Тема 24. Право промислової власності. Всього годин 10, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 4, самостійна робота – 4.Всього годин 10, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 4, самостійна робота – 4.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 31-32 (4 години). Навчальні питання:

1. Які результати творчої діяльності є об’єктами патентного права?

2. Яким ознакам повинен відповідати патентоздатний винахід?

3. Як визначається обсяг правової охорони винаходу?

4. Який встановлений строк дії прав з патенту?

5. Які правові наслідки припинення дії патенту та визнання патенту недійсним?

6. Яким ознакам повинно відповідати комерційне найменування?

7. Коли виникає право на комерційне найменування? Як визначається обсяг правової охорони комерційного найменування?

8. Коли і як припиняється право на комерційне найменування?

9. Яким ознакам повинна відповідати торговельна марка?

10. Критерії охороноздатності торговельної марки. Обсяг правової охорони торговельної марки. Виникнення та припинення дії права на торговельну марку. Строк дії права на торгівельну марку.

11. Правова характеристика наукового відкриття (поняття, об’єкт, суб’єкти тощо).

12. Загальна характеристика винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

13. Право інтелектуальної власності на компонування (топографії) інтегральних мікросхем.

14. Поняття та об’єкти раціоналізаторської пропозиції.

15. Право інтелектуальної власності на сорти рослин, породи тварин.

16. Право інтелектуальної власності на географічні зазначення. Строк дій права інтелектуальної власності на географічні зазначення.

Додаткові питання:

1. Які виникають взаємовідносини, що пов’язані із створенням службових винаходів?

2. Правова природа промислового зразка як об’єкта охорони.

3. Правова охорона зазначення походження товару (географічне зазначення) в Україні.

4. Поняття комерційної таємниці.

5. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

6. Охорона та строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Теми для рефератів:

1. Проблеми захисту службових винаходів (креслень та технічної документації).

2. Загальна характеристика засобів індивідуалізації товарів та їх виробників.

3. Реалізація та захист права на товарний знак.

4. Співвідношення ноу-хау та комерційної таємниці в праві України.

5. Загальна характеристика права на фірмове найменування (фірму) за законодавством України.

 

Відповідаючи на питання перше необхідно дати визначення патентного права. Розкрити поняття результати творчої діяльності. Назвати об’єкти патентного права.

Відповідаючи на питання друге необхідно назвати ознаки, яким повинен відповідати патентоздатний винахід. Дайте визначення винаходу. Назвіть нормативні акти, які регулюють правовідносини щодо винаходу.

Відповідаючи на питання третє необхідно дати визначення винаходу. Визначте обсяг правової охорони винаходу. Зазначте, що таке «охорона винаходу».

Відповідаючи на питання четверте необхідно вказати встановлюється законом строк дії прав з патенту. Дайте визначення патенту.

Відповідаючи на питання п’яте необхідно вказати на правові наслідки припинення дії патенту та визнання патенту недійсним. Вказати нормативно-правові акти, що регулюють вказані відносини.

Відповідаючи на питання шосте необхідно дати визначення комерційного найменування. Назвати нормативно-правові акти, що регулюють відносини щодо комерційного найменування. Вказати ознаки яким повинно відповідати комерційне найменування.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно дати визначення комерційного найменування. Визначити момент виникнення права на комерційне найменування. Вкажіть на нормативні акти, що регулюють вказані правовідносини. Дайте визначення охорони комерційного найменування. Визначте обсяг правової охорони комерційного найменування та способи такої охорони.

Відповідаючи на восьме питання необхідно дати визначення комерційного найменування. Вказати коли та як припиняється право на комерційне найменування.

Відповідаючи на дев’яте питання необхідно дати визначення торговельна марка. Вказати ознаки яким повинна відповідати торговельна марка.

Відповідаючи на питання десяте необхідно дати визначення торговельної марки. Назвати критерії охороноздатності торговельної марки. Визначити обсяг правової охорони торговельної марки. Назвати випадки коли виникає право на торговельну марку та який встановлений строк дії цього права. Назвіть підстави припинення дії права на торговельну марку.

