Розрахунок рівня механізації виробничих процесів ТО та ПР 

Механізація технологічних процесів ТО та ремонту автомобілів – повна або часткова заміна ручної праці машинною в тій частині технологічного процесу, в якій відбувається зміна технічного стану автомобіля, при зберіганні участі людини в керуванні машиною.

Рівень механізації й автоматизації виробничих процесів ТО та ПР і питому вагу робітників, які зайняті ручною працею, на СТОА визначається за

«Методикою оцінки рівня та ступеня механізації й автоматизації виробництва ТО та ПР рухомого складу автотранспортних підприємств» (МУ-200-РСФСР-13-0087-87) [33].

-63-

Методика забезпечує можливість розрахунку показників механізації для робочих місць, постів, дільниць, підрозділів і в цілому для підприємства.

Оцінка механізації виробничих процесів проводиться за двома показниками:

- рівнем механізації виробничих процесів;

- ступенем механізації виробничих процесів.

Рівень механізації виробничих процесів визначає частку механізованої праці в загальних трудовитратах.

Ступінь механізації виробничих процесів визначає заміну робочих функцій людини устаткуванням, що реально застосовується в порівнянні з повністю автоматизованим технологічним процесом.

Кількість замінених (заміщених) устаткуванням робочих функцій людини визначається «ланковістю» устаткування (таблиця Ж.2). За цим принципом всі засоби механізації поділяються на сім груп:

- ручні знаряддя праці – гайкові ключі, викрутки та ін., ланковість Z = 0;

- машини ручної дії без спеціального джерела енергії – прес, дриль, діагностичні прилади тощо,  ланковість Z = 1;

- механізовані ручні машини з підведенням енергії від спеціального джерела – електрозаточний верстат, електродриль, пневмогайковерт та ін., ланковість Z = 2;

- механізовані машини – універсальні верстати, преси, кран-балки, діагностичі стенди та ін., ланковість Z = 3;

- машини-напівавтомати – автоматичні повітророздавальні колонки, автоматичні мийки без конвеєрів, автоматичне діагностичне обладнання, ланковість Z = 3,5;

- машини-автомати – автоматичні мийки, сушильні та фарбувальні камери, ланковість Z = 4;

- гнучкі автоматизовані виробництва (ГАВ), ланковість Z = 5.

З урахуванням специфіки виробничих процесів на автопідприємствах максимальна ланковість обладнання приймається Z = 4.

 

Співставляючи кількість наявних ланок з максимально можливими можна оцінити технічний рівень будь-якої машини з погляду заміщення людини в процесі праці.

 

а) рівень механізації виробничих процесів Y, % розраховується за формулою

 

Y = ( Тм / Тз) ·100, %,                                           (2.56)

 

де Тм – трудомісткість механізованих операцій процесу із застосованої технологічної документації, люд-хв;

Тз – загальна трудомісткість усіх операцій процесу із застосованої технологічної документації, люд-хв.

 

-64-

б) ступінь механізації виробничих процесів С,% розраховується за формулою

 

С = М /( 4·Н ) ·100, %,                                            (2.57)

 

де М = Z1 ·М1+Z2 ·М2+Z3 ·М3+Z3,5 ·М3,5+Z4 ·М4,

     Z1, Z2, Z3, Z3,5, Z4 – ланковість обладнання, що застосовується відповідно з рівнем 1; 2; 3; 3,5; 4;

М1,  М2, М3, М3,5, М4 – кількість механізованих операцій, які виконуються із застосуванням обладнання з відповідною ланковістю;

Н – загальна кількість операцій.

 

Рівень механізації та автоматизації виробництва за видами робіт повинен бути не нижчий зазначеного: для прибирально-мийних робіт – 30-40 %; для ТО у повному обсязі – 25-30 %; для ПР – 20-25 % [41, с. 99], [32, с. 527].

Питома вага робітників, що зайняті ручною працею, в цілому по СТОА не повинна перевищувати 70-60% [41, с. 99], (80-70%) [32, с. 527].

Примітка – Менші значення рівня механізації та автоматизації наведені для СТОА меншої потужності [41, с. 99].

Перед проведенням розрахунків рівня механізації виробничих підрозділів СТОА доцільно скласти таблицю за наступною формою (таблиця 2.11).

 

Таблиця 2.11 – Дані для розрахунку рівня механізації (приклад) [Курс.пр]

 

Номер опера-ції   Зміст операції Найменування технологічних засобів Час на виконання операції, хв Ланковість обладнання
1 2 3 4 5
1 Мийна Установка мийна D37825 8,7 Z4 = 4
2 Розбирання форсунки Комплект інструментів автомеханіка И-148М 16,3 Z0 = 0
3 Мийно-очисна Ультразвукова мийка УЗМ-006/Н 10,8 Z4 = 4
4 Дефектувальна Мікрометр МКПТ-25 2,1 Z0 = 0
5 Складальна Комплект інструментів автомеханіка И-148М 16,3 Z0 = 0
6 Контрольна Стенд для випробування та регулювання форсунок дизеля 906N 27,1 Z1 = 1

Загальний час виконання усіх операцій, люд-хв

Час виконання механізованих операцій, люд-хв (Z ≥ 1)

81,3

46,6

 

Якщо показники рівня механізації для проектованої СТОА будуть нижчі рекомендованих, то слід проаналізувати роботи, що виконуються вручну, з метою можливої їх механізації, а також заміни окремих видів обладнання на більш продуктивне, або передбачити у виробничих процесах додаткове обладнання, що забезпечує підвищення рівня механізації [38, с.73, 75].

-65-


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 1498; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!