

 

Рецензенти: кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін Завгородня В.М.; кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ХНУВС Соболєв О.В.                                                                                                                                                                                                                                                      В.Я. Гоц

 

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Цивільне право» /Укладачі: к.ю.н., доц. ХНУВС Кройтор В.А., к.ю.н., доц. СФ ХНУВС Завальна Ж.В., к.ю.н., доц. ХНУВС Самолов М.О., к.ю.н., доц. ХНУВС Чалий Ю.І., к.ю.н., доц. ХНУВС Сліпченко С.О., к.ю.н., доц. ХНУВС Венедиктова М.В., ст. викладач СФ ХНУВС Горобець Н.О., викладач СФ ХНУВС Афанасієва В.В., викладач СФ ХНУВС Панкратова В.О. – Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009.

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри

Протокол № 1

від «27» серпня 2009 р.

 


ЗМІСТ

1. Навчальна програма

2. Робоча навчальна програма

3. Методичні рекомендації для практичних та семінарських занять

4. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт

5. Методичні вказівки до виконання курсвоих робіт

6. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи

 


Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

Сумська філія ХНУВС

 

Кафедра юридичних дисциплін

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

 

з дисципліни                     «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»

                                                                                       (повне найменування дисципліни)

галузь знань                    0304 «Право»

(вказується тільки для бакалавра)                (шифр і найменування)

за напрямом підготовки  6.030402 «Правознавство»

                                                                                           (шифр і найменування)

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

                                                                                             (найменування)

форма навчаннявсі форми навчання

                                                              (денна, заочна)

 

м. Суми,  2009

 


ПЕРЕДМОВА

Значення цивільного права (в усіх його проявах: галузі права, науки, законодавства, навчальної дисципліни) для юридичної освіти важко переоцінити.

Людина, як носій певних прав та інтересів, є складовою частиною й водночас центром ідей громадянського суспільства. Цивільне право, як відомо, “обслуговує” сферу життєдіяльності громадянського суспільства, є засобом позивної регламентації нормальних відносин у суспільстві. Саме юристи (взагалі) й співробітники правоохоронних органів (зокрема) покликані бути провідниками реалізації основних ідей громадянського суспільства. Ці ідеї є головними принципами приватного (цивільного) права: неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя фізичної особи; рівність усіх форм власності; свобода договору; неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, передбачених законом; свобода підприємництва; судовий захист будь-якого права у разі його порушення та ін.

Подана п р о г р а м а навчальної дисципліни є універсальною, бо дозволяє викладати курс “Цивільне право” на будь-якому потоці, курсі Сумської філії ХНУВС. Маємо зазначити, що до програми в якості додатка наводяться відомості про обсяг годин, що відводиться для аудиторної та самостійної роботи студентів та слухачів, перелік тем лекційних, практичних (семінарських) занять, а також кількість академічних годин заплановано даною програмою.

Слід також зазначити, що дана навчальна програма не може сковувати творчу ініціативу лектора (чи іншого викладача) й щодо вибору ним обсягу матеріалу при викладенні тих чи інших питань при розгляді тем учбового курсу в межах запланованих годин на конкретну тему.

Предметом навчальної дисципліни “Цивільне право ” є:

а) опанування необхідними теоретичними положеннями, що вироблені цивілістичною думкою;

б) освоєння нормативного матеріалу, закріпленого системою цивільного законодавства України;

в) ознайомлення з судовою та іншою практикою застосування цивілістичних правових норм.

Опанування вищенаведеними питаннями повинно мати за мету вироблення у студентів та слухачів правового мислення, навиків з тлумачення відповідних норм, формування первинних практичних навиків з застосування у своїй майбутній роботі набутих знань.

Для досягнення зазначених цілей у ході викладання курсу “Цивільне право” передбачається проведення (у відповідності з програмою) лекційних, практичних (та/або семінарських) занять; проведення ділових ігор; написання студентами та слухачами курсових та реферативних робіт; підготовка доповідей. З метою поточного контролю знань буде проводитись опитування на практичних (семінарських) заняттях та написання самостійних (контрольних) робіт. Підсумковий контроль передбачає складання студентами та слухачами заліків та іспитів, що проводяться усно.

