Глава 9. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ ПРО БУДОВУТА ВЛАСТИВОСТІ СКЛАДНИХ АТОМІВ

Структура атомів лужних металів, валентний електрон

Розрахунки енергетичної структури багатоелектронних атомів є складною задачею. Однак узагальненням властивостей атомів водню вдається пояснити основні властивості атомів лужних металів: літію , натрію  калію , рубідію , цезію  і францію .

· Їх спектральні серії описуються узагальненою формулою Бальмера (4.10) з ефективним зарядом ядра  та приведеною масою

,                                           (9.1)

де - стала Рідберга , - маса атомного ядра, - радіус першої борівської орбіти, а і -квантові числа.

· Їх перші потенціали іонізації - малі, а другі та треті потенціали іонізації значно більші (таблиця 9.1) .

Таблиця 9.1. Перші і другі енергії іонізації лужних металів

  H Li Na K Rb Cs
13,6 5,37 5,12 4,32 4,16 3,88
- 121,9 71,3 31,45 27,14 23,3

 

· Вони одновалентні і утворюють сполуки: тощо.

Всі ці факти свідчать, що атоми лужних металів можна розглядати як воднеподібні атоми із одним валентнимелектроном, що знаходиться в кулонівському полі атомного ядра, екранованого сильно зв’язаними електронами ( .

 

 

Зняття виродження за квантовим числом l

Рис.9.1. Схема збурення атомного остову валентним електроном.


Стаціонарні стани валентного електрона в атомах лужних металів залежать від 3-х квантових чисел, як і в атомі водню:  але вони мають інші властивості з двох причин. По-перше, екранування атомного ядра сильно зв’язаними електронами змінює електричне поле в атомі, яке діє на зовнішній валентний електрон, що враховується ефективним зарядом ядра  По-друге, валентний електрон поляризує атомний остов, який складається з ядра і сильно зв’язаних електронів, створюючи з нього диполь, квадруполь тощо (рис.9.1), що також змінює внутрішньоатомне електричне поле в області руху валентного електрона. Потенціал внутрішньоатомного електричного поля такої збуреної системи атомного остову зручно навести у вигляді ряду

,                             (9.2)

де  та  - розмірні коефіцієнти ( і ). Перший член - дипольний, другий- квадрупольний і т.д.

        для

Обмежившись дипольним членом, підставимо (9.2) у радіальну частину рівняння Шредінґера для стаціонарних станів, а кутова частина рівняння Шредінґера (8.14) залишається незмінною, бо до неї не входить

.                (9.3)

Введемо нове квантове число  за допомогою співвідношення

.                             (9.4)

Із (9.4) знайдемо

                                      (9.5)

.     (9.5*)

У (9.5*) використаний перед коренем квадратним знак плюс, бо , тому знак мінус не має фізичного змісту.

,                                 (9.6)

де квантовий дефект  дорівнює

.                                                 (9.7)

Енергія стаціонарного стану для воднеподібних атомів визначається за формулою

.                      (9.8)

Підставивши значення  із (9.6) в (9.8) і використавши вираз (8.63) для головного квантового числа атома водню  отримаємо:

                     (9.9)

Підставимо (9.9) у (9.8)

            (9.10)

або                        ,                   (9.11)

де                            (9.12)

Таким чином, виявляється, що енергія стаціонарних станів в атомах лужних металів залежить не тільки від головного квантового числа  але й від орбітального квантового числа , бо наявність екрануючих електронів та поляризації атомного остову створює внутрішнє поле в атомі, яке знімає виродження в атомах лужних металів.

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 328; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!