Максимальна кількість балів за модульУкраїнська державна академія залізничного транспорту

Факультет економіки транспорту

Кафедра економіки, організації і управління підприємством

ПРОГРАМА КУРСУ

І завдання до самостійної роботи з дисципліни

“ ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА”

для студентів спеціальності „Економіка підприємства”

Освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Усіх форм навчання

Харків 2011

Програму та завдання розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”   жовтня 2011 р., протокол № .

 

    Рекомендуються для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” спеціальності “Економіка підприємства” всіх форм навчання.

 

 

Укладач:

 

доц. І.Л. Назаренко

 

Рецензент:

 

доц. Ю.В. Єлагін

 

Зміст

Загальні положення                                                                                        4

Структура залікового кредиту курсу                                                            6

Зміст курсу                                                                                                      7

МОДУЛЬ 1  Поняття, формування і конкурентоспроможність

Потенціалу підприємства                                                 7

Змістовий модуль 1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства 7

Змістовий модуль 2 Структура і графоаналітична модель

потенціалу підприємства                                                                               8

Змістовий модуль 3 Формування потенціалу підприємства: поняття і

загальна модель                                                                                               9

Змістовий модуль 4 Особливості формування виробничого потенціалу підприємства                                                                                                 10

Змістовий модуль 5 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства 11

Змістовий модуль 6 Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства                                                                                                 12

Змістовий модуль 7 Методичні підходи до оцінювання

потенціалу підприємства                                                                             13

МОДУЛЬ 2. Оцінювання потенціалу підприємства, його складових і розвиток потенціалу                                                            14

Змістовий модуль 8 Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд                                                                       15

Змістовий модуль 9 Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання 16

Змістовий модуль10 Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання                                                               18

Змістовий модуль 11 Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання                                                               19

Змістовий модуль 12 Оцінювання вартості бізнесу                                 20

Змістовий модуль 13 Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства                                                          21

Змістовий модуль14 Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови                                                             22

Змістовий модуль15 Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємств та його потенціалу                           23

Завдання до самостійної роботи                                                                 25                                                           

Методи навчання                                                                                          25                                                                 

Методи оцінювання                                                                                     25                                                                   

Тематика рефератів з дисципліни                                                              25                                                          

Список літератури                                                                                        27

Питання до іспиту                                                                                        33

Приклади завдань до іспиту                                                                        35

 

Загальні положення

Мета дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства” - засвоєння понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структуринх елементів; набуття знань про закономірності, принципи та особливості формування, розвитку, конкурентоспроможності потенціалу підприємства як збалансованого інтегрованого утворення.

Предмет дисципліни: методологія і методика формування, оцінювання та розвитку потенціалу підприємства.

Завдання дисципліни:оволодіння новітніми засобами ефективного формування потенціалу підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності; знаннями і практичними навичками оцінної діяльності як складової управління розвитком потенціалу підприємства.

Вивчення курсу за рекомендованими підручниками та навчальними посібниками дає основу, в яку потім ввійдуть всі зміни і доповнення, пов’язані з розвитком ринкових відносин та євроінтеграційних процесів. Відомості про ці зміни знаходять відображення в законодавчих актах і нових нормативних документах, які періодично приймаються Верховною Радою, урядом України та друкуються в періодичних виданнях: “Урядовий кур’єр”, “Голос України”, “Діло”, “Закон та бізнес” та ін.

Внаслідок вивчення курсу „Потенціал і розвиток підприємства” студент повинен вміти:

- оцінювати конкурентоспроможність потенціалу підприємства;

- оцінювати вартість земельної ділянки, будівель і споруд;

- визначати вартість машин і обладнання;

- визначати вартість нематеріальних активів підприємства;

- оцінювати трудовий потенціал підприємства;

- оцінювати ринкову вартість бізнесу.

Основний зміст навчальної дисципліни розкривається у 15 темах. У І модулі (змістовні модулі 1 - 7) розкривається сутність основних понять курсу, процесу формування і оцінення конкурентоспроможності потенціалу підприємства, його структура, теоретичне обґрунтування оцінення величини потенціалу підприємства. В ІІ модулі (змістовні модулі 8 – 15) детально розглядаються особливості оцінення окремих складових потенціалу підприємства, в тому числі земельної ділянки, будівель і споруд,  машин і обладнання, нематеріальних активів, трудового потенціалу підприємства, вартості бізнесу,  прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства, а також сутність розвитку підприємства таметодичні підходи до визначення резервів розвитку підприємств та його потенціалу.

Зміст практичних занять

1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства.

2. Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства.

3. Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель.

4. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства.

5. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства.

6. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства.

7. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства.

8. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд.

9. Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання.

10. Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання.

11. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання.

12. Оцінювання вартості бізнесу.

13. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства.

14. Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови.

15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємств та його потенціалу.

До самостійної роботи входить вивчення деяких теоретичних питань, вивчення періодичної літератури, виконання домашніх завдань та написання реферату на задану тему. У розрахункових завданнях передбачається застосування ПЕОМ.

Ця дисципліна базуєтьсяна вивченні економіки підприємства, економічного аналізу, менеджменту, маркетингу, проектного аналізу, економіки праці і соціально-трудових відносин, стратегії підприємств, планування діяльності підприємств, внутрішнього економічного механізму, інвестування.

Вивчення дисципліни забезпечує виконання комплексної контрольної роботи, вивчення дисциплін „Управління потенціалом підприємства”, „Економічна діагностика”, а також дипломне проектування.

Форми контролю: написання і захист реферату протягом семестру, перевірка конспектів, оцінка відповідей на практичних заняттях, виконання практичних завдань, проміжні атестації.

Підсумковий контроль – іспит.

 

Максимальна кількість балів за модуль

Максимальна кількість балів за модуль

Поточне тестування

Відвідування лекцій Практичні заняття Самостійна робота Сума балів за модуль

Модуль 1

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4

ЗМ5

10

30

20

100

8 8 8 8

8

Модуль 2

ЗМ6 ЗМ7 ЗМ8 ЗМ9 ЗМ 10 ЗМ 11

10

30

20

100

7 7 7 7 7 5

Методичне забезпечення: робоча програма; конспект лекцій у трьох  частинах; методичні вказівки до контрольної роботи для заочників.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 211; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!