 


РОЗПОДІЛ ЧАСУ

Для денної форми навчання

Модуль, змістовний модуль

Кількість годин/кредитів, у т.ч.

Вид контролю

Всього

аудиторних

Самостійна робота

Курсова

Залік

Іспит

Модульний контроль

Лекції Практичні Семінарські

ІІІ семестр

Модуль № 1. Основні засади цивільного права 54 10 10   34        
Тема 1. Поняття цивільного права та його система 10 2 2   6        
Тема 2. Цивільне законодавство України 11 2 2   7        
Тема 3. Цивільні правовідносини 11 2 2   7        
Тема 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов`язків 11 2 2   7        
Тема 5. Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист цивільних прав та інтересів 11 2 2   7       +
Модуль № 2. Суб’єкти та об’єкти цивільного права 72 22 18   32        
Тема 6. Фізична особа 13 4 4   5        
Тема 7. Опіка та піклування 9 2 2   5        
Тема 8. Юридичні особи 15 6 4   5        
Тема 9. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 10 2 2   6        
Тема 10. Об’єкти цивільних прав 12 4 2   6        
Тема 11. Правочини 13 4 4   5       +
Всього за ІІІ семестром 126 32 28   66   2   ++

ІV семестр

Модуль № 3. Представництво та строки в цивільному праві. Особисті немайнові права 54 16 12   26        
Тема 12. Представництво 10 2 2   6        
Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність 13 4 4   5        
Тема 14. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи 11 4 2   5        
Тема 15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 11 4 2   5        
Тема 16. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи 9 2 2   5       +
Модуль № 4. Право власності та право інтелектуальної власності 72 24 24   24        
Тема 17. Загальні положення про речове право 7 2 2   3        
Тема 18. Право власності 8 4 2   2        
Тема 19. Право спільної власності 10 4 4   2        
Тема 20. Захист права власності 11 4 4   3        
Тема 21. Речові права на чуже майно 7 2 2   3        
Тема 22. Загальні положення про право інтел. власності 9 4 2   3        
Тема 23 . Авторське право та суміжні права 10 2 4   4        
Тема 24. Право промислової власності 10 2 4   4       +
Всього за ІVсеместром 126 40 36   50     8 ++

V семестр

Модуль № 5. Зобов’язальне право 64 12 8   44        
Тема 25. Загальні положення про зобов’язання 16 2 2   12        
Тема 26. Способи забезпечення належного виконання зобов’язань 16 4 2   10        
Тема 27. Припинення зобов’язань 16 2 2   12        
Тема 28. Загальні положення про договір 16 4 2   10       +
Модуль № 6. Окремі види договорів (ч.1) 54 16 16   22        
Тема 29. Договори про передачу майна у власність 14 4 4   6        
Тема 30. Договори про передачу майна у тимчасове володіння та користування 14 4 4   6        
Тема 31. Договори про виконання робіт 13 4 4   5        
Тема 32. Договори про надання послуг   13 4 4   5       +
Всього за Vсеместром 126 32 28   66   2   ++

VІ семестр

Модуль № 7. Окремі види договорів (ч.2) 36 8 8   20        
Тема 33. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 18 4 4   10        
Тема 34. Договір про комерційну концесію. Договір про спільну діяльність 18 4 4   10       +
Модуль № 8. Недоговірні зобов’язання 36 12 10   14        
Тема 35. Недоговірні зобов’язання з правомірних дій   10 4 2   4        
Тема 36. Деліктні зобов’язання 14 4 4   6        
Тема 37. Окремі підстави відшкодування шкоди 12 4 4   4       +
Модуль № 8. Спадкове право 36 14 14   8        
Тема 38. Загальні положення про спадкування 10 4 4   2        
Тема 39. Порядок здійснення спадкування 9 4 4   1        
Тема 40. Оформлення права на спадщину. 9 4 4   1        
Тема 41. Спадковий договір 8 2 2   4       +
Всього за VІ семестром 108 34 30   44     8 +++
Всього                  

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Модуль № 1. Основні засади цивільного права


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 574; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!