Питання до самостійного вивчення1 Види розвитку залізничного транспорту на його еволюційному шляху

2 Сучасні концепції організаційного розвитку корпорацій

3 Види зростання українських підприємств на сучасному етапі

Література:

- закони: [1, 9]

- основна: [1 – 8, 35 - 39]

- додаткова: [1, 3, 48, 49]

Питання до самоконтролю

1 Охарактеризуйте декілька поглядів на сутність терміну “розвиток”.

2 Наведіть класифікацію основних ознак розвитку підприємства.

3 Розкрийте сутність технічного та організаційного розвитку підприємства та їх планування.

4 Наведіть основні показники технологічного рівня підприємства.

5 Розкрийте зміст плану технічного розвитку та організації виробництва,  принципи та етапи планування організаційного та технічного розвитку.

6 Охарактеризуйте сутність і відмінність понять „розвиток” і „зростання”.

7 Назвіть та розкрийте види зростання

8 „Еволюційна” та „революційна” моделі розвитку на підприємстві: сутність відмінності.

9 Розкрийте концепції організаційного розвитку розвитку підприємства через зміну його структури.

10 Охарактеризуйте сучасні напрямки модифікації підприємств та структур управління.  Назвіть основні варіанти розвитку підприємства.

Змістовий модуль 15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємств та його потенціалу

 

Методи стратегічного аналізу, які застосовуються для стратегічного аналізу макрооточення підприємства, безпосереднього оточення (галузі і конкуренції), організації, продукту, стратегічний фінансового аналізу,  стратегічного інвестиційного аналізу, аналізу стратегії та прийняття стратегічних рішень.

Застосування матричних методів для розроблення стратегії підприємства. Сутність матричної моделі.

Головні переваги та недоліки матричних методів, зокрема БКГ, McKinsey, МакДональд, АДЛ, Shеll, І. Ансоффа та необхідність їх глибокої адаптації до української специфіки.

Матрична модель вибору стратегій розвитку підприємства. Розмежування понять „стратегія підприємства” і „стратегія розвитку підприємства”. Сутність понять стратегічної позиції та позиціонування.

Матричний підхід до визначення стратегічної позиції підприємства, який базується на таких параметрах, як рівень розвитку стратегічного потенціалуі вплив зовнішнього середовища підприємства та його недоліки.

Нова матрична модель вибору стратегій розвитку підприємства. Характеристика 9-ти квадрантів та можливості реалізації стратегії розвитку підприємства у кожному з них.

Питання до самостійного вивчення

1 Закордонні матричні моделі, які застосовуються для вибору стратегій розвитку підприємства

2 Особливості виявлення резервів розвитку підприємств залізничного транспорту

3 Особливості виявлення резервів розвитку підприємств промисловості

 

Література:

- закони: [1, 9]

- основна: [35 - 43]

- додаткова: [1, 3, 48 - 50]

Питання до самоконтролю

1 Назвіть методи стратегічного аналізу, які застосовуються для стратегічного аналізу макрооточення підприємства, безпосереднього оточення (галузі і конкуренції), організації, продукту, стратегічний фінансового аналізу,  стратегічного інвестиційного аналізу, аналізу стратегії та прийняття стратегічних рішень.

2 Охарактеризуйте застосування матричних методів для розроблення стратегії підприємства.

3 Розкрийте сутність матричної моделі.

4 Назвіть головні переваги та недоліки матричних методів

5 Розкрийте сутність матричної моделі вибору стратегій розвитку підприємства.

6 Розкрийте сутність понять „стратегія підприємства” і „стратегія розвитку підприємства”.

7 Розкрийте сутність понять стратегічної позиції та позиціонування.

8 Охарактеризуйте матричний підхід до визначення стратегічної позиції підприємства, який базується на таких параметрах, як рівень розвитку стратегічного потенціалуі вплив зовнішнього середовища підприємства та його недоліки.

9 Наведіть нову матрична модель вибору стратегій розвитку підприємства, охарактеризуйте 9 квадрантів та можливістб реалізації стратегії розвитку підприємства у кожному з них.

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ:

 

1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства.

2 Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства.

3 Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель.

4 Особливості формування виробничого потенціалу підприємства.

5 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства.

6 Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства.

7 Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства.

8 Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд.

9 Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання.

10 Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання.

11 Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання.

12 Оцінювання вартості бізнесу.

13 Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства.

14 Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови.

15 Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємств та його потенціалу.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1 Самостійна робота з літературою – 30 год.

2 Вивчення періодичної літератури – 26год.

3 Написання реферату – 36 год.

4 Робота з конспектом лекцій – 20 год.

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

- лекції, у тому числі з постановкою і розв’язанням проблемних питань;

- проведення дискусій на практичних заняттях;

- розбір ситуацій на практичних заняттях;

- самостійна робота по написанню рефератів, підготовка до лекцій, семінарів і практичних занять.

 

9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

    Усне потокове опитування на практичних заняттях, поточне тестування, публічний захист рефератів.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 225; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!