Тема 31. Договори про виконання робіт. Всього годин 13, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 5.Всього годин 13, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 5.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 41-42 (4 години). Навчальні питання:

1. Загальні та відмінні риси договорів про виконання робіт.

2. Загальна характеристика та види договорів підряду.

3. Правова ціль договору підряду.

4. Істотні умови договору підряду.

5. Поняття та юридична характеристика договору побутового підряду. Права та обов’язки сторін.

6. Особливості та характеристика будівельного підряду. Права та обов’язки сторін.

7. Особливості та характеристика підряду на проектні та пошукові роботи. Права та обов’язки сторін.

8. Сутність та характеристика договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Права та обов’язки сторін.

Додаткові питання:

1. Хто несе ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу за договором підряду?

2. Яку несе відповідальність підрядник за неналежну якість роботи?

3. Які правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника?

4. Який строк позовної давності, що застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи? 

5. Особливості умов договору будівельного підряду.

6. Чи мають право замовник і субпідрядник пред'являти один одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником?

7. У чому полягає публічний характер договору побутового підряду?

8. Які переддоговірні обов’язки підрядника за договором побутового підряду?

9.Якими нормативно-правовими актами регулюються відносини у галузі будівництва?

10. Яка відповідальність сторін за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт?

11. Що є предметом договору підряду на проектні та пошукові роботи?

12. Що предметом договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт та у чому полягає його специфіка?

13. Що є предметом договору про виконання робіт, які його ознаки?

Теми для рефератів:

1. Особливості підрядних договорів за участю фізичних осіб.

2. Взаємовідносини організацій – генеральних підрядників з субпідрядними організаціями.

3. Майнова відповідальність за порушення умов договору підряду про виконання робіт на будівництві об’єктів.

 

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення договорів про виконання робіт та «роботи». Вказати, які нормативні акти регулюють дані відносини. Назвати їх види. Зазначити спільні та відмінні риси договорів про виконання робіт.

Відповідаючи на друге питання необхідно дати визначення договору підряду. Вказати на юридичну характеристику цього договору. Зазначити форму укладення договору, предмет, зміст та суб’єктів договору підряду. Вказати на види договорів підряду. Зазначити нормативно-правові акти, що регулюють ці відносини.

Відповідаючи на третє питання необхідно дати визначення договору підряду. Вказати на правову ціль договору підряду.

Відповідаючи на четверте питання необхідно дати визначення договору підряду. Розкрити зміст цього договору. Назвати та детально проаналізувати істотні умови договору підряду.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати визначення договору побутового підряду. Розкрити юридичну характеристику договору побутового підряду. Назвати права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на шосте питання необхідно дати визначення договору будівельного підряду та договору субпідряду. Вказати особливості та юридичну характеристику будівельного підряду. Назвати права та обов’язки сторін за договором. Розкрити правові зв’язки між генеральним підрядником та субпідрядником.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно дати визначення договору підряду на проектні та пошукові роботи. Вказати на особливості та характеристику підряду на проектні та пошукові роботи. Назвати предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на восьме питання необхідно дати визначення договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Вказати нормативні акти, які регулюють подібні правовідносини. Розкрити сутність та дати характеристика договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Назвати права та обов’язки сторін.

 

Завдання № 165

Приватне підприємство “Фрегат” уклало з будівельною фірмою “Стелла” договір підряду на ремонтно-будівельні роботи, яким, зокрема, передбачалося відремонтувати приміщення, в якому буде знаходитись офіс замовника. В договорі передбачалася неустойка за прострочення виконання робіт підрядником. Роботи виконувалися з матеріалу підрядника.

У фірмі “Стелла” не було спеціалістів-паркетників, тому для облаштування паркету в приміщенні було укладено договір субпідряду із приватним підприємцем Бузикіним. Останній зірвав строки виконання робіт через хворобу. Фірма “Стелла” відмовилася сплачувати неустойку на користь ПП “Фрегат” за прострочення виконання робіт, оскільки зрив строків стався не з вини фірми “Стела”.

ПП “Фрегат” звернулося з претензією до фірми про розірвання договору підряду та компенсацію збитків через те, що угода з Бузикіним була укладена підрядником без узгодження із замовником.

В якому випадку підрядник може залучати субпідрядника? Хто у вказаних відносинах є генеральним підрядником, а хто – субпідрядником? Розв’яжіть цю ситуацію. Чи є підстави для розірвання договору підряду та стягнення збитків й неустойки?

Завдання № 166

За договором підряду на будівельні роботи з будівництва житлового будинку замовником, громадянином Віславським, та підрядником, ТОВ “Будтех”, було підписано твердий кошторис. Робота виконувалася з матеріалу підрядника.

 

Згодом виявилося, що ціна на будівельні роботи зросла через підвищення вартості матеріалів. Щоб не зірвати строки робіт, підрядник самостійно вніс зміни в кошторис, в результаті чого ціна договору зросла на 15 відсотків.

Замовник зі зміною кошторису не погодився й наполягав на виконанні робіт за попередніми цінами. Підрядник, напроти, повідомив, що у разі не підписання нового кошторису замовником він звернеться до суду з вимогою про примусове стягнення з останнього різниці в вартості зроблених робіт.

В чому юридична сутність кошторису? В чому різниця між твердим та приблизним кошторисом? Розв’яжіть ситуацію.

Завдання № 167

За договором побутового підряду сержант міліції Грищенко замовив пошив форменого одягу в ательє з матеріалу замовника.

Підрядник видав замовникові корінець документу з назвою “Замовлення на роботи”, де вказав строк виконання робіт та ціну – сто двадцять гривень. За несвоєчасне виконання робіт передбачалася неустойка.

Підрядник прострочив виконання робіт на три дні. Неустойку сплачувати відмовився через те, що замовник не прийшов на чергову примірку. Останній не зміг своєчасно прийти на примірку через службове відрядження.

Підрядник при видачі замовлення наполягав, щоб замовник додатково сплатив раніш не обумовлені гроші в розмірі двадцяти гривень, оскільки костюм був запакований та відпрасований.

Чи був належно укладений договір? Розв’яжіть ситуацію згідно з вимогами законодавства.

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики договорів про виконання робіт. Знати види цих договорів. Знати юридичну характеристику та особливості укладення.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України

Цивільний кодекс Украни

Господарський кодекс України

Закон України ’’Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах’’від15.09.1995 р. // http://www.rada.gov.ua

КМУ; Постанова, Умови вiд 01.08.2005 № 668 Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві

КМУ; Постанова, Порядок вiд 12.05.2004 № 609 Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов'язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об'єктів

КМУ; Розпорядження вiд 19.03.1994 № 181-р Про розробку Мінбудархітектури основних положень про контракт (договір підряду) у капітальному будівництві

Верховний Суд; Ухвала, Витяг вiд 20.01.1993

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 520 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 736 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья – договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М., 2002.

Голованив Н.М. Обязательственное право. – СПб. 2002.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К. 2001

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая – договоры о передаче имущества. – М., 2001.

 

Сеник С. Ризики у субпідрядних відносинах з капітального будівництва // Підприємництво господарство і право. - 2006. -    № 1

Будянський В. Якість і відповідальність у господарських договорах на проектні роботи // Право України. – 1991. - № 8. – С. 9.

Товкун І. Господарський спосіб капітального будівництва // Право України. – 1991. - № 3. – С. 18.

Банасевич І. До питання про зміст договорів на виконання підрядних робіт за державним замовленням // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 10

Великанова М. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт у системі цивільно-правових договорів // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1713; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!