Модуль № 6. Окремі види договорів (ч. 1). Тема 29. Договори про передачу майна у власністьВсього годин - 54, у т.ч. лекції - 16, практичні заняття - 16, самостійна робота - 22.

Тема 29. Договори про передачу майна у власність

Всього годин 14, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 6.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 37-38 (4 години). Навчальні питання:

1. Загальна характеристика договорів про перехід майна у власність.

2. Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору купівлі-продажу.

3. Істотні умови та форма договору купівлі-продажу.

4. Сторони та права і обов’язки сторін в договорі купівлі-продажу.

5. Захист прав споживачів при укладенні договору роздрібної купівлі-продажу товарів.

6. Різновиди договору купівлі-продажу.

7. Поняття, правова ціль та юридична характеристика договору поставки.

8. Істотні умови договору поставки. Форма договору поставки.

9. Права та обов’язки сторін договору поставки. Правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

10. Поняття, загальна характеристика та особливості договору контрактації.

11. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу: поняття, загальна характеристика та особливості.

12. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма договору міни.

13. Особливості договору міни майна на роботи (послуги) як змішаного договору.

14. Рента: поняття, загальна характеристика та особливості. Забезпечення виплати ренти.

15. Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору довічного утримання (догляду).

16. Сторони, права та обов’язки сторін договору довічного утримання (догляду). Підстави припинення договору довічного утримання (догляду).

17. Поняття правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору дарування.

18. Особливості та відмінні риси реального та консенсуального договору дарування.

19. Форма, права та обов’язки сторін договору дарування.

20. Підстави припинення договору дарування на вимогу дарувальника.

Додаткові питання:

1. Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару за договором купівлі-продажу.

2. Правові наслідки порушення умов договору купівлі-продажу.

3. Які особливості купівлі-продажу нерухомого майна?

4. Які істотні умови договору купівлі-продажу?

5. Коли вважається виконаним продавцем обов’язок передати товар покупцеві?

6. Протягом якого часу покупцем може бути пред’явлена вимога у зв’язку з недоліками товару?

7. Яка позовна давність застосовується до вимог у зв’язку з недоліками товару?

8. У чому полягає відмінність понять „гарантійний строк” і „строк придатності товару”?

9. Коли переходить право власності на обмінювані товари за договором міни?

10. Яка відповідальність сторін за порушення умов договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу?

11. Які відмінності договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу від інших різновидів договору купівлі-продажу?

12. Яка відповідальність сторін за неналежне виконання договору контрактації сільськогосподарської продукції?

13. Коли виникає право власності обдаровуваного на дарунок?

14. Яка позовна давність застосовується до вимог про розірвання договору дарування?

15. Які права має пожертвувач?

16. Які підстави для розірвання договору ренти?

17. Хто несе ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна за договором ренти?

18. Які юридичні наслідки настають у разі смерті фізичної особи-набувача або припинення юридичної особи-набувача за договором довічного утримання (догляду)?

Теми для рефератів:

1. Історія виникнення договору купівлі-продажу та його місце у системі цивільно-правових договорів.

2. Гарантії якості товару.

3. Ціна товару. Види цін.

4. Захист прав споживачів.

5. Поставки продукції для державних потреб.

6. Порядок укладення і виконання договорів контрактації сільськогосподарської продукції.

7. Співвідношення понять дарування, пожертва та спонсорська допомога.

8. Правове регулювання благодійницької діяльності.

9. Історія виникнення договору ренти. Забезпечення виплати ренти.

10. Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду).

 

Відповідаючи на перше питання необхідно дати загальну характеристику договорів про перехід майна у власність. Дати їх визначення та назвати характерні для них ознаки. Зазначити види договорів про перехід майна у власність. Проаналізувати та назвати нормативно-правові акти, що регулюють вказані правовідносини.

Відповідаючи на питання друге необхідно дати визначення договору купівлі-продажу. Вказати його правову ціль та предмет. Дати юридичну характеристику договору купівлі-продажу (н., двосторонній тощо).

Відповідаючи на питання третє необхідно дати визначення істотні умови. Назвати істотні умови договору купівлі-продажу. Вказати, у якій формі укладається договір купівлі-продажу.