Відповідаючи на одинадцяте питання необхідно дати правову характеристику наукового відкриття. Дати визначення наукового відкриття. Назвати об’єкт, суб’єкти наукового відкриття. Розкрити зміст наукового відкриття.

Відповідаючи на дванадцяте питання необхідно дати загальну характеристику винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Дати їх поняття, об’єктний та суб’єктний склад. Розкрити зміст винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

Відповідаючи на тринадцяте питання необхідно дати визначення права інтелектуальної власності на компонування (топографії) інтегральних мікросхем. Проаналізуйте нормативно-правові акти, що регулюють вказані правовідносини.

Відповідаючи на чотирнадцяте питання необхідно дати визначення раціоналізаторської пропозиції. Вказати на об’єкти раціоналізаторської пропозиції. Проаналізуйте нормативно-правові акти, що регулюють вказані правовідносини.

Відповідаючи на п’ятнадцяте питання необхідно дати визначення права інтелектуальної власності на сорти рослин, породи тварин. Розкрийте поняття рослини та тварини. Дайте загальну характеристику зазначених правовідносин. Проаналізуйте нормативно-правові акти, що регулюють вказані правовідносини.

Відповідаючи на шістнадцяте питання необхідно дати визначення право інтелектуальної власності на географічні зазначення. Розкрийте поняття географічні зазначення. Дайте загальну характеристику зазначених правовідносин. Проаналізуйте нормативно-правові акти, що регулюють вказані правовідносини. Зазначте строк дії права інтелектуальної власності на географічні зазначення.

Завдання № 127

Коваленко подав до Держпатенту України заявку (документи, необхідні для видачі патенту) з клопотанням про видачу патенту на винахід: будильник з досі невідомим сигнальним пристроєм для пробудження, сконструйованим у вигляді джерела запаху. Як запахові речовини винахідник пропонував використовувати нашатирний спирт і парфумерні речовини. Подібний сигнальний пристрій, на думку винахідника, дозволяє усунути несприятливий вплив дзвінка на психіку людей, забезпечує поступовість пробудження та можливість пробудження глухих людей. Після проведення Держпатентом експертизи заявки за формальними ознаками заявнику було надіслане повідомлення про можливість проведення експертизи по суті. Через 2 роки від дати подання заявки Коваленко подав до Держпатенту клопотання про проведення експертизи заявки на винахід по суті. За результатами цієї експертизи заявнику було надіслане рішення про відхилення заявки. В рішенні Держпатент посилався на те, що запропонований винахідником будильник з сигнальним пристроєм у вигляді джерела запаху не створює позитивного ефекту, бо людина, що спить, погано реагує на запахи, вплив запаху неможливо припинити миттєво, через що він може викликати подразнення в інших присутніх. Через ці обставини, на думку експертів, будильник не знайде широкого попиту.

Заявник не погодився з рішенням Держпатенту та оскаржив його до Апеляційної ради у встановлений строк.

Що визнається винаходом і що є об’єктом винаходу? Визначте критерії патентоздатності винаходу. Яке рішення повинно бути прийнято по заявці та скарзі на рішення Держпатенту?

Завдання № 128

Леоненко звернувся з позовом, в якому заперечував авторство його керівника Трухіна на винахід “Спосіб автоматичного регулювання процесу ректифікації етилового спирту” і стверджував, що останній не вніс у винахід творчого внеску, а був включений через те, що допоміг розробити креслення, підготувати та оформити заявку, оформити інші документи та їх копії.

При розгляді справи у суді було встановлено, що у довідці про творчу участь співавтора вказаний конкретний внесок відповідача – функціональна схема реалізації способу регулювання процесу ректифікації, в тому числі нові додаткові вузли, що і підтвердив експерт. При цьому в заявці, що підписав Леоненко, Трухін вказаний як співавтор. Останній, заперечуючи позов, вказав, що позивач став оспорювати його авторство після того, як ним була висловлена негативна оцінка дисертаційного дослідження позивача.

