Педагогічні ідеї соціалістів-утопістів ХІХ ст.Педагогічна діяльність Р.Оуена

Мета: Самостійно ознайомитися з педагогічними ідеями та просвітницькою діяльністю соціалістів-утопістів. Усвідомити значення педагогічного досвіду та ідей Р.Оуена для розвитку суспільного дошкільного виховання.

Питання для опрацювання:

Педагогічні погляди Ф.-М.-Ш.Фур’є та А.Сен-Сімон.

Перші у світі спроби організації дошкільних закладів Р.Оуена (1771-1858). Педагогічний експеримент у галузі громадського дошкільного виховання:

організація закладів, призначених для виховання дітей дошкільного віку: школа для маленьких дітей у Нью-Ленарку; дитяча школа в „Новій Гармонії”;

організація життя дітей в дошкільних закладах;

зміст і методика роботи в дошкільних закладах.

Обґрунтування Р.Оуеном необхідності активного самостійного розвитку особистості дитини.

Р.Оуен про формування характеру дитини в процесі гри і праці.

Значення педагогічного досвіду та ідей Р.Оуена для розвитку суспільного дошкільного виховання.

 

Список рекомендованої літератури:

История дошкольной педагогики /Под ред. Л.Н. Литвина. – Изд. 2-е. - М.: Просвещение, 1989.

История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998.

Константинов М., Мединский Е., Шабаєва М. История педагогики. – М., 1982.

Мчедлидзе Н.Б., Лебеденко А.А., Гребенщекова Е.А. История дошкольной зарубежной педагогики. Хрестоматия. – М., 1974.

Очерки истории школы и педагогики за рубежом – М., 1988.

Педагогические идеи Роберта Оуэна. В кн.: Избранные отрывки из соч. Роберта Оуэна. – М., 1940.

Форма контролю:

Підготувати письмово відповіді на зазначені вище питання.

 

Самостійна робота № 6

Зарубіжна школа та педагогіка кінця ХІХ - початку ХХ століття

Мета: Ознайомитися з особливостями формування класичної педагогіки Нового часу, різновидами парадигм на межі століть.

Питання для опрацювання:

1. Створення різноманітних теорій організації школи й дошкільного виховання в країнах Західної Європи і США в кінці XIX - І половині XX ст.

2. Джон Дьюї – засновник прагматичного напряму в педагогіці.

3. Педагогічна діяльність Поліни Кергомар.

4. Метод Жана-Овіда Декролі в дошкільних закладах.

Список рекомендованої літератури:

Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века – М.: 1999.- 208 с.

Джуринский А.Н. Школа Франции. Пора перемен. – М.: 1998- 80 с.

Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. – М: 1999.- 200с.

Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. – М.: 1998. (гл.3, с 217-241).

Джуринский А.Н. История педагогики Гл.15., с.307-329.- М.:1999.

Форма контролю:

Підготувати відповіді на запитання:

1. Які особливості притаманні зарубіжному дошкільному вихованню, школі і педагогіці к. ХІХ – поч. ХХ ст.?

2. Розкрийте погляди Дж. Дьюї на виховання дітей раннього віку.

3. Охарактеризуйте положення теорії П.Кергомар щодо створення материнських шкіл.

4. «Центри інтересів» Ж.-О.Декролі.

 

Самостійна робота № 7

Національна система дошкільного виховання, школи в УНР (1917-1919 рр.). Дошкільне виховання і освіта в 20-30-ті рр.

Мета: Ознайомити студентів з особливостями системи дошкільного виховання та школи в Українській народній республіці.

Питання для опрацювання:

1. Концепція української національної школи. Учительський, студентський рух за українізацію школи.

2. Створення системи народної освіти і школи в Україні в 20-30-ті рр. Введення загального обов'язкового початкового навчання (1924-1930 рр.)

3. Розвиток шкіл і дошкільного виховання в умовах відновлення народного господарства й індустріалізації країни.

4. Теорія і практика дошкільного виховання в 30-ті роки.

Список рекомендованої літератури:

1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. – К.: Либідь, 2006.

2. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.

3. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посібник /За ред. О.Любара. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003.

4. Розвиток народної освіти и педагогічної думки на Україні: Нариси. – К.: 1991.

5. Українська педагогіка в персоналіях: Навч. посібник у 2-х кн. /За ред. О.В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – Книга 1. – 624 с.

6. Українська педагогіка в персоналіях: Навч. посібник у 2-х кн. /За ред. О.В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – Книга 2. – 552 с.

 

Форма контролю:

Підготувати письмово відповіді на зазначені вище питання.

 

Самостійна робота № 8


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 640;