Відповідаючи на питання четверте необхідно дати визначення договору купівлі-продажу. Вказати як називаються сторони та хто може бути стороною за договором купівлі-продажу. Розкрити права та обов’язки сторін в договорі купівлі-продажу.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати характеристику договору роздрібної купівлі-продажу товару, вказати його особливості. Проаналізувати ЗУ «Про захист прав споживачів» та зазначити, як можна захистити права споживачів при укладенні договору роздрібної купівлі-продажу товарів. Вказати на правові наслідки передання товару неналежної якості.

Відповідаючи на шосте питання необхідно дати визначення договору купівлі продажу та назвати його індивідуалізуючи ознаки. Назвати різновиди договору купівлі-продажу (роздрібна купівля-продаж, поставка, контрактація сільськогосподарської продукції, постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу, міна). Коротко охарактеризуйте їх та вкажіть на особливості їх укладення, специфіку предмету.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно дати визначення договору поставки. Вказати його правову ціль. Дати юридичну характеристику договору поставки. Проаналізувати норми ЦК України та ГК України і встановити, які, і у якій частині, правовідносини щодо договору поставки регулюються тим чи іншим кодексами.

Відповідаючи на восьме питання необхідно назвати істотні умови договору поставки та дати характеристику кожній з них. Встановити, у якій формі укладається договір поставки.

Відповідаючи на дев’яте питання необхідно дати визначення договору поставки. Вказати, які права та обов’язки у сторін договору поставки. Назвати правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Відповідаючи на десяте питання необхідно дати визначення договору контрактації. Дати юридичну характеристику договору контрактації. Назвати та проаналізувати предмет та сторони цього договору. Вказати на особливості договору контрактації.

Відповідаючи на одинадцяте питання необхідно дати визначення договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Дати юридичну характеристику. Вказати предмет та сторони цього договору. Зазначити його особливості.

Відповідаючи на дванадцяте питання необхідно дати визначення договору міни. Вказати чим договір міни відрізняється від договору обміну. Назвати його правову ціль. Дати юридичну характеристику договору міни. Назвати та проаналізувати істотні умови, предмет та права та обов’язки сторін договору міни. Визначити, у якій формі укладається договір міни.

Відповідаючи на тринадцяте питання необхідно дати визначення договору міни; роботи та послуги. Вказати на особливості договору міни майна на роботи (послуги) як змішаного договору.

Відповідаючи на чотирнадцяте питання необхідно дати визначення договору ренти. Дати юридичну характеристику договору ренти. Назвати предмет, сторони договору ренти. Вказати на права та обов’язки договору ренти. Охарактеризувати строк дії договору ренти, припинення договору ренти. Назвати особливості укладання та виконання договору ренти. Вказати на особливості забезпечення виплати ренти.

Відповідаючи на п’ятнадцяте питання необхідно дати визначення договору довічного утримання (догляду). Вказати його правову ціль. Назвати юридичну характеристику договору довічного утримання (догляду). Проаналізувати предмет договору довічного утримання (догляду). Вказати строк дії цього договору.

Відповідаючи на питання шістнадцяте необхідно дати визначення договору довічного утримання (догляду). Вказати, хто може бути стороною у договорі та як називаються сторони договору довічного утримання (догляду). Назвати права та обов’язки сторін договору довічного утримання (догляду). Перерахувати підстави припинення договору довічного утримання (догляду).

Відповідаючи на сімнадцяте питання необхідно дати визначення договору дарування. Вказати правову ціль цього договору. Дати юридичну характеристику цього договору. Назвати та проаналізувати істотні умови договору дарування. Вказати на суб’єктний склад договору дарування та його особливості. Назвати різновиди договору дарування, їх специфічні ознаки. Вказати на особливості договору пожертви як різновиду договору дарування.

Відповідаючи на питання вісімнадцяте необхідно вказати на особливості та відмінні риси реального та консенсуального договору дарування.

Відповідаючи на питання дев’ятнадцяте необхідно дати визначення договору дарування. Вказати форму укладання договору дарування. Зазначити права та обов’язки сторін договору дарування.

Відповідаючи на питання двадцяте необхідно дати визначення договору дарування. Назвати підстави припинення (розірвання) договору дарування на вимогу дарувальника. Зазначити строк позовної давності , що застосовується до вимог про розірвання договору дарування.

