Тема 1. Поняття цивільного права та його система. Поняття цивільного права як галузі праваПоняття цивільного права як галузі права. Місце цивільного права в системі права України. Співвідношення цивільного і господарського права. Відмежування цивільного права від інших галузей права України, які регулюють майнові та немайнові відносини. Значення цивільного права в діяльності органів внутрішніх справ України.

Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Поняття, ознаки та значення предмету цивільно-правового регулювання.

Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його особливості. Поняття, ознаки та значення методу цивільно-правового регулювання.

Функції цивільного права. Поняття, значення та види функцій цивільного права.

Принципи цивільного права. Поняття, значення та види принципів цивільного права.

Система цивільного права. Поняття та елементи системи цивільного права.

       Поняття цивільного права як науки та навчальної дисципліни. Предмет та метод науки цивільного права та навчальної дисципліни, їх значення.

 

Тема 2. Цивільне законодавство України

Цивільне право та цивільне законодавство. Загальні засади цивільного законодавства.

Акти цивільного законодавства, їх система. Конституція України та її значення для цивільного законодавства. Цивільний кодекс України як основа цивільного законодавства. Закони України. Укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України. Акти законодавства інших органів державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим.

Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.

Акти цивільного законодавства і договір. Звичай. Міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, як частина національного цивільного законодавства України.

Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права.

Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій, та норм моралі.

 

Тема 3. Цивільні правовідносини

Поняття та особливості цивільних правовідносин. Класифікація цивільних правовідносин та її правове значення.

Елементи цивільних правовідносин та їх зміст. Поняття і види суб’єктивних цивільних прав та обов’язків, що складають зміст цивільних правовідносин.

Об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин. Поняття та значення об’єктів цивільних правовідносин. Оборотоздатність об’єктів. Правосуб’єктність учасників цивільних правовідносин.

Тема 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов`язків

Поняття та значення підстав (юридичних фактів) виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Юридичний склад. Виникнення цивільних правовідносин на підставах, що не передбачені цивільним законодавством.

Класифікація юридичних фактів. Події та дії, правомірні та неправомірні дії, вчинки та акти, адміністративні акти та правочини. Значення класифікації юридичних фактів.

 

Тема 5. Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист цивільних прав та інтересів

Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Межі здійснення цивільних прав. Умови виконання цивільних обов’язків.

Поняття права на захист цивільних прав та інтересів. Форми захисту цивільних прав та інтересів. Способи захисту цивільних прав та інтересів.

Модуль № 2. Суб’єкти та об’єкти цивільного права

Тема 6. Фізична особа

Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи. Початок та кінець правоздатності фізичної особи. Обсяг та зміст правоздатності фізичної особи. Співвідношення правоздатності та суб’єктивних прав фізичних осіб. Правоздатність громадян інших держав і осіб без громадянства.

Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види. Повна цивільна дієздатність. Часткова дієздатність фізичної особи та її зміст. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи та її зміст. Емансипація (підстави та правові наслідки). Дієздатність громадян інших держав і осіб без громадянства.

Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Підстави та правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Порядок здійснення цивільних прав та обов’язків обмежено дієздатними особами. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена.

Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною. Момент визнання фізичної особи недієздатною. Порядок здійснення цивільних прав та обов’язків недієздатними особами. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною.

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме. Скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та його правові наслідки

Оголошення фізичної особи померлою. Підстави та правові наслідки оголошення фізичної особи померлою. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою.

Індивідуалізація фізичної особи. Ім’я, місце проживання особи та інші засоби індивідуалізації фізичних осіб, їх правове значення.

Акти цивільного стану. Поняття та значення актів цивільного стану. Роль та участь органів внутрішніх справ у встановленні та реєстрації деяких актів цивільного стану.

Фізична особа-підприємець. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця. Банкрутство фізичної особи-підприємця. Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності, органом опіки та піклування.

 

Тема 7. Опіка та піклування

Поняття, цілі та значення опіки та піклування Обов’язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки та піклування. Встановлення опіки та піклування судом. Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування. Місце встановлення опіки або піклування. Призначення опікуна або піклувальника.

Суб’єкти опіки та піклування. Орган опіки та піклування. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка та піклування. Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника.

 

Тема 8. Юридичні особи

Поняття, ознаки та значення юридичних осіб. Вчення про юридичні особи.

Види юридичних осіб. Юридичні особи приватного та публічного права. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах. Органи внутрішніх справ як юридичні особи публічного права. Організаційно-правові форми юридичних осіб. Товариства та установи. Підприємницькі та непідприємницькі товариства.

Способи створення юридичної особи. Створення юридичних осіб в залежності від організаційно-правових форм та цілей діяльності.

Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи. Момент виникнення цивільної правоздатності. Особисті немайнові та майнові права юридичної особи.

Філії та представництва юридичної особи.

Відповідальність юридичних осіб.

Індивідуалізація юридичної особи. Найменування юридичної особи. Місцезнаходження юридичної особи. Інші засоби індивідуалізації.

Припинення юридичної особи. Реорганізація юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділ та перетворення. Підстави та порядок ліквідації юридичної особи. Правові наслідки припинення юридичної особи.

Поняття та види підприємницьких товариств. Поняття та види господарських товариств. Виробничій кооператив.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1106; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!