Тема 22. Загальні положення про право інтелектуальної власності. Всього годин 9, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 2, самостійна робота - 3Всього годин 9, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 2, самостійна робота - 3

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 28 (2 години). Навчальні питання:

1. Які відмінності нематеріальних об’єктів від матеріальних?

2. Чим відрізняється право власності від права інтелектуальної власності?

3. Як визначається поняття права інтелектуальної власності?

4. Який зміст має право інтелектуальної власності?

5. Що розуміється під інтелектуальною діяльністю та її результатами?

6. Як здійснюється право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам?

7. Кому належить право інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору та за замовленням?

8. Які існують способи захисту права інтелектуальної власності?

Додаткові питання:

1. Припинення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2. Що відноситься до об’єктів інтелектуальної власності.

Теми для рефератів:

1. Пропрієтарна теорія інтелектуальної власності.

2. Інтелектуальна власність як прояв інтелектуальної культури.

3. Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності.

4. Захист права інтелектуальної власності в Україні.

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення нематеріальним благам та матеріальним благам. Визначити притаманні їм ознаки та вказати на відмінності між ними.

Відповідаючи на питання друге необхідно дати визначення права власності та права інтелектуальної власності. Визначити притаманні їм ознаки та вказати на відмінності між ними.

Відповідаючи на питання третє необхідно назвати ознаки права інтелектуальної власності та на основі нього дати визначення права інтелектуальної власності.

Відповідаючи на питання четверте необхідно розкрити зміст права інтелектуальної власності. Охарактеризувати права та обов’язки, що належать носію права інтелектуальної власності.

Відповідаючи на питання п’яте необхідно розкрити поняття інтелектуальна діяльність та результати інтелектуальної діяльності. Необхідно проаналізувати ст. 199 ЦК України та Книгу IV ЦК України. Перерахуйте об’єкти права інтелектуальної власності.

Відповідаючи на шосте питання необхідно дати визначення здійснення права інтелектуальної власності. проаналізуйте ст. 428 ЦК України та норми інших нормативно-правових актів. Назвіть основні засади здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно відповісти кому належить право інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору та за замовленням. Проаналізуйте відповідні норми цивільного законодавства та дайте обґрунтовану відповідь.

Відповідаючи на восьме питання необхідно назвати способи захисту права інтелектуальної власності. дати загальну характеристику кожного з них.

 

Завдання № 121

Івашко працював у науково-дослідному інституті старшим науковим співробітником та займався дослідженням проблем теплозбереження. В процесі роботи він сконструював лічильник тепла, який принципово відрізнявся від існуючих, а саме: він не містив рухомих частин і при роботі не вимагав підключення до електромережі.

Івашко самостійно подав заявку на винахід до Державного департаменту інтелектуальної власності та отримав патент на винахід. Науково-дослідний інститут, вважаючи, що Івашко створив службовий винахід, звернувся до суду про визнання інституту співволодільцем патенту.

Який винахід вважається службовим? Хто є автором службового винаходу? Кому належать права на службовий винахід? Чи під лягають вимоги інституту задоволенню?

Завдання № 122

Бєлов та Свиридов розробили та виготовили музичний центр з дистанційним блоком керування та можливістю здійснення запису DVD та VHS-форматів. Креслення музичного центру та технологія його виготовлення були виконані на рівні винаходу. Однак автори не стали подавати заявку на видачу патенту, вважаючи інформацію про музичний центр та технологію його виготовлення конфіденційною інформацією. Винахідники уклали з корпорацією “Reinford” договір про передання виключних прав на виготовлення вказаного винаходу.

Дізнавшись про це, дружини Бєлова та Свиридова вимагали включення їх в договір, так як вважали, що мають право на конфіденційну інформацію нарівні з чоловіками. Свої вимоги вони пояснювали тим, що подружжя Бєлових спільно робили креслення, а Свиридови друкували опис та інструкцію з використання.

Яким вимогам повинні відповідати креслення та технологія, щоб бути визнаними як конфіденційна інформація? Хто має право на конфіденційну інформацію? Чи входить право на конфіденційну інформацію в спільне сумісне майно подружжя? Чи є доходи, які отримані від використання конфіденційної інформації одним з подружжя, спільним сумісним майном?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття права інтелектуальної власності. Знати чим відрізняється право власності від права інтелектуальної власності. Знати об’єкти, суб’єкти та зміст права інтелектуальної власності .