 

Завдання №143

Степанов домовився із Хоменко про укладення договору купівлі-продажу садиби. Хоменко передав Степанову 28 000 грн. – повну суму вартості садиби, про яку домовились сторони. Вони уклали письмовий правочин, Степанов передав Хоменко домову книгу. Через півроку Хоменко узнав, що договір купівлі-продажу нерухомості має бути укладено в письмовій формі із нотаріальним посвідченням договору. Він звернувся до Степанова із проханням прийти до нотаріуса і оформити правочин. Останній відмовився від цього, посилаючись на те, що він претензій до покупця не має, а гроші вже частково витратив на власні потреби. Хоменко звернувся з позовом в суд.

На знання якого питання розраховано завдання? В якій формі має укладатись договори купівлі-продажу нерухомості? Яке рішення має прийняти суд?

Завдання № 144

Студент юридичного ВЗО Мартишкін купив на ринку мобільний телефон за 776 гривень. Продавець завірив, що обміняє телефон, якщо той вийде із ладу протягом дванадцяти днів. На коробці від телефону продавець вказав своє торгівельне місце, назву товару, суму, дату продажу та розписався. Через чотирнадцять днів Мартишкін прийшов на ринок і сказав, що не придатним до використання є акумулятор до телефону, який тримає заряд лише протягом трьох годин. Він пред’явив вимогу про повернення грошей. Продавець відмовив студенту у його вимогах, вказавши, що: строк гарантії минув; на батарею гарантія не розповсюджується, а лише на сам телефон; гроші продавець не повертає, тільки замінює товар.

 Студент Мартишкін звернувся до органу з захисту прав споживачів із заявою, де просив допомогти йому задовольнити свої вимоги, оскільки акумулятор є частиною телефону. Строк гарантії, на думку Мартишкіна ще триває, оскільки він останні шість днів перед зверненням до продавця, коли вийшов з ладу телефон був на студентській конференції в іншому місті, а тому своєчасно не пред’явив свої вимоги.

Чи правомірна відмова продавця? Чи мають бути повернені гроші? Як розв’язати ситуацію згідно закону?

Завдання № 145

Машинобудівний завод “Моторінвест” звернувся до заводу транспортного обладнання з вимогою заплатити штраф за ухилення від укладення договору поставки обладнання в рамках державного контракту на 1994 рік. Завод транспортного обладнання ще до звернення машинобудівного заводу з вимогою про укладення договору повідомив останнього, що не має можливості поставляти технологічне обладнання тому, що з березня 1994 р. на заводі буде проводитись реконструкція і після цього він перейде на випуск холодильного обладнання.

Чи мотивовані докази заводу транспортною обладнання? Як необхідно вирішити справу?

Завдання № 146

Між ВАТ “Сокіл” та МПП “Колос” був укладений договір ренти, відповідно до якого ВАТ “Сокіл” отримало від МПП “Колос” нежитлову будівлю. Платник ренти ВАТ “Сокіл” за договором сплачувало МПП “Колос” безстрокову ренту у сумі 2 000 гривень на місяць. Були встановлені проценти за прострочення сплати ренти у розмірі 15 відсотків річних.

Згодом одержувач ренти МПП “Колос” звернулося до платника ренти ВАТ “Сокіл” із претензією, де за прострочення ренти строком у два місяці вимагало сплатити проценти. Крім того, одержувач ренти наполягав на переданні отриманого майна у заставу в забезпечення договору ренти та просив застрахувати ризик прострочення платежів платником ренти. Також передбачалося обмежити на три роки право платника ренти на відмову від договору.

У відповіді платник ренти претензію не визнав, вказуючи на наступні обставини:

а) сплата процентів неможлива, оскільки працівники фірми були у відпустці та не могли здійснити розрахунки. Крім того, у відповідності з Законом України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання зобов’язань” сплата процентів не передбачена;

б) застава і страхування не є обов’язковими, тому на це платник ренти не згодний;

в) право платника ренти на відмову від договору не можна обмежити за законом, тому ці договірні умови не можуть бути прийняті.

Не задоволені результатом розгляду претензії, представники одержувача ренти звернулися у господарський суд з позовом.

Яке рішення має прийняти господарський суд?

 

Завдання № 147

Вісімнадцятирічний Іваненко домовився з Єльченко, що віддасть йому свій автомобіль “ВMW-730" за договором довічного утримання, а останній буде довічно надавати йому харчування, забезпечувати одягом. Погодившись з умовами майбутнього договору сторони звернулися до нотаріуса.

