Виховання, школа і педагогічна думка народів Сходу в епоху СередньовіччяМета: Самостійно ознайомитися з виникненням релігій: ісламу та мусульманства. Усвідомити вплив мусульманської традиції на освіту та навчання.

Питання для опрацювання:

1. Практика та освіта в країнах ближнього та середнього Сходу (1, с.142-145).

2. Педагогічна думка ближнього та середнього Сходу в епоху Середньовіччя (1, с. 145-147).

3. Педагогічні ідеї вчених енциклопедистів арабського Сходу та їх вплив на розвиток світової культури.

4. Виховання та школа Китаю.

5. Виховання та педагогічна думка Індії.

6. Шкільні системи країн близького та середнього Сходу (Авіценна, династія Тан і Фарабі).

Список рекомендованої літератури:

1. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. 1. – С. 142-167.

2. Очерки истории школы и педагогики за рубежом – М., 1988. – Ч.1, гл. 5.

3. Очерки истории школы и педагогической мысли Древнего и Средневекового Востока. – М., 1988.

Форма контролю:

Скласти план-конспект розділів зазначених вище та усно відповісти на наступні питання:

1. Назвіть відомих філософів-енциклопедистів Сходу, які займалися проблемами виховання та навчання. Охарактеризуйте педагогічну творчість одного з них.

2. Назвіть головні етапи розвитку педагогічної думки та навчання у середньовічному Ісламському світі.

3. Що нового та традиційного у відношенні до давньої епохи з¢явилось у вихованні та освіті Індії та Китаю?

 

Самостійна робота № 4

Виховання, навчання і педагогічна думка в Київській Україні - Русі та у період розвитку феодалізму (до ХVІІ століття)

Мета: Поглиблено ознайомитися з розвитком просвіти на Україні 13-17 ст. та проаналізувати соціальні педагогічні погляди діячів освіти цього періоду.

Питання для опрацювання:

1. Епоха українського національного Відродження. Заснування Острозької школи (1576 р.) та Києво-Могилянської колегії (1632 р.) як шкіл підвищеного типу.

2. Статути, підручники та навчальні посібники як педагогічні пам¢ятки 16-17 століття.

3. Впровадження педагогічних ідей епохи Відродження і реформацій в діяльності братських шкіл.

4. Соціальні та педагогічні погляди Іова Борецького, Мелетія Смотрицького, Стефана Зизанія, Єпіфанія Славинецького, Сімеона Полоцького.

Список рекомендованої літератури:

1. Антология педагогической мысли Украинской ССР/ Сост. Н.П. Калиниченко и др. – М.: Педагогика, 1988

2. Джуринский А.Н История зарубежной педагогики. – М., 1998; Разд 3. – Гл.3.

3. Бабишин С.Д. Початкова школа на Україні з давніх часів до кінця ХУІІІ ст. //Поч.шк., 1991 - № 10.

4. Розвиток народної освіти и педагогічної думки на Україні: Нариси. – К.: 1991.

5. Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки // за ред. С.А. Літвинова – К.: Рад. школа, 1961.

6. История педагогики. Часть 1.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 1998.

7. Очерки истории школы и педагогики за рубежом – М., 1988, - Ч1; Гл. 5.

Форма контролю:

Підготувати конспекти та реферати.

 

 

Підсумкова тека

Питання для проведення атестації з другого змістового модулю

“Виховання, школа і педагогічна думка в середні віки та епоху Відродження”

1. Просвіта та педагогічна думка у Візантії.

2. Основні етапи розвитку культури та просвіти у Візантії (Іоанн Златоуст, Василь Кесарійський, Григорій Богослов).

3. Шкільний устрій в епоху середньовіччя (Алкуін, Фома Аквінський).

4. Рицарська система виховання.

5. Педагогічна думка та школа епохи Відродження (Вітторіно де Фельтре, Т.Мор, Т.Кампанелла, М.Монтень).

6. Система виховання ієзуїтів.

7. Практика та освіта в країнах близького та середнього Сходу в епоху Середньовіччя

8. Педагогічна думка ближнього та середнього Сходу в епоху Середньовіччя (Авіценна, династія Тан, Фарабі).

Виховання та навчання давніх слов’ян.

10. Вплив християнства на розвиток педагогічної думки Київської Русі.

11. Виховання, навчання і педагогічна думка в Київській Україні-Русі.

12. Педагогічна думка у пам’ятках писемності Київської Русі (“Руська правда”, “Джерела знань”, “Повість давніх літ”).

13. Школа і педагогічна думка в період татаро-монгольського поневолення.

14. Впровадження педагогічних ідей епохи Відродження і Реформації у діяльності братських шкіл (заснування Острозької школи (1576 р.) та Києво-Могилянської колегії (1632 р.) як шкіл підвищеного типу).

15. Напрями розвитку вітчизняної педагогічної думки ХУІ-ХУІІ століття (І.Борецький, М.Смотрицький, С.Зизаній, Є.Славинецький, С.Полоцький).

16. Статути, підручники та навчальні посібники як педагогічні пам’ятники 16-17 століття.