Які обставини повинен вияснити суд і яке необхідно прийняти рішення? Хто вважається співавтором винаходу і як це відображається в заявочних документах? Які права співавторів винаходу? Як здійснюється користування патентом, що належить декільком співволодільцям?

Завдання № 129

За дорученням директора машинобудівного заводу група конструкторів та художник-дизайнер розробили нову модель пральної машини “Dosia-Star” та надіслали замовнику письмове повідомлення про створення винаходу та промислового зразка. До повідомлення був доданий опис, креслення, фотографії та інші матеріали, які досить повно розкривали сутність розробки. Через півроку завод її освоїв і надіслав у продаж.

Враховуючи те, що замовник не подав заявки на отримання патентів, автори звернулись до адміністрації з проханням дати дозвіл на подання заявки від свого імені на винахід та промисловий зразок. В задоволенні прохання було відмовлено на тій підставі, що умовами трудових договорів не передбачалось право на подачу заявок на винахід та промисловий зразок, які створені при виконанні службових обов’язків. Тоді співавтори розробки на свій ризик звернулись до Держпатенту України із заявкою на видачу патенту, де вказали, що тільки інженери-конструктори є співавторами винаходу.

Як вирішено законодавством питання про патентування розробок, що створені при виконанні службового завдання? В яких випадках розробки вважаються службовими? Чи мав право замовник заборонити співавторам патентування розробок? Що визнається промисловим зразком? Яким чином дизайнер може захистити свої права?

Завдання № 130

Харківський механічний завод за договором передав ТОВ “Перспектива” комплект розробленої його спеціалістами конструкторської документації на виготовлення пристрою для визначення вмісту нітратів в овочах та фруктах. Згідно умов договору завод окрім документації також зобов’язався поставити товариству спеціальне технологічне обладнання, підготовити спеціалістів для освоєння розробки, передати досвід по налагодженню технологічного процесу. На підставі договору та податкового законодавства України бухгалтерія товариства у звітних документах зменшила оподатковуваний валовий прибуток, одержаний товариством за звітний період, на суму витрат на придбання “ноу-хау”. Державна податкова інспекція району виявила це під час проведення перевірки і оштрафувала товариство, мотивуючи своє рішення тим, що відносини між сторонами були врегульовані не договором “ноу-хау”, а договором купівлі-продажу. Не погодившись зі штрафом, товариство подало у міську податкову адміністрацію скаргу.

Що визнається договором “ноу-хау”, які його особливості та юридична природа? Що є предметами договорів “ноу-хау” та купівлі-продажу?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо патентного права. Знати види цих прав. Знати нормативно-правові акти, що регулюють вказані правовідносини.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України http://rada.gov.ua/

Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

Закон України "Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi" №1771-III (1771-14) вiд 01.06.2000 http://www.ndiiv.org.uaЗакон України "Про охорону прав на знаки для товарiв i послуг" №1771-XII (3771-12) вiд 23.12.93 http://www.ndiiv.org.uaЗакон України "Про охорону прав на промисловi зразки" № 3770-XII (3770-12) вiд 23.12.93 http://www.ndiiv.org.uaЗакон України "Про охорону прав на топографiї iнтегральних мiкросхем" № 783-XIV (783-14) вiд 30.06.99 http://www.ndiiv.org.ua

ЛІТЕРАТУРА:

Підопригора ОА. , Підопригора ОО. Право інтелектуальної власності України . – К., 1998. – с. 336

Халаїм Н. Охорона програмних продуктів інститутом промислового зразка // Право України. – 1999.- № 6.–С.67.

Заржицький О., Жуков С., Іванова Є. Захист програмного забезпечення за допомогою інституту «конфіденційної інформації» // Право України. – 1999.- № 1.–С.59.

Карпенко Д., Клявлін В., Святоцький О., Федченко Л. Правові питання взаємовідносин, пов’язаних із створенням службових винаходів // Право України. – 1998.- № 9.–С.34.

Проблеми захисту службових творів (креслень та технічної документації) / О. Терещенко // Право України. — 2003. — N 9. — С. 104-10.

