Змістовий модуль 10. Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання.Нематеріальні активи: поняття, класифікація, види вартості. Підходи до оцінювання нематеріальних активів. Визначення розміру статутного капіталу, утвореного промисловим та іншими видами інтелектуальної власності.

Витратний підхід до оцінювання нематеріальних активів. Сутність методів вартості створення й метод виграшу в собівартості, метод калькуляції витрат, умови їх застосування.

Використання дохідного підходу для оцінювання нематеріальних активів. Методики капіталізації доходу і дисконтування грошових потоків, сутність і умови їх застосування для оцінювання нематеріальних активів. Сутність методів надлишкових прибутків, дисконтованих грошових потоків, звільнення від роялті, переваги в прибутках, умови їх застосування.

Порівняльний підхід в оцінюванні нематеріальних активів. Сутність методу прямого аналізу ринкових продажів, умови його застосування. Інші методи оцінки в рамках порівняльного підходу.

Визначення економічного ефекту від використання нематеріального активу, види результатів від використання активу.

Поняття гудвілу, методики його оцінки. Сутність і умови застосування методу надлишкових прибутків та нормативного методу.

 

Питання до самостійного вивчення

1 Методики оцінювання інтелектуальної власності, діючі в Україні, їх переваги і недоліки

2 Проблеми вибору відповідної методики оцінювання для конкретних випадків оцінки

3 Проблеми застосування методів оцінювання гудвілу для залізничної галузі

Література:

- закони: [2 – 5]

- основна: [4, 7, 8, 30, 32, 33, 34]

- додаткова: [36]

Питання до самоконтролю

1 Перерахуйте і розкрийте сутність груп нематеріальні активів з погляду призначення й правового регулювання

2 Назвіть види вартості, за якими оцінюються нематеріальні активи підприємства, їх сутність

3 Які методи застосовуються при використанні витратного підходу до оцінки нематеріальні активів?

4 Розкрийте сутність методу виграшу в собівартості, умови його застосування

5 Розкрийте сутність методу вартості створення, умови його застосування

6 У яких випадках для оцінювання нематеріальні активів застосовуються методики капіталізацій доходу і дисконтування грошових потоків?

7 Який  підхід доцільно використовувати при оцінюванні гудвілу, винаходів і ноу-хау? Перерахуйте методи цього підходу.

8 Розкрийте сутність методу надлишкових прибутків, назвіть основні етапи методу

9 Для оцінювання яких видів нематеріальних активів використовують метод звільнення від роялті? У чому його сутність?

10 Для оцінювання яких видів нематеріальних активів використовують метод переваги в прибутках? У чому його сутність?

11 Для оцінювання яких видів нематеріальних активів використовують метод прямого аналізу ринкових продажів? У чому його сутність?

12 Як визначити економічний ефект від використання нематеріального активу?

13 Назвіть методи оцінки гудвілу, розкрийте їх сутність

 

Змістовий модуль 11. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

Концепція людських ресурсів. Поняття «цінності людських ресурсів».

Підходи до обліку людських ресурсів. Моделі активів (або «витратні») і моделі корисності: їх сутність і умови застосування.

Структура кадрового потенціалу підприємства. Цілі оцінювання кадрового потенціалу підприємства в цілому і окремих працівників. Обсягові показники кадрового потенціалу підприємства. Підсистеми управління трудовим потенціалом.

 

Питання до самостійного вивчення

1 Відмінність понять „людські ресурси”, „людський капітал”, „трудовий потенціал”

2 Проблеми використання доходного підходу для оцінювання кадрового потенціалу підприємства

3  Проблеми використання витратного підходу для оцінювання кадрового потенціалу підприємства

4 Проблеми використання порівняльного підходу для оцінювання кадрового потенціалу підприємства

 

Література:

- закони: [11]

- основна: [3 – 5, 8, 14, 15]

- додаткова: [22, 31]

Питання до самоконтролю

 

1 Розкрийте сутність концепції «людських ресурсів», її підгрунтя

2 Які підходи до обліку людських ресурсів ви знаєте?

3 Охарактеризуйте сутність моделі активів (або «витратної» моделі) обліку людських ресурсів

4 Охарактеризуйте сутність другої моделі обліку людських ресурсів (моделі корисності)

5 Які цілі оцінки кадрового потенціалу підприємства ви знаєте?

6 У чому полягає сутність поняття „трудовий потенціал підприємства”?

7 Розкрийте структуру кадрового потенціалу підприємства.

8 Перерахуйте основні обсягові показники трудового потенціалу підприємства.

9 Які складові включає трудовий потенціал працівника?

10 У чому полягає сутність поняття „сукупний працівник” і як воно використовується для оцінки кадрового потенціалу підприємства?

11 Які підходи використовуються для оцінювання кадрового потенціалу підприємства?

 

Змістовий модуль 12. Оцінювання вартості бізнесу

Необхідність і мета оцінювання бізнесу. Властивості бізнесу як товару. Поняття оцінювання бізнесу. Цілі оцінювання бізнесу і види вартості. Підходи до оцінки бізнесу. Фактори, що впливають на величину оцінної вартості.

Принципи оцінки бізнесу. Три групи взаємозалежних принципів оцінювання: засновані на уяві власника; пов'язані з експлуатацією власності; обумовлені дією ринкового середовища, їх сутність.

Підходи й методи оцінювання бізнесу. Їх сутність, переваги і недоліки.

Процес оцінювання бізнесу, його етапи.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 225; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!