Тема 23. Авторське право та суміжні права. Всього годин 10, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 4, самостійна робота – 4.Всього годин 10, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 4, самостійна робота – 4.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 29-30 (4 години). Навчальні питання:

1. Що розуміється під твором?

2. На які твори розповсюджується авторське право?

3. Які твори не можуть бути об’єктами авторського права?

4. Який зміст має авторське право?

5. Хто визнається автором твору?

6. Коли виникає авторське право?

7. Який встановлений строк дії авторського права?

8. Які правові наслідки закінчення строку чинності авторського права?

9. Що таке обмеження авторського права?

10. Які встановлені правила використання цитат?

11. Поняття, об’єкти та суб’єкти суміжних прав.

Додаткові питання:

1. Загальні засади обмеження авторського права.

2. Хто має право на копіювання і розповсюдження комп’ютерних програм?

3. Об’єкт та предмет порушення авторських та суміжних прав.

4. Поняття системи міжнародної охорони авторських прав.

Теми для рефератів:

1. Захист авторського права в Україні.

2. Проблеми правової охорони комп’ютерних програм.

3. Договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право та про виконання і фонограми.

4. Поняття та ознаки твору в авторському праві.

5. Авторський договір та його види.

6. Піратство у галузі авторського права та суміжних прав.

7. Авторські права на фотографії.

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення твору та вказати на нормативні акти, які регулюють правовідносини, що виникають.

Відповідаючи на друге питання необхідно дати визначення твору та вказати на які твори розповсюджується авторське право. Дати визначення авторського права.

Відповідаючи на питання третє необхідно проаналізувати відповідне спеціальне законодавство та вказати які твори не можуть бути об’єктами авторського права.

Відповідаючи на питання четверте необхідно дати визначення авторського права. Назвати нормативні акти, які регулюють вказані правовідносини. Розкрити зміст авторського права.

Відповідаючи на питання п’яте необхідно вказати хто за цивільним законодавством визнається автором твору. Встановити суб’єктний склад авторського права.

Відповідаючи на шосте питання необхідно вказати коли виникає авторське право. Назвати передбачені законом підстави виникнення авторського права та момент виникнення авторського права.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно дати визначення авторського права. Дати визначення терміну «строку». Назвати встановлений законом строк дії авторського права.

Відповідаючи на восьме питання необхідно вказати на правові наслідки закінчення строку чинності авторського права. Проаналізуйте відповідні нормативно-правові акти (ЗУ «Про авторське право і суміжні права»).

Відповідаючи на дев’яте питання необхідно дати визначення обмеження авторського права. Вказати випадки обмеження авторського права.

Відповідаючи на питання десяте необхідно дати визначення терміну «цитата». Вказати на встановлені правила використання цитат.

Відповідаючи на одинадцяте питання необхідно розкрити поняття суміжних прав. Вказати об’єктний та суб’єктний склад суміжних прав. Особливості здійснення та захисту суміжних прав.

 

Завдання № 123

Професор кафедри кримінального права Кац отримав завдання від Академії внутрішніх справ в порядку виконання трудових обов’язків розробити проект Кримінального кодексу до березня 2004 року. Проект був розроблений та наданий керівництву Академії в червні 2004 року, однак схвалений не був.

У вересні 2004 року Кац опублікував проект Кримінального кодексу під власним іменем. Після виходу проекту Кримінального кодексу в друк керівництво Академії висловило професору Кацу претензію про те, що він не міг публікувати проект кодексу під власним іменем без дозволу Академії внутрішніх справ. Кац заперечив претензію і вказав, що авторське право на проект належить йому та ніякого дозволу він отримувати не повинен.

Чи є проект Кримінального кодексу об’єктом авторського права? Кому належить право авторства на проект кодексу? Чи мав Кац право публікувати проект кодексу без згоди керівництва академії?

Завдання № 124

При виданні збірки гуморесок С. Руданського внаслідок помилки було змінено першу букву прізвища автора на букву “П”, а також з різних прижиттєвих видань автора фактично створено нову збірку, чим, як вказали в позові нащадки відомого гумориста та спілка письменників, було спотворено і саме авторство, і порушений творчий задум автора.

Позивачі вимагали: вилучення з реалізації всіх примірників збірки; вилучення отриманої винагороди (комерційного доходу); компенсації завданої моральної шкоди.

Заперечуючи проти позову, упорядники збірки заявили, що авторське право вже припинило строк своєї дії, а помилка в прізвищі сталась не з їх вини, а з вини видавництва. Крім цього весь виданий тираж був проданий реалізаторам, і його частина розійшлася.

Чи правомірні вимоги позивачів? Які відносини виникли в наведеній ситуації? Що є предметом правовідносин? Яке рішення повинен прийняти суд? Письмово складіть проект рішення. Яке правове значення мають заперечення відповідача?

Завдання № 125

Іванова звернулась з позовом в суд до Червоного про захист її прав на курсову роботу. В процесі розгляду справи суд виявив тотожність обох курсових робіт, які викладачем при перевірці були повернені на повторне виконання, як такі, що не мають самостійного характеру і є плагіатом. Курсова робота позивачки Іваненко надійшла з Львівської області поштою в деканат 10 жовтня 2004 р., а на перевірку була надана 16 жовтня цього ж року. Курсова робота Червоного, жителя Харкова, була подана 15 жовтня і надійшла на кафедру 17 жовтня. Цього ж дня обидві роботи були передані на перевірку та рецензування. Відповідач стверджував, що роботу він писав із навчального посібника, про що стверджувала і позивачка.

