Тематика рефератів з дисципліни 

1 Критична оцінка різних підходів до визначення термінів “економічний потенціал підприємства”, “виробничий потенціал підприємства”.

2 Еволюція використання поняття „потенціал” в економічних дослідженнях.

3 Аналіз підходів до визначення структури потенціалу підприємства.

4 Потенціал підприємства як економічна система, поняття, ознаки, властивості систем.

5 Аналіз підходів щодо формування потенціалу підприємства.

6 Аналіз залежності складових елементів потенціалу підприємств від форм господарювання, технологічних, організаційних і галузево-функціональних особливостей діяльності.

7 Поняття і етапи оптимізації структури потенціалу підприємства.

8 Аналіз і узагальнення підходів до визначення поняття конкурентоспроможності підприємства.

9 Методи оцінки конкурентного статусу підприємства, їх переваги, недоліки, сфери застосування.

10 Сутність методу вивчення профілю об’єкта як одного з методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства (навести приклад оцінки).

11 Матричні методи оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства, зокрема SWOT-аналізу, моделі аналізу Мак-Кінсі, 7S.

12 Сутність стратегічних методів оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства

13 Різні випадки необхідності оцінювання ринкової вартості бізнесу, методи оцінки, які використовуються в кожному випадку., переваги і недоліки (навести приклади застосування).

14 Переваги і недоліки витратного підходу до оцінювання потенціалу підприємства; методи, які базуються на цьому підході.

15 Переваги і недоліки доходного підходу до оцінювання потенціалу підприємства, методи, які базуються на цьому підході.

16 Переваги і недоліки порівняльного підходу до оцінювання потенціалу підприємства, методи, які базуються на цьому підході.

17 Законодавство України в галузі оцінювання вартості потенціалу підприємств, машин, обладнання, земельних ділянок тощо.

18 Принципи визначення вартості земельної ділянки та нерухомості.

19 Метод капіталізації земельної ренти як один з методів оцінювання вартості земельних ділянок, переваги і недоліки його застосування. Методи визначення ренти.

20 Метод залишку для землі як один з методів оцінювання вартості земельних ділянок, його сутність, переваги, недоліки.

21 Сутність, переваги і недоліки застосування методу порівняльної одиниці (для оцінювання об’єктів нерухомості).

22 Різні ситуації, в яких виникає необхідність оцінювання машин та обладнання. Методи, які застосовуються в конкретних випадках.

23 Законодавство про інтелектуальну власність в Україні: основні положення про сутність терміну „інтелектуальна власність”, її види, особливості захисту.

24 Сутність і класифікація нематеріальних активів підприємства (навести приклади), необхідність їхнього оцінювання.

25 Законодавство України в галузі оцінювання вартості нематеріальних активів підприємства.

26 Методики визначення вартості науково-технічної інформації.

27 Методики визначення вартості комп’ютерних програм.

28 Особливості оцінювання об’єктів нерухомості в Росії, відмінності порівняно з українськими.

29 Дискусійні питанні оцінювання трудового потенціалу підприємства.

30 Методики оцінювання індивідуального трудового потенціалу окремих робітників, їх переваги та недоліки.

31 Порівняльна оцінка різних графоаналітичних моделей потенціалу підприємства

32 Критичний аналіз сутності понять „розвиток”, „розвиток підприємства”, „розвиток потенціалу підприємства”

33 Сучасні концепції розвитку підприємства: можливості застосування для українських підприємств

34 Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства

35 Сутність розвитку потенціалу підприємства, методи його оцінювання

 

Список літератури

Законодавча база

1 Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). //Господарський кодекс України: Офіційне видання. – К.: Аттіка, 2004 р.

2 Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12 липня 2001 року № 2658-III

3 Національний стандарт №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від

10 вересня 2003 року №1440.

4 Національний стандарт №2 „Оцінка нерухомого майна”, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року №1442.

5 „Методика оцінки вартості майна”, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України №1891 від 10 грудня 2003 р. //Державний

інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2004. - №2. – С.22 – 44.

6 Постанова Кабінету Міністрів України №1531 від 11 жовтня

2002 року „Про експертну грошову оцінку земельних ділянок”.

7 Закон України „Про оцінку земель” від 11 грудня 2003 року №1378.

8 Спільний наказ ФДМУ та Міністерства юстиції України №142/5/2092 (№1074/8395) “Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів” від 14.11.2003 р.