Нотаріус відмовив у посвідченні вказаного договору із-за наступних підстав:

1) відчужувачем за договором довічного утримання може бути лише непрацездатна за віком чи станом здоров’я особа, а Іваненко не є таким;

2) за договором довічного утримання може відчужуватись лише нерухоме майно;

3) за викладених обставин слід укласти договір купівлі-продажу чи ренти.

Проаналізуйте ситуацію. Чи правий нотаріус?

Завдання № 148

В місяці грудні держадміністрація Мелітопольського району направила машинобудівному заводу проект державного контракту на поставку в березні наступного року для потреб міста 20 шт. дорожньо-ремонтних комбайнів. Завод відмовився підписувати договір і повідомив державному замовнику, що в листопаді він вже уклав договори з покупцями на продаж всіх комбайнів планового виробництва і що виконати замовлення він зможе тільки через рік. Однак, зважаючи на те, що комунальним службам міста вкрай потрібні вказані машини, завод згоден випустити понад план 20 машин, але за умови, що замовник повністю забезпечить його всією необхідною сировиною і комплектуючими деталями, а також оплатить поставлені машини в іноземній валюті.

 Адміністрація міста звернулася до господарського суду з вимогою зобов’язати завод, який є монопольним виробником дорожньо-ремонтних машин, укласти державний контракт.

Яке рішення повинен прийняти господарський суд?

Завдання № 149

Мале підприємство “Сокіл”, м. Хуст, зобов’язалось поставити Кіровоградському облуправлінню компанії “Укрнафтохім” 2 120 тонн бензину на загальну суму 3 240 000 грн., яку останнє повинно було попередньо перерахувати МП “Сокіл” у повному обсязі. У відповідності з умовами договору, договір міг набрати чинності після надання МП “Сокіл” довідки про наявність бензину, ліцензії та дозволу митних органів на вивіз бензину з республіки Білорусь. Перераховані документи МП управлінню не надало. Для виконання умов договору поставки Кіровоградське облуправління компанії “Укрнафтохім” взяло банківський кредит в сумі 2 750 000 грн. і платіжним доручен-ням перерахувало МП “Сокіл” 1 300 000 грн. передоплати. МП “Сокіл” нафтопродукти управлінню не надало, а через 35 днів повернуло отриману суму передоплати.

Кіровоградське облуправління компанії “Укрнафтохім” пред’явило в Вищий господарський суд України позов до МП “Сокіл” на суму 422 880 грн. В суму позову були включені 315 450 грн. штрафу за недопоставку нафтопродуктів та 107 430 грн. збитків по сплаті відсотків за користування банківським кредитом.

Яке рішення повинен винести Вищий господарський суд України?

Завдання № 150

5 жовтня швейна фабрика звернулася в господарський суд з позовом до заводу галантерейних виробів про стягнення 3,5 тис. грн. неустойки за недопоставку в період з 1 серпня по 30 червня 2004 р. ґудзиків, а також 10 000 грн. відшкодування заподіяної недопоставкою шкоди. При розгляді в суді спору було встановлено, що згідно із довготерміновим договором завод повинен був кожен місяць поставляти фабриці фурнітуру, яка необхідна для пошиття верхнього одягу. Однак завод систематично порушував свої договірні зобов’язання, тому при підписанні специфікації на поточний рік на вимогу фабрики в договір було включено положення, згідно з яким, у випадку порушення строків поставки, завод відшкодовує їй заподіяні збитки в твердій сумі 10 000 грн. Факту прострочення і недопоставки товарів кожного місяця завод не заперечував, але стверджував те, що фабрика пропустила строк позовної давності. Стосовно завданих збитків завод погодився відшкодувати фабриці тільки фактично понесені збитки в розмірі 7,5 тис. грн., підтверджених представленими фабрикою документами-розрахунками.

Чи можливе встановлення в договорі поставки заздалегідь визначеного розміру відшкодування збитків? Який строк позовної давності передбачений законодавством за позовами про стягнення неустойки? Яке рішення повинен прийняти господарський суд?

Завдання № 151

Луцький завод ізоляторів звернувся до господарського суду з позовом стягнути з ткацької фабрики штраф і провести перерахунок за поставку бязі, що не відповідає якості та умовам договору. Відповідач позову не визнав і пояснив, що хоч бязь і не відповідає вимогам, котрі вказані в договорі, але відповідає вимогам Держстандарту.

