Тема 28. Загальні положення про договір. Всього годин 16 у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 2, самостійна робота - 12.Всього годин 16 у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 2, самостійна робота - 12.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 36 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття та види договорів.

2. Принцип свободи договору.

3. Публічний договір.

4. Договір приєднання.

5. Попередній договір, договір на користь третьої особи.

6. Форма договору.

7. Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов. Суттєві, звичайні та випадкові умови договору.

8. Тлумачення умов договору.

9. Порядок укладання договорів. Оферта. Акцепт.

10. Момент укладення договору.

11. Підстави для зміни або розірвання договору.

Додаткові питання:

1.Ціна в договорі.

2.Чи є реклама офертою?

3.Які обов’язкові умови повинна містити оферта?

4. Як вирішуються переддоговірні спори?

5.Місце укладання договору.

6.Правові наслідки зміни або розірвання договору.

7.Форма зміни або розірвання договору.

8.Обов’язкові реквізити договору.

Теми для рефератів:

1.Спонукання до укладення договору.

2.Особливості укладання публічного договору.

3.Специфіка умов договору приєднання.

4.Біржові договори: форвардний контракт, ф’ючерсний контракт, опціон, їх особливості укладання.

5.Особливості укладання договорів на конкурсах та аукціонах.

Відповідаючи на питання перше необхідно дати визначення договору. Розкрити значення договору для цивільного права. Охарактеризувати види договорів: односторонні та двосторонні; відплатні та безоплатні; реальні та консенсуальні; основні та додаткові; основні та попередні; договори укладені на користь контрагентів та на користь третіх осіб; речові та зобов’язальні; договори про передачу майна у власність та договори про передачу майна у тимчасове користування тощо. Назвіть критерій класифікацій та основні риси їх видів договорів.

Відповідаючи на питання друге необхідно дати визначення принципу цивільного права. Охарактеризувати особливості принципу свободи договору.

Відповідаючи на питання третє необхідно дати визначення договору та публічного договору. Назвати умови укладання публічного договору. Вказати на правові наслідки необґрунтованої відмови підприємця на укладання публічного договору. Проаналізувавши нормативно-правові акти (н., ЗУ «Про захист прав споживачів» тощо) вкажіть на особливості публічного договору.

Відповідаючи на питання четверте необхідно дати визначення договору, а також договору приєднання. Зазначити специфіку укладання договору, який містить типові умови.

Відповідаючи на питання п’яте необхідно дати визначення договору, попереднього договору, договору на користь третьої особи. Вказати на особливості укладання та виконання зазначених договорів.

Відповідаючи на шосте питання необхідно дати визначення договору. Вказати на види форми договору. Окремо охарактеризувати кожну з них та правові наслідки недодержання форми договору при його укладанні.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно дати визначення договору та змісту договору. Назвати класифікацію умов цивільно-правового договору. Охарактеризувати кожну з умов договору окремо та вказати, які з них є обов’язковими при укладанні договору. Суттєві, звичайні та випадкові умови договору.

Відповідаючи на восьме питання необхідно дати визначення договору. Проаналізувавши ст.ст. 213, 637 поясніть як відбувається тлумачення умов договору.

Відповідаючи на дев’яте питання необхідно дати визначення договору, оферти та акцепту. Зазначити порядок укладання договорів.

Відповідаючи на десяте питання необхідно дати визначення договору. Вказати на момент укладення договору, тобто момент, з якого у сторін зобов’язання виникають взаємні права та обов’язки.

Відповідаючи на одинадцяте питання необхідно дати визначення договору. Вказати на підстави для зміни або розірвання договору.

Завдання № 138

Марченко продав Гузенко будинок. Частину грошей Гузенко сплатив на момент укладення договору, а частину мав віддати через три місяці. Договір було посвідчено нотаріусом та зареєстровано у реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Однак, коли Гузенко намагався вселитись у цей будинок, Марченко заперечив йому в цьому на тій підставі, що договір стає дійсним лише, коли Гузенко сплатить повну вартість будинку. А поки що Гузенко може в’їхати в будинок за умови укладення договору оренди на тримісячний строк. Гузенко погодився на це, але наполягав на тому, щоб сума орендної плати увійшла у суму, яку він мав сплатити Марченко за договором купівлі-продажу будинку. Марченко з ним не погодився.

Гузенко подав позов до суду, де просив зарахувати суму оренди будинку до суми, що має бути сплачена ним Марченко за договором купівлі-продажу.

Як повинна бути вирішена справа?

Завдання № 139

Іщенко пред’явив позов до Чепурної про визнання дійсним укладеного в усній формі договору купівлі-продажу. Позивач зазначав, що 14 травня 2003 р. уклав з відповідачкою правочин, за яким купив у неї за 6 500 грн. будинок у м. Ужгороді. Вартість його була сплачена відповідачці. У зв’язку з тим, що відповідачка постійно проживала в іншому населеному пункті, а в момент приїзду до м. Ужгорода в неї не було при собі свідоцтва про шлюб, договір не було нотаріально оформлено. Відповідачка обіцяла зробити це під час наступного приїзду до м. Ужгорода, але потім відмовилась.

Як має бути вирішена справа?