Суддя призначив літературознавчу експертизу, яка дала висновок, що обидві роботи списані з одного і того ж навчального посібника і виконані незалежно. В роботах є незначні тотожні відхилення від тексту першоджерела.

Визначте, що в даному випадку є об’єктом авторського права? В яких випадках і цілях дозволяється вільне використання авторських прав? Чи виникає авторське право на курсову роботу? Яке рішення слід винести по справі?

Завдання № 126

Багрій як правонаступник авторських прав свого батька, відомого письменника, подала позов до спільного підприємства “Флора” про незаконне використання її права інтелектуальної власності, що виразилось у виданні СП книги батька тиражем 100 тис. екземплярів.

В процесі підготовки справи до слухання було встановлено, що за свого життя її батько передав рукопис засновнику СП для ознайомлення, і між ними велась підготовка проекту виключної ліцензійної угоди, укладенню якої перешкодила смерть автора. За заповітом автор передав всі свої права доньці, яка після вступу в права спадкоємниці уступила їх Московському видавництву “Максим”. Відповідач також пояснив, що в період підготовки договору на підставі попередньої домовленості перевів на рахунок автора обумовлену частину авторської винагороди і представив копію відповідного платіжного документу. Позивачка наполягала на тому, що договір її батьком не був підписаний і про одержання ним сум за платіжним документом їй нічого не відомо.

Яке рішення повинен винести суд? Чи має місце порушення прав інтелектуальної власності позивачки? Якщо так, які міри по їх захисту передбачає чинне законодавство?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття авторського права та суміжних прав. Вміти визначати об’єкти авторського права. Знати правила використання цитат. Знати об’єкти та суб’єкти суміжних прав.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА:

Конституція України http://rada.gov.ua/

Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

Закон України "Про авторське право і суміжні права" N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 http://rada.gov.ua/

Закон України "Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право" № 2733-III вiд 20.09.2001 http://rada.gov.ua/

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року http://rada.gov.ua/

Постанова "Про участь України у Всесвітній конвенції про авторське право 1952 року" вiд 23.12.1993 № 3794-XII  http://rada.gov.ua/

Література:

Авторское право Украины. Сборник нормативно-правовых актов . Под ред. ВВ Ситцевого – К. , 1996

Тимофеенко Л. П. О смежных правах.- К. , 1996

Підопригора ОА. , Підопригора ОО. Право інтелектуальної власності України . – К., 1998. – с. 336

Селиванов М.В. Право на копіювання і розповсюдження комп’ютерних програм // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2001., № 16. С. – 319-325.

Корчевний Г.В. Об’єкт та предмет порушення авторських та суміжних прав // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2002., № 20. С. – 286-290.

Корчевний Г.В. Розвиток законодавства про адміністративну охорону авторського права і суміжних прав в Україні // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2003., № 22. С. – 333-340.

Селиванов М.В. Проблеми правової охорони комп’ютерних програм // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ, Х., 2007., № 37. С. – 292-299.

Бернадський О. Поняття системи міжнародної охорони авторських прав // Право України. – 2001. - №11. – С.65.

Закон щодо лазерних дисків у питаннях та відповідях / В. Чеботарьов, Т. Давиденко // Право України. — 2002. — N 7. — С. 66-73.

Адаптація законодавства України про охорону "нових" суміжних прав до законодавства ЄС / Л. Комзюк // Право України. — 2007. — N 5. — С. 82-85.

Голембо Я. Окремі питання авторського права // Право України. – 1997.- № 2.–С.45.

Гончарова І. Захист авторського права в Україні // Право України. – 1998.- № 11.–С.80.

Дроб’язко Р. Договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право та про виконання і фонограми // Право України. – 1998.- № 12.–С.78.

Підопригора О. Кодифікація законодавства України про авторське право і суміжні права (проблемні моменти) // Право України. – 1999.- № 3.–С.39.

Кузнєцов В. Комп’ютерна інформація як предмет крадіжки // Право України. – 1999.- № 7.–С.85.

Дроб’язко Р. Угода про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності і законодавство України про авторське права і суміжні права // Право України. – 1999.- № 8.–С.68.

Бершадський О. Поняття та ознаки твору в авторському праві // Право України. – 2000.- № 4.–С.81.

Завальная Ж. Авторський договір та його види: окремі питання // Право України. – 2000.- № 8.–С.117.

Правовий захист комп'ютерних програм / С. Петренко // Право України. — 2003. — N 3. — С. 108-111.

Правовий захист програмного забезпечення в Україні / С. Петренко // Право України. — 2003. — N 6. — С. 62-65.

Піратство як злочин у галузі авторського права та суміжних прав: погляд на проблему / М. Мельников // Право України. — 2003. — N 4. — С. 72-75. —

Форма і зміст твору в авторському праві / М. Мельников // Право України. — 2004. — N 12. — С. 64-66.

До питання про авторські права на фотографії / К. Омельчук // Право України. — 2003. — N 4. — С. 75-79.

Правові аспекти визначення кола товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, у митному законодавстві / О. Тропіна // Право України. — 2003. — N 1. — С. 86-89.

А. Грищенко. Теоретичні та практичні проблеми використання майнових прав та об’єкти авторського та суміжних прав в якості застави. \\ Теорія і практика інтелектуальної власності 4 (36) 2007. с. 3

Чурпіта Г. Окремі аспекти авторського права на твори образотворчого мистецтва // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 12.

Гнатенко А., Луспеник Д. Застосування судами деяких норм законодавства про захист авторського права і суміжних прав: проблеми судової практики // Право України. – 2009. - № 2. – С. 109 – 120.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1438; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!