Дідук А.Г. Аналіз закордонного законодавства щодо конфіденційної інформації, комерційної таємниці // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2002., № 20. С. – 320-326.

Татарченко Т.М. Загальна характеристика засобів індивідуалізації товарів та їх виробників // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2003., № 22. С. – 351-356.

Піхурець О.В. Обмежувальна ділова практика – недобросовісна конкуренція чи засіб захисту права на торгову марку? // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2004., № 28. С. – 282-287.

Порівняльний аналіз змін у законодавстві України і Російської Федерації щодо охорони товарних знаків / О. Фон Фюнер // Право України. — 2003. — N 12. — С. 80-85.

Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності в галузі фармацевтики / І. Кириченко // Право України. — 2002. — N 7. — С. 73-76.

Розгляд Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України зовнішньоекономічних спорів у сфері інтелектуальної власності / Т. Захарченко // Право України. — 2002. — N 8. — С. 79-81.

Державні інспектори з питань інтелектуальної власності / В. Чеботарьов, Т. Давиденко // Право України. — 2003. — N 5.

Порівняльний аналіз правового статусу патентних відомств Польщі та України / Л. Комзюк // Право України. — 2002. — N 6. — С. 93-98.

Правовий статус патентного відомства: українські реалії у контексті зарубіжного досвіду / І. Запорожець, А. Комзюк, Л. Комзюк // Право України. — 2006. — N 9. — С. 66-70.

Право на загальновідомий знак для товарів і послуг в Україні / О. Святоцький, П. Крайнєв // Право України. — 2002. — N 5. — С. 73-76.

Оманливі товарні знаки за законодавством Європейського Союзу / Я. Іолкін // Право України. — 2003. — N 12. — С. 115-117.

Юридичні підстави виникнення права на знак: колізії між українським і міжнародним законодавством / Я. Іолкін // Право України. — 2002. — N 5. — С. 76-78.

Неправомірне використання знаків для товарів і послуг: погляд з боку антимонопольного законодавства України / П. Харченко // Право України. — 2002. — N 3. — С. 98-101.

Загальна характеристика договорів у сфері науково-технічної діяльності / О. Мельник // Право України. — 2003. — N 11. — С. 72-75.

Законодавство України про товарні знаки: проблемні питання / О. Мельник // Право України. — 1999. — N 4. — С. 71-73.

Захист права на товарний знак / О. Мельник // Право України. — 2001. — N 3. — С. 85-87.

Халаїм Н. Правова природа промислового зразка як об’єкта охорони // Право України. – 1998.- № 11.–С.83.

Мельник О. Товарний знак та його ознаки // Право України. – 1999.- № 2.–С.22.

Мельник О. Принципи законодавства про товарні знаки: проблемні питання // Право України. – 1999.- № 4.–С.71.

Крайнєв П. Економічна доцільність патентування винаходів за кордоном // Право України. – 1999.- № 5.–С.51.

Мельник О. Принципи законодавства про товарні знаки // Право України. – 1999.- № 6.–С.70.

Кашинцева О. Треті особи як суб’єкти права на знак для товарів та послуг // Право України. – 1999.- № 7.–С.81.

Халаїм Н. Правове регулювання прав на промислові зразки, створені кількома особами // Право України. – 1999.- № 12.–С.67.

Концепція проекту Закону України «Про професійне представництво у сфері інтелектуальної власності» // Право України. – 2000.- № 2.–С.76.

Структура проекту Закону України «Про професійне представництво у сфері інтелектуальної власності» // Право України. – 2000.- № 4.–С.133.

 Макода В. Оформлення прав на промисловий зразок // Право України. – 2000.- № 5.–С.72.

Макода В. Припинення правової охорони промислового зразка та захист прав на нього // Право України. – 2000.- № 6.–С.72.

Кашинцева О. Особливості змісту права власності на знак для товарів і послуг // Право України. – 2000.- № 6.–С.76.

Халаїм Н. Правова природа патенту на промисловий зразок // Право України. – 2000.- № 8.–С.92.