Яке рішення повинен винести господарський суд?

Завдання № 152

Власник квартири Якін звернувся до нотаріуса за посвідченням правочину купівлі-продажу житла, за яким квартира переходила б у власність Кожіна.

Нотаріус відмовив у посвідченні договору за таких підстав: по-перше, квартира була раніш отримана Які-ним у 2000 році за договором купівлі-продажу, що зареєстрований на товарній біржі й нотаріально не посвідчений; по-друге, Якін самочинно перепланував квартиру, без дозволу місцевого виконкому, що суперечить житловому законодавству України.

Чи вірні дії нотаріуса? Які документи необхідні для продажу житла?

Завдання № 153

При укладенні договору контрактації плодів, ягід, сухофруктів і меду фермерське господарство запропонувало включити в договір обов’язок заготівельної організації приймати продукцію в місці виробництва і вивозити її власним транспортом. Заготівельна організація в свою чергу запропонувала записати в договорі положення, згідно з яким виробник повинен доставляти продукцію на приймальний пункт власним транспортом. Крім цього, виник спір про термін поставки вишні. Господарство збиралося 30 % вказаної продукції поставити в червні, а 70 % – в липні. Заготівельна організація наполягала на тому, щоб вся вишня була поставлена в липні. Спір між сторонами було передано до господарського суду.

Як вирішити вказаний спір?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання загальної характеристики договорів про передачу майна у власність. Знати особливості укладення договорів: купівлі-продажу, дарування, ренти, довічного утримання (догляду), поставки тощо. Знати зміст та сторони договору.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Закон України вiд 05.02.2004 № 1456-IV Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат

Закон україни вiд 12.05.1991 № 1023-XII Про захист прав споживачів

Мінекономіки (до2000р.); Наказ вiд 22.02.1995 № 23 Про встановлення оптових цін і рентної плати на газ природний та тарифів на його транспортування

Верховна Рада України; Постанова вiд 06.10.2005 № 2974-IV Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (щодо оподаткування спадщини та дарування)

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К. 2001

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая – договоры о передаче имущества. – М., 2001.

Іваненко Л.М. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців) . – К., 1998.

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c.- .

Гуйван П. Особенности сделок электроснабжения и их место в системе договоров //Підприємництво, господарство і право. – 2000. – № 2. – с. 13-16

Голембо Л. Підстави виникнення зобов”язань за поставкою: план чи самостійна ініціатива// Право України. - 1996. - № 5 – с. 34.

Гриняк А. Спірні питання договорів дарування та довічного утримання як підстав виникнення спільної власності громадян // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

Рябченко Ю. Сторони у справах про захист прав споживачів // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №7

Кравцова Т. Особливості правового режиму укладення державних контрактів // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

Кузьміна М. Визначення поняття «якість продукції »та критерії її оцінки // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Чернов Є. Укладання міжнародних договорів купівлі продажу товарів // Право України. – 1992. - № 12. – С. 17.

Нікітюк Г. Правове регулювання інституту земельної ренти в України // Право України. – 1999.- № 6.–С.58.

Демченко Н. Особливі умови договору купівлі-продажу об’єктів приватизації // Право України. – 1999.- № 11.–С. 49.

Договір купівлі-продажу житла у нотаріальній практиці / Н. Безсмертна // Право України. — 2007. — N 5. — С. 53-57.

Рента як ризиковий договір (цивільно-правові аспекти) / І. Тімуш // Право України. — 2004. — N 1. — С. 52-55.

Мета як критерій для розмежування договорів поставки і підряду / Л. Панова // Право України. — 2004. — N 8. — С. 57-59.

Бичкова С. Права покупця за договором роздрібної купівлі-продажу // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

Рабінович А. Право людини на якісні продукти харчування: нормативно-юридичний механізм його забезпечення в Україні (загальна характеристика) // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

Саракун І. Особливості купівлі-продажу корпоративних прав учасників господарських товариств // Підприємництво господарство і право. - 2006. -№ 12

Пашутін Є. Державна реєстрація договору купівлі-продажу нерухомості// Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

Державне замовлення та державний контракт: поняття, особливості, юридична природа // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

М. П. Апанасюк Момент укладення договору ренти \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 4.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1190; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!