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА:

Конституція України http://rada.gov.ua/

Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

Закон України "Про авторське право і суміжні права" N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 http://rada.gov.ua/

Закон України "Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право" № 2733-III вiд 20.09.2001 http://rada.gov.ua/

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року http://rada.gov.ua/

Постанова "Про участь України у Всесвітній конвенції про авторське право 1952 року" вiд 23.12.1993 № 3794-XII  http://rada.gov.ua/

Література:

Авторское право Украины. Сборник нормативно-правовых актов . Под ред. ВВ Ситцевого – К. , 1996

Тимофеенко Л. П. О смежных правах.- К. , 1996

Підопригора ОА. , Підопригора ОО. Право інтелектуальної власності України . – К., 1998. – с. 336

Шишка Р.Б. Пропрієтарна теорія інтелектуальної власності // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2001., № 16. С. – 311-315.

Мельник О.М. Деякі проблемні питання щодо припинення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2002., № 19. С. – 210-216.

Мельник О.М. Інтелектуальна власність як прояв інтелектуальної культури// Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2004., № 27. С. – 322-331.

Кириченко Т.С. Історія становлення судового захисту прав винахідників // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2004., № 28. С. – 287-291.

Інтелектуальна правова освіта - вимога часу / О. Мельник // Право України. — 2003. — N 7. — С. 101-104.

Виникнення суб'єктивних прав на об'єкти інтелектуальної власності / О. Мельник // Право України. — 2002. — N 3. — С. 96-97.

Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності / М. Паладій // Право України. — 2002. — N 2. — С. 98-102.

Роль спеціальних знань у проведенні судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності / О. Дорошенко // Право України. — 2006. — N 5. — С. 67-71.

Судова експертиза в інтелектуальній власності: яким шляхом йти? / О. Дорошенко // Право України. — 2002. — N 2. — С. 103-106.

Охорона та захист інтелектуальної власності в нотаріальному процесі / С. Фурса // Право України. — 2002. — N 3. — С. 90-95.

Організаційно-правові засади діяльності спеціалізованих колегій по захисту інтелектуальної власності / Д. Притика // Право України. — 2002. — N 6. — С. 62-64.

Захист об'єктів інтелектуальної власності в господарських судах України / О. Бачун // Право України. — 2002. — N 7. — С. 44-47.

Дьомін Ю. Захист прав інтелектуальної власності при переміщенні об’єктів через митний кордон України // Право України. — 2002. — N 11. — С.75.

Кириченко І. Експертний висновок як джерело доказів у судових справах про порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності // Право України. — 2002. — N 11. — С.78.

Бачун О. Черкашин В. Захист права інтелектуальної власності в Україні // Право України. – 1997.- № 1.–С.61.

Полешко А. Захист інтелектуальної власності в умовах ринкової економіки // Право України. – 1997.- № 5.–С.77.

Святоцький О., Федченко Л. Нематеріальні активи як складова майна підприємств, установ, організацій // Право України. – 1998.- № 6.–С.81.

Святоцький О., Федченко Л. Інтелектуальна власність – найважливіша складова нематеріальних активів // Право України. – 1998.- № 7.–С.33.

Крайнєв П., Святоцький О., Федченко Л. Законодавче регулювання питань, що стосуються оцінки вартості нематеріальних активів // Право України. – 1998.- № 8.–С.50.

Мельник О. Особисті немайнові права на об’єкти інтелектуальної власності: деякі питання // Право України. – 2001. - № 7. – С.83.

Фомченков Д. Господарські суди на захисті інтелектуальної власності // Право України. – 2001. - №10. – С.92.

Петров В. Правова охорона інтелектуальної власності в Україні // Право України. – 1998.- № 11.–С.74.

Шишка Р. Право інтелектуальної власності: погляд на проблему// Право України. – 1999.- № 1.–С.57.

Литвин В. Поняття безстрокової амортизації як фактор порушення прав інтелектуальної власності // Право України. – 1999.- № 2.–С.48.

Святоцький О., Жаров В. Удосконалення національного законодавства в сфері захисту прав інтелектуальної власності // Право України. – 1999.- № 2.–С.51.

Жаров В. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: удосконалення правового регулювання // Право України. – 1999.- № 3.–С.42.

Галянтич М. Оцінка нематеріальних активів об’єктів приватизації // Право України. – 1999.- № 4.–С.68.

Жаров В. Адміністративний порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні // Право України. – 1999.- № 5.–С.47.

Герасименко В., Луб’яна Е., Соло щук М., Федченко Л. Договірні правовідносини при створенні та використанні об’єктів інтелектуальної власності // Право України. – 1999.- № 7.–С.77.

Дроб’язко Р. Щодо відповідності законодавства України положенням ст.. 18. Бернської конвенції // Право України. – 2000.- № 9.–С.84.

Паламарчук В. Інтелектуальна власність у правовому вимірі // Право України. – 2000.- № 10.–С.61.

О.Штефан. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності. \\ Теорія і практика інтелектуальної власності 5(37) 2007. с.45

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1000; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!