Питання до самостійного вивчення 

1 Особливості формування потенціалу підприємств транспорту

2 Особливості формування потенціалу підприємств машинобудування

3 Урахування зовнішніх та внутрішніх обмежень при формування потенціалу підприємств транспорту та машинобудування

 

Література:

- закони: [1]

- основна: [1, 3 – 13, 16, 18, 19]

- додаткова: [1 - 11]

Питання до самоконтролю

1 Які існують підходи до формування нового потенціалу підприємства?

2 Які існують підходи до реформування існуючого потенціалу підприємства?

3 Назвіть зовнішні обмеження формування виробничого потенціалу підприємства.

4 Назвіть внутрішні обмеження формування виробничого потенціалу підприємства

5 У чому полягають відмінності в змісті процесів формування та реформування потенціалу?

6 Розкрийте особливості формування потенціалу підприємств залежно від галузі.

7 Охарактиризуйте форми квадратів потенціалу підприємств хімічної та вугільної промисловості

8 Охарактиризуйте форму квадратів потенціалу підприємств транспорту і фінансової сфери

9 Охарактиризуйте форми квадратів потенціалу підприємств будівельного комплексу і сільського господарства

10 Охарактиризуйте форми квадратів потенціалу підприємств енергетики та легкої промисловості

 

Змістовий модуль 5. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

 

Поняття конкурентоспроможності підприємства, її рівні. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства. Чотири основні рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Етапи оцінювання конкурентоспромож­ності потенціалу підприємства. Система індикаторів (критеріїв) – ключові показники конкурентоспроможності. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства – індикаторні та матричні.

Прикладні моделі оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Поняття і мета стратегічного аналізу конкурентоспроможності.   STEP-аналіз; SWOT-аналіз; SPACE-аналіз; GAP-аналіз; вивчення профілю об’єкта; модель GE/McKinsey; система 111-555.

 

Питання до самостійного вивчення

1 Різні підходи, існуючі в літературі, до визначення поняття конкурентоспроможності підприємства

2 Підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства і його конкурентного статусу

3 Метод аналізу LOTS; PIMS-аналіз

Література:

- закони: [1, 11]

- основна: [2, 4, 7, 8, 17, 20, 21]

- додаткова: [3, 13]

Питання до самоконтролю

 

1 Розкрийте зміст поняння конкурентоспроможності підприємства

2 Які рівні конкурентоспроможності виділяють?

3 Назвіть етапи оцінювання конкурентоспромож­ності потенціалу підприємства

4 Як формується система індикаторів – показниів конкурентоспроможності підприємства? Які індикатори входять до неї?

5 Розкрийте сутність матричних методів оцінювання конкурентоспроможності. Які методи відносяться до матричних?

6 Розкрийте сутність індикаторних методів оцінювання конкурентоспроможності. Які методи відносяться до індикаторних?

7 Які ви знаєте прикладні моделі оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства?

8 Визначте сутність поняття і мету оцінювання конкурентоспроможності.

9 Охарактеризуйте зміст STEP- і SWOT-аналізу

11 Охарактеризуйте зміст SPACE- і GAP –аналізу

12 Охарактеризуйте зміст вивчення профілю об’єкта і STEP-аналізу

13 Охарактеризуйте зміст моделі GE/McKinsey і системи 111-555

Змістовий модуль 6. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

Особливості потенціалу підприємства як об'єкту оцінювання. Властивості підприємства як товару. Специфічні особливості підприємства.

Поняття вартості. Історія оцінної діяльності в Україні. Функції Української спілки оцінників(УСО). Актуальність оцінювання майна в теперішній час в Україні.

Законодавча база оцінної діяльності в Україні. Основні положення Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”. Міжнародні стандарти оцінювання. Обов”язкові та не обов'язкові випадки оцінювання майна.

Принципи оцінювання майна, засновані на уявах потенційного власника, обумовлені дією ринкового середовища; ті, що випливають із процесу експлуатації нерухомості тапринцип найкращого і найбільш ефективного використання.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 224; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!