Завдання № 140

Варенко звернувся в один із місцевих судів м. Харкова з позовом до Райкіної про виселення останньої та усіх проживаючих з нею осіб із квартири, розташованої в місті Харкові. Він зазначав, що є власником цього житла і проживав в ньому зі своєю дружиною. Восени 2003 р. для лікування Варенко з сім’єю тимчасово переїхали до дочки в м. Дніпропетровськ, а на час відсутності оселили в квартиру відповідачку. Остання на пропозицію власника після його повернення звільнити житло відповіла відмовою, житло не звільнила.

Райкіна пред’явила зустрічний позов і просила визнати факт укладення договору купівлі-продажу квартири, оскільки Варенко фактично продав житло їй за 23 000 грн., але у нотаріальному посвідченні угоди відмовився лише через небажання платити державне мито.

Як повинна бути вирішена справа?

Завдання № 141

Знаходячись у відрядженні, Яковлєв прочитав у місцевій газеті про продаж Чередою комплекту крил для автомобіля “ДЕУ Леганза”. Оглянувши крила та інші запасні частини, він погодився їх купити, але оскільки в нього не вистачало грошей, він попросив почекати його повернення через 7 днів та дав завдаток. Повернувшись із відрядження, Яковлєв захворів, про що сповістив Череду, і попросив його почекати.

Череда, якому терміново потрібні були гроші, продав крила Докучаєву, а одержаний завдаток надіслав Яковлєву з повідомленням про свою відмову від укладення угоди. Не одержавши переказ та повідомлення, Яковлєв приїхав за покупкою.

Чи виникло зобов’язання між Яковлєвим і Чередою? Який порядок і особливості укладення договорів?

 Завдання № 142

Марченко та Супрунов домовились про те, що Марченко за договором позики передасть Супрунову суму в розмірі 17 000 грн. 1 липня 2003 р. вони уклали договір позики письмово та посвідчили його нотаріально. За цим договором Марченко повинен був передати означену суму не пізніше 1 вересня 2003 р. В призначений термін Марченко відмовився передати вказану суму через те, що між ним та Супруновим виникла сварка.

Супрунов посилаючись на те, що договір не може бути в односторонньому порядку розірвано, звернувся до суду.

В позові він просив зобов’язати Марченко виконати умови договору позики.

Як необхідно вирішити справу?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання договору, його види. Знати зміст цивільно-правового договору. Знати порядок укладання договору.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Президент України; Указ вiд 13.09.2007 № 865/2007 Питання розвитку договірно-правової бази українсько-російського співробітництва

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 520 с.

Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.: Вентурi, 1997.- 480 с.

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c.- .

Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c.

Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц. вид./ За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 560 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 736 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву. — М., 1940.

Гавзе Ф. Й. Обязательственное право. (Общие положення). — Минск, 1968. 466

Голованов Н. М. Обязательственное право. — СПб., 2002.

Зобов'язальне право / За ред. О. В. Дзери. — К., 1998.

Иоффе О. С. Обязательственное право. — М., 1975.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К. 2001

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая – договоры о передаче имущества. – М., 2001.

Іваненко Л.М. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців) . – К., 1998.

Егоров Н. Д. Классификация обязательств по советскому гражданському праву / Советское государство й право. — 1989. — № 3. — С. 36-43.

Новицкий Й. Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. — М., 1950.

Зобов'язальне право: Теорія і практика / За ред. О. В. Дзери. — К., 1998.

Зміна або розірвання договору за Цивільним кодексом України / В. Карпенчук // Право України. — 2003. — N 8. — С. 118-119.

Карабань В.Спонукання до укладання цивільно-правового договору: правозастосовчий та правотворчий аспекти ) // Право України. – 2000.- № 10.–С.24.

Запорожець А. Поняття, сутність та зміст договору приєднання // Право України. – 1991. - № 9. – С. 9.

Луць В. Договори у підприємницькій діяльності // Право України. – 1992. - № 7. – С. 15.

Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття, природа, реалізація //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 58.

Павленко Д. Принцип добросовісності в договірному праві країн загальної системи права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

Павленко Д. Принцип добросовісності в договірному праві країн континентальної системи права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3

Мілаш В. Про розвиток господарсько-правового регулювання договірних відносин // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

Черешнюк В. Пропозиція укласти господарський договір: національний і міжнародний підходи // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

Еволюція норм договірного права у конкурсному процесі / Н. Барабашова, В. Бондік // Право України. — 2003. — N 11. — С. 45-49.

Банасевич І. Антонюк О. Право на односторонню відмову від зобов’язання та односторонню зміну його умов // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

Бершадська І. Правова природа застави в цивільному праві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

Бершадська І. Предмет застави при заставі цінних паперів // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 6

Бервено С. Цивільно-правова характеристика укладення договору // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

Богославець В. Природа договірних правовідносин щодо надання правової допомоги // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 6

Потопальський С. Недійсність договорів, що суперечать законодавству, інтересам держави, суспільства та публічному порядку // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

Приходько В. Місце договору розшуку в системі цивільно-правових договірних зобов’язань // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

Томчишен С. Підстави для визнання договору неукладеним // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

Черешнюк В. Укладення попереднього господарського договору та його правові наслідки // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1

Зміна або розірвання договору за Цивільним кодексом України / В. Карпенчук // Право України. — 2003. — N 8. — С. 118-119.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1166; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!