Структура залікового кредиту курсуТема

Години занять

Самос-тійна та індиві-дуальна робота

Усього годин

Лекції Прак-тичні
Модуль І. 1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства 2 2 7 11
2 Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства. 2 2 7 11
3 Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель 2 2 7 11
4 Особливості формування виробничого потенціалу підприємства 2 2 7 11
5 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства 2 2 7 11
6 Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства 2 2 7 11
7 Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства 2 2 8 12
Всього по модулю 1 14 14 50 78
Модуль ІІ. 8 Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд 4 4 8 16
9 Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання. 4 4 8 16
10 Нематеріальні активи та методи їх оцінювання 2 2 8 12
11 Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання 2 2 7 11
12 Оцінювання вартості бізнесу 2 2 8 12
13 Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства 2 2 8 12
14 Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови 2 2 7 11
15 Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємств та його потенціалу 2 2 8 12
Всього по модулю 2 20 20  62 102
Усього 34 34 112 180

ЗМІСТ КУРСУ

МОДУЛЬ 1. Поняття, формування і конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Перелік всіх тем модуля 1

ТЕМА 1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства.

ТЕМА 2 Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства.

ТЕМА 3 Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель.

ТЕМА 4 Особливості формування виробничого потенціалу підприємства.

ТЕМА 5 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства.

ТЕМА 6 Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства.

ТЕМА 7 Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства.

 

Змістовий модуль 1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

 

Історія виникнення, етимологія поняття “потенціал”. Підхід до визначення понять „потенціал”, „потенційний”, „економічний потенціал”. Відмінність потенціалу від резервів.

Поняття “виробничий потенціал підприємства”. Відмінності економічного потенціалу від виробничого потенціалу підприємства. Відмінність виробничого потенціалу від виробничої потужності підприємства.

Характерні риси виробничого потенціалу підприємства. Сутність цілісності, складності, взаємозамінності елементів, упорядкованості взаємозв’язків елементів потенціалу, здатності до сприйняття новітніх досягнень НТП, гнучкості і потужності виробничого потенціалу підприємства.

Питання до самостійного вивчення

1 Сутність, переваги і недоліки ресурсного підходу до визначення економічного потенціалу підприємства.

2 Відмінність економічного потенціалу підприємства від виробничої потужності і виробничих  резервів

3 Сутність цілісності, складності і гнучкості як ознак потенціалу підприємства

Література:

- закони: [1]

- основна: [1, 3 - 13]

- додаткова: [1 - 8]

Питання до самоконтролю

1 Що таке потенціал?

2 Що розуміють під терміном «економічний потенціал підприємства»?

3 Які підходи існують до визначення поняття «економічний потенціал підприємства»?

4 Чим обумовлена актуальність поняття «потенціал підприємства»?

5 Які можливості надасть українським підприємствам визначення величини їхнього потенціалу?

6 Як виникло поняття «потенціал»? З якою метою воно використовується в економічній літературі?

7 Чим відрізняється поняття «економічний потенціал підприємства», «виробничий потенціал підприємства», «виробнича потужність підприємства»?

8 Які ознаки має виробничий потенціал підприємства?

9 Чи залежить актуальність цього поняття від типу економічної системи держави?

10 Охарактеризуйте сутність гнучкості і потужності виробничого потенціалу підприємства

Змістовий модуль 2. Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства

Структура економічного потенціалу підприємства. Об”єктивний та суб’єктивний компоненти потенціалу. Складові економічного потенціалу підприємства.

Графоаналітична модель потенціалу  підприємства: її сутність, мета, методика побудування. Особливості „квадратів потенціалу” для підприємств різних галузей.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 212; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!