Халаїм Н. Судові засоби захисту превентивного характеру та захист прав патентоволодільця // Право України. – 2000.- № 11.–С.75.

Сергєєва О. Питання співвідношення ноу-хау та комерційної таємниці в праві України // Право України. – 2000.- № 11.–С.85.

Договір про патентне право - крок вперед / Л. Цибенко // Право України. — 2002. — N 4. — С. 83-84.

Деякі аспекти правової охорони зазначення походження товару в Україні / С. Дмитрієва // Право України. — 2003. — N 2. — С. 79-83.

До питання розподілу прав на інтелектуальну власність при комерціалізації науково-технічних розробок / В. Герасименко, О. Нестеренко, М. Солощук // Право України. — 2003. — N 6. — С. 57-62.

Міжнародно-правова охорона комерційної таємниці / Ю. Носік // Право України. — 2004. — N 11. — С. 131-135.

Юридична природа прав на комерційну таємницю в Україні / Ю. Носік // Право України. — 2006. — N 3. — С. 36-39.

Крайнєв П. Економіко-правові засади управління промисловою власністю в Україні // Право України. – 2001. - № 2. – С.96.

Мельник О. Захист права на товарний знак // Право України. – 2001. - № 3. – С.85.

Демченко Т. Охорона товарних знаків на лікарські препарати: цивільно-правові питання // Право України. – 2001. - № 4. – С111.

Кайнєв П. Законодавство України у сфері промислової власності // Право України. – 2001. - № 5. – С.85.

Мельник О. Особисті немайнові права суб’єктів промислової власності // Право України. – 2001. - №11. – С.64.

Селіванов А. Кому належить право на фірмове найменування (фірму)? // Право України. — 2002. — N 11. — С. 71.

Підопригора О. Особливості управління винахідництвом в умовах ринку // Право України. – 1991. - № 5. – С.17.

Плаксін В., Мокогон Ю. Правові проблеми охорони комерційної таємниці // Право України. – 1992. - № 4-5. – С. 18.

Підопригора О. Правові форми державного стимулювання винахідництвом // Право України. – 1993. - № 2. – С. 13.

Мельник О.М. Обов’язки власника знака для товарів та послуг // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2002., № 18. С. – 368-372

О. Дорошенко. Дослідження та оцінка судом висновків експерта у справах про порушення прав інтелектуальності. \\ Теорія і практика інтелектуальної власності 1, (33) 2007. - с.20

І. Рудинко. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності, створених при виконанні трудового договору. \\ Теорія і практика інтелектуальної власності 1, (33) 2007. с. 54

Н.Іващенко. Вивчення та аналіз особливостей судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності. \\ Теорія і практика інтелектуальної власності 2,(34) 2007. с. 47

І. Рудинко. Договір про створення за замовлення і використання об’єкта права інтелектуальної власності. \\ Теорія і практика інтелектуальної власності 2,(34) 2007. с. 53

І.Закоризька. До удосконалення цивільного законодавства про право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. \\ Теорія і практика інтелектуальної власності 2,(34) 2007. с. 23

О. Шкудун. Проблемні аспекти здійснення діяльності компаній, торгові марки яких зареєстровані за міжнародною процедурою. \\ Теорія і практика інтелектуальної власності 2,(34) 2007. с. 42

Постанова ВРУ Про рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні :проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування…..». \\ Теорія і практика інтелектуальної власності 4 (36) 2007. с.59

Постанова ВРУ парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система України: проблемне формування та реалізація». \\ Теорія і практика інтелектуальної власності 4 (36) 2007. С.80

А. Шабалін. Застосування судового наказу у справах, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності. \\ Теорія і практика інтелектуальної власності 5(37) 2007

О.Штефан. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності. \\ Теорія і практика інтелектуальної власності 5(37) 2007. с.45


ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Всього годин - 234, у т.ч. лекції - 72, практичні заняття - 64, самостійна робота - 116.

Модулів – 5; змістовних модулів (тем) - 17


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1070; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!