Педагогічна діяльність та літературна спадщина В.О.СухомлинськогоМета: Розкрити зміст педагогічної системи В.О. Сухомлинського, витоки його літературної діяльності.

Завдання:

1. Прочитайте книгу В.О. Сухомлинського «Серце віддаю дітям», перекажіть одну з найцікавіших педагогічних ситуацій, описаних у книзі.

2. Випишіть головні знахідки Павлиської школи у книзі «Все начинается с учителя» – С. 167-168.

3. Зробіть цитатні виписки з книги С. Соловейчика «Час ученичества». М., Дитяча література, 1972. – С. 237-250.

Питання до обговорення:

1. Життя та педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського.

2. В.О. Сухомлинський про основні завдання початкової школи.

3. Ідея “гуманної педагогіки” у школі “радощів” В.Сухомлинського.

4. Формування колективізму у школярів.

5. Творче використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського вихователями дитячих садків і вчителями початкової школи.

 

Література:

1. Сухомлинський В.А. Избранные произведения в 5-ти томах. – К.: Рад. школа, 1979. – Т.1. – С. 7-66.

2. Сухомлинський В.А. Духовный мир школьника. /там же. – т.1. – С. 255-298.

3. Сухомлинський В.А. Сердце отдаю детям /там же. – т.3. – С. 105-296.

4. Сухомлинський В.А. Методика воспитания коллектива. – М., 1981.

5. Богуславский М.В. Радость познания в педагогических трудах и опыте В.А. Сухомлинского //Сов. Педагогіка. – 1985. - № 11. – С. 95-101.

6. Цюпа І. Василь Сухомлинський. – К., 1973.

Методичні вказівки:

Одним з найкращих педагогів цього часу був В.О.Сухомлинський. Він створив «гуманну» педагогіку. У своїх книгах ставив проблеми сучасної школи та залишив глибокий слід у педагогіці початкового навчання. Про життя, боротьбу, діяльність повну радощів творчості, розкаже книга І.Цюпи “Василь Сухомлинський”.

У книзі «Серце віддаю дітям» ви знайдете відповідь на друге та третє питання семінарського заняття. Зверніть увагу на «школу радощів», на приклади особливого, гуманного підходу до дітей в початкових класах.

Книга «Методика виховання колективу» розкриє четверте питання плану, покаже арсенал педагогічних засобів виховного впливу.

Щоб мати повне уявлення про педагога, людину, письменника, вченого Сухомлинського, треба звернути увагу на додаткові джерела – книги, які вказані у 2,3 завданні плану семінарського заняття.

Практичне заняття № 16

Побудова національного дошкільного виховання, освіти та педагогічної науки незалежної суверенної України

Мета: Ознайомитися та проаналізувати державні освітні документи: стандарти та конституційні статті, концепції про освіту.

Завдання:

1. Складіть план основних структурних компонентів закону “Про дошкільну освіту”.

2. Випишіть статті Конституції України, які позначають місце освітніх напрямків України.

3. Охарактеризуйте документ «Освіта ХХІ століття».

4. Охарактеризуйте основні програми виховання та навчання дітей дошкільного віку.

Питання до обговорення:

1. Освітня політика незалежної Української держави. Відродження національної школи та дошкільного виховання.

2. Вплив процесів гуманізації і демократизації суспільного життя на розвиток педагогіки, освіти, виховання.

3. Перспективи і напрями