9 Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30.06.1999 р. № 784-ХIV із змінами та доповненнями.

10 Про затвердження методики вартості майна: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003. №1891 //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2004. - №2. – С.22 – 44.

11 Закон України „Про оплату праці” від 24 березня 1995 року (зі змін. і доп.) //Збірник законів України про працю
Упоряд. Н.Б. Болотіна. - К.: Знання, 2006. - 349 с.

 

Основна література

1 Дикань В.Л., Писаревский И.М. Экономика предприятия. Учеб. для ВУЗов. – Харьков: ООО «Олант», 2002. – 224 с.

2 Дикань В.Л. Реформрование экономики Украины и конкурентоустойчивость предприятий: Монография. – Харьков: Основа, 1997. – 345 с.

3 Конспект лекцій з дисципліни „Управління потенціалом підприємства” для студентів спеціальності „ Економіка підприємства” Освітня програма – магістр у 3-х ч. Харьков: УкрДАЗТ, 2004.

4 Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник – К.: КНБУ, 2003. – 316 с.

5 Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия. - Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 309 с.

6 Лапин Е.В. Оценка экономического потенциала предприятия: Монография. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. – 360 с.

7 Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

8 Гавва В.Н., Божко Е.А. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с.

9 Авдеенко В.Н., Котлов В.А. Производственный потенциал промышленного предприятия. – М.: Экономика, 19989. – 240 с.

10 Спирин В.С. Анализ экономического потенциала предприятия. - М.: Финансы и статистика, 1994.  – 295 с.

11 Иванов Н.И. Экономические аспекты производственного потенциала: Теория и практика. – Донецк: Дон. ИЭП НАН Украины, 2000.

12 Донец Ю.Ю. Эффективность использования производственного потенциала. – К.: Знание, 1998. – 123 с.

13 Крассовский В.П. Экономический потенциал: резервы и отдача. – М.: Экономика, 1996. – 348 с.

14 Одегов Ю.Г. Трудовой потенциал предприятия: пути эффективного использования. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1991. – Ч.1 – 172 с.

15 Джаин И.О. Оценка трудового потенциала: Монография. – Сумы: ИТД "Университетская книга ", 2002. – 250 с.

16 Ревуцкий Л.Д. Потенциал и стоимость предприятия. - М.: Перспектива, 1997. – 128 с.

17 Терешина Н.П., Шкурина Л.В. Конкурентоспособность железнодорожного транспорта: Учеб. пособие для вузов ж.-д. транспорта. - М.: УМК МПС Россия, 2002. - 128 с.

18 Адимбаев Т.А. Экономический потенциал и эффективность его использования. – Алма-Ата: Наука, 1990. – 369 с.

19 Иванов Н.И., Левина И.В., Микальская В.А. и др. Производственный потенциал: обновление и использование.– К.: Наук. думка, 1989.– 254 с.

20 Портер М. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А.Олійник, Р.Скільського. – К.: Основи, 1997. – 390 с.

21 Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 312 с.

22 Григорьев В.В., Островкин И.М. Оценка стоимости предприятий: имущественный подход. – М.: Дело, 1998. – 224 с.

23  Федотова М.А., Уткин Э.А. Оценка недвижимости и бизнеса. – М.: Тандем; Экмос, 2000. – 352 с.

24 Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Абдулаева, Н.А. Колайко. – М.: ЭКМОС, 2000. – 352 с.

25 Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Серия „Оценочная деятельность”: Учеб. пособие. – М.: Дело, 1998. – 240 с.

26 Ковалев А.П. Оценка стоимости активной части основных фондов.: Учеб. – метод. пособия. – М.: Финстатинформ, 1997. – 175 с.

27 Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством: графічне моделювання: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. – 457 с.

28 Волков Н.Г. Справочник по недвижимости. – М.: ИНФРА – М, 1996.

29 Есипов В.Е., Маховиков Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. – С.Пб.: Питер, 2003. – 416 с.

30 Оценка бизнеса: Учебник /Под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 1999.

31 Саприцкий Э.Б. Как оценить рыночную стоимость машин и оборудования на предприятии. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.

32 Семененко Б.А. Методические рекомендации по экспертной оценке рыночной стоимости недвижимости. – Сумы: АО «Акционер», 1996. – 28 с.

33 Теория и методы оценки недвижимости: Учеб. Пособие/ Под ред.. В.Е.Есипова. – С.Пб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. – 159 с.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 207; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!