Тема 27. Припинення зобов'язань. Всього годин 16, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 12.Всього годин 16, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 12.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 35 (2 години). Навчальні питання:

1. Припинення зобов’язань:

а) належним виконанням зобов’язання;

б) переданням відступного;

в) зарахуванням;

г) за домовленістю сторін;

д) прощенням боргу;

е) поєднанням боржника і кредитора в одній особі;

є) неможливістю його виконання;

ж) смертю фізичної особи;

з) ліквідацією юридичної особи.

2. Поняття порушення зобов’язання. Правові наслідки порушення зобов’язання.

3. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язань.

4. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов’язання.

5. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання.

6. Субсидіарна відповідальність.

7. Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов’язання.

8. Збитки і неустойка.

Додаткові питання:

1.Поняття цивільного правопорушення.

2.Функції цивільно-правової відповідальності.

3.Форми цивільно-правової відповідальності (загальні та спеціальні).

4.Поняття збитку, визначення його розміру.

Теми для рефератів:

1. Цивільно-правова відповідальність: поняття, умови, види; підстави звільнення.

2. Поняття та функції неустойки: історія та сучасність.

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення припинення зобов’язань. Дати загальну характеристику видам припинення зобов’язань, таким як належним виконанням зобов’язання; переданням відступного; зарахуванням; за домовленістю сторін; прощенням боргу; поєднанням боржника і кредитора в одній особі; неможливістю його виконання; смертю фізичної особи; ліквідацією юридичної особи.

Відповідаючи на питання друге необхідно дати визначення порушення зобов’язання. Вказати на випадки порушення зобов’язання. Зазначити правові наслідки порушення зобов’язання.

Відповідаючи на третє питання необхідно дати визначення цивільно-правової відповідальності. Вказати на значення цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язань. Назвати правові наслідки порушення зобов’язання. Розкрити підстави визнання боржника та кредитора такими, що прострочили зобов’язання.

Відповідаючи на четверте питання необхідно дати визначення вини. Вказати на підстави виникнення цивільно-правової відповідальності. Зазначити, чи є вина обов’язковою умовою настання цивільно-правової відповідальності. Дати загальну характеристику вини як підстави настання відповідальності за порушення зобов’язання.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати визначення цивільно-правової відповідальності. Зазначити підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання.

Відповідаючи на шосте питання необхідно дати визначення субсидіарної відповідальності. Дати загальну характеристику настання субсидіарної відповідальності (умови, випадки тощо).

Відповідаючи на сьоме питання необхідно дати визначення збитків. Зазначити загальні положення відшкодування збитків, завданих порушенням зобов’язання.

Відповідаючи на восьме питання необхідно дати визначення збитків і неустойки. Проаналізувавши відповідні норми ЦК України вказати, як співвідносяться при відшкодуванні за порушене зобов’язання збитки та неустойка.

 

Завдання № 135

Для придбання автомобіля у Ігнатенка не вистачало грошей у розмірі 5000 гривень. Він позичив цю суму у свого дядька Рибченка, оформивши ці відносини договором позики. Строк повернення позики - через один рік. Через 5 місяців після укладення договору Рибченко помер. В заповіті єдиним спадкоємцем значився його племінник Ігнатенко.

Яка доля зобов'язання Ігнатенка перед Рибченком?

Завдання № 136

Завод імені Корольова мав виконавчий лист про стягнення із заробітної плати слюсаря Карпова відшкодування шкоди у розмірі 10000 гривень, завданої ним у зв'язку з розкраданням майна Заводу. Виконавчий лист не пред'являвся до виконання, оскільки Карпов тяжко хворів та знаходився у лікарні.

Через п'ять місяців Карпов помер. Завод зажадав стягнення збитків із спадкового майна Карпова, яке отримала його дружина. Дружина Карпова проти стягнення заперечувала, зазначаючи, що зобов'язання чоловіка мало особистий характер, а отже, припини­лося його смертю.

Хто має рацію в цьому спорі?

Завдання № 137

При розлученні подружжя Мельник суд постановив зобов'язати дружину Мельник передати чоловікові частину спільного майна (предмети домашнього вжитку на загальну суму 30000 грн.). При цьому чоловік Мельник повинен сплачувати аліменти на утримання доньки, яка залишалася жити з матір'ю. Чоловік запропонував дружині залишити їй майно, але взамін не сплачувати аліменти. Дружина звернулася за порадою до юриста.

Яку відповідь їй слід дати? Чи можливе в даному випадку зарахування вимог? Які умови є необхідними для можливості проведення зарахування?

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Верховна Рада України; Закон вiд 22.11.2002 № 240-IV Про приєднання України до Міжнародної конвенції про морські застави та іпотеки 1993 року

Конституція України

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Єдиний державний реєстр судових ршень в Україні

Верховна Рада України; Закон вiд 02.10.1992 № 2654-XII Про заставу

Кабінет Міністрів України; Постанова вiд 21.08.1997 № 910 Про порядок сплати і розмір неустойки за повну або часткову несплату покупцями коштів за об'єкти приватизації

Вищий господарський суд; Постанова, Справа вiд 07.06.2007 № 2/228-06 Про стягнення неустойки (пені)

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 520 с.

Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.: Вентурi, 1997.- 480 с.

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c.- .

Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c.

Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц. вид./ За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 560 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 736 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву. — М., 1940.

Гавзе Ф. Й. Обязательственное право. (Общие положення). — Минск, 1968. 466

Голованов Н. М. Обязательственное право. — СПб., 2002.

Зобов'язальне право / За ред. О. В. Дзери. — К., 1998.

Иоффе О. С. Обязательственное право. — М., 1975.

Егоров Н. Д. Классификация обязательств по советскому гражданському праву / Советское государство й право. — 1989. — № 3. — С. 36-43.

Новицкий Й. Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. — М., 1950.

Зобов'язальне право: Теорія і практика / За ред. О. В. Дзери. — К., 1998.

Заржицький О., Шевченко А. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань // Право України. – 1996.- № 7.–С. 35.

Лилак Д. Забезпечення виконання господарських правових зобов’язань неустойкою // Право України. – 1996.- № 12.–С. 64.

Колесніченко К. Іпотека: правові проблеми // Право України. – 2001. - №10. – С.77.

До питання про підстави виникнення грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2004. — N 4. — С. 57-60.

Про предмет грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2003. — N 10. — С. 60-64.

Правові проблеми розвитку іпотеки в Україні / А. Ковальчук // Право України. — 2002. — N 9. — С. 64-68.

Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобов'язаннями спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2002. — N 2. — С. 129-132.

Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2001. — N 5. — С. 109-111.

Відшкодування моральної шкоди / М. Галянтич, Г. Коваленко // Право України. — 1999. — N 9. — С. 56-61.

Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності / В. Примак // Право України. — 2002. — N 10. — С. 115-117.

Еволюція цивільно-правового регулювання зобов'язань з гри і парі / Н. Майданик // Право України. — 2005. — N 1. — С. 109-112.

До питання про підстави виникнення грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2004. — N 4. — С. 57-60.

Мирова угода як спосіб врегулювання цивільно-правових спорів: окремі питання / Л. Фединяк // Право України. — 2003. — N 4. — С. 53-56.

Моральна шкода та право на її компенсацію: загальнотеоретичний підхід / П. Рабінович // Право України. — 2002. — N 4. — С. 100-103.

Субсидіарність як природно-правова засада юридичного регулювання / С. Рабінович // Право України. — 2006. — N 1. — С. 25-28.

Сторони договору застави цінних паперів / О. Виговський // Право України. — 2004. — N 2. — С. 68-71.

Гарантія як спосіб забезпечення зобов'язань у міжнародному комерційному обороті / М. Андріанов // Право України. — 2004. — N 11. — С. 36-41.

Принцип публічності як елемент забезпечення виконання кредитних зобов'язань / М. Андріанов // Право України. — 2004. — N 5. — С. 59-63.

Відповідальність сторони за договором за неналежне застосування санкцій до контрагента / П. Гуйван // Право України. — 2004. — N 6. — С. 36-39.

Заставна та її використання за законодавством України про іпотеку / В. Малий // Право України. — 2004. — N 7. — С. 55-58.

Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України / В. Малий // Право України. — 2004. — N 1. — С. 73-77.

Правове регулювання іпотеки землі: провідні поняття та категорії / В. Малий // Право України. — 2005. — N 12. — С. 40-44.

Правові і організаційні засади застосування іпотеки землі в Україні / В. Малий // Право України. — 2005. — N 3. — С. 39-43.

Отраднова О. Поняття та функції неустойки: історія та сучасність // Право України. – 2001. - №8. – С.110.

Оплачко Л. Способи забезпечення кредитного договору // Право України. – 2002.- № 11.–С.49.

Елисеев В. Соотношение экономических и правовых начал в праве обязательств // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 4

Карнаух Т. Гроші як об’єкт права притримання // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №6

Панченко М. Припинення зобов’язань прощенням боргу // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Новікова В. Сутність зустрічного виконання зобов’язань // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

Павленко Д. Недобросовісне ведення переговорів та переддоговірна відповідальність у зобов’язальному праві № 10

Павленко Д. Принцип добросовісності в римському приватному праві та зобов’язальному праві України: порівняльний аналіз // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

Новікова В. Сутність зустрічного виконання зобов’язань // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

Павленко Д. Недобросовісне ведення переговорів та переддоговірна відповідальність у зобов’язальному праві № 10

Павленко Д. Принцип добросовісності в римському приватному праві та зобов’язальному праві України: порівняльний аналіз // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

Майданик Р. Місце зобов’язання в праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

Майданик Р. Поняття зобов’язання в цивільному праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 3

Молодико К. Юридичні особливості договорів про надання гарантії // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

Рогач О. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов'язань \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № № 12

Р. А. Майданик Cистема ризикових зобов’язань у цивільному праві України \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №6.

Р. А. Майданик Поняття ризикових зобов’язань у цивільному праві України \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 5.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1748; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!