ІІІ змістовний модуль

Тема: Школа та педагогіка Нового часу (ХVII-XX століття)

Лекційні модулі:

1-2. Школа та педагогіка в країнах Західної Європи (ХVІІ-ХVІІІ століття).

3. Школа та педагогічна думка України та Росії ХVІІІ століття. 

4. Школа та педагогічна думка країн Західної Європи та США (до 90 років ХІХ століття).

5. Стан школи, освіти та педагогічної думки України у складі Російської держави (до 90 років ХІХ століття).

6. Зарубіжна школа та педагогіка кінця ХІХ - початку ХХ століття.

7. Становлення суспільного дошкільного виховання в Україні та Росії в кінці XIX - на початку XX століття. Національна система дошкільного виховання, школи в УНР (1917-1919 рр.). Дошкільне виховання й освіта у 20-30 роки.

Практичні модулі:

Практичне заняття № 5

Педагогічна система Яна-Амоса Коменського (1592-1670)

Мета: Навчити студентів працювати з історико-педагогічною літературою, виділяти та аналізувати педагогічні ідеї Я. Коменського на основі текстуального вивчення окремих розділів «Великої дидактики», «Материнської школи».

Завдання:

1. Скласти за «Великою дидактикою» план переказу Вступу, короткий конспект XXVIII, ХХІХ.

2. Вивчити 4, 9, 12 розділи «Материнської школи».

3. Виписати в таблицю дидактичні принципи і висловлювання Я.Коменського, що сформульовані в ХVІ - ХVІІІ розділах «Великої дидактики», про кожний із принципів:      

 

Дидактичний принцип Висловлювання Коменського
   

Питання для обговорення:

1. Життя та педагогічна діяльність Я. Коменського.

2. Мета виховання. Метод виховання та навчання за Я. Коменським.

3. Трактування Я. Коменським принципу природовідповідності.

4. Моральне виховання за Я.А. Коменським.

5. Зміст і методика виховання дітей в материнській школі.

Джерела:

1. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. – М., Просвещение, 1982 – Т.1.

2. Коменский Я.А. Мир чувственных вещей в картинках // там же. – Т.2.

Література:

1. Альт Р. Прогрессивный характер педагогики Я. Коменского. – М., 1959.

2. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. ІІ.

3. Джибладзе Г.Н. Философия Я.Коменского. – М., 1982.

4. Красновский А.А. Ян Амос Коменский. – М., 1953.

5. Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики: Учебник для педвузов. – М.: Просвещение, 1982. – С. 27-39.

6. Лордкипанидзе Д. Ян Амос Коменский. – М., 1970.

7. Митюров Б.Н. Педагогические идеи Яна Амоса Коменского на Украине. – К., 1971.

8. Смоляницкий С.В. 3 века Яна Амоса Коменского – М., 1967.

9. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики //Сост. А.И. Пискунов. – М.: Просвещение, 1981.

Теми рефератів та творчих завдань:

1. Написати реферат “Ян Коменський та ми”.

2. Розробити програму екскурсії “Педагогічна книга Я. Коменського”.

Методичні вказівки

«Коменський - загальнолюдське явище», - писав Д.О. Лордкипанідзе. Його вплив на розвиток педагогічної думки неможливо переоцінити, спадщина Коменського невичерпна; немає жодної педагогічної думки, яка б ним не була розглянута.

Зрозуміти спадщину творчості Коменського допоможе вивчення його класичної праці «Велика дидактика». Спочатку рекомендуємо ознайомитись з життям та діяльністю видатного чеського педагога за підручником [5, с. 27-29], а далі скласти план переказу вступу та конспект 28, 29 розділів.

Я.Коменський постійно знаходився у пошуках закономірностей педагогічних явищ, тому він пропонує принцип природовідповідності всіх педагогічних засобів. Цією думкою охоплена вся його педагогічна теорія, а особливо дидактика.

Важливою аналітичною справою є оформлення порівняльної таблиці сучасних дидактичних принципів та висловлювань Я.Коменського [9, с. 111-130]. Особливу увагу приділіть вивченню дидактичних поглядів Коменського. Вперше він розкрив сутність дидактичних принципів, таких як наочність («золоте правило дидактики»), свідомість та активність навчання, поступовість та систематичність набуття знань, міцність засвоєння знань та навичок).

Вперше в історії педагогіки Я. Коменський розробив принципи побудови системи шкільної освіти, виходячи з вікової періодизації, необхідно знати її ланки, а також зміст освіти на кожній ступені. Для вчителя початкових класів особливий інтерес представляє програма школи початкового навчання, тому рекомендуємо більш детально опрацювати розділ ХХІХ «Великої дидактики» – «Ідея школи рідної мови». Порівняйте початкову освіту у Коменського із змістом освіти у сучасній початковій школі.

Однією з видатних наробок педагога є розробка класно-урочної системи навчання.

Педагогіка Я. Коменського охоплена думкою виховання людяності. Методика морального виховання розписана Я. Коменським у розділі ХХІІІ, який має назву «Метод морального виховання», законспектуйте її.

Практичне заняття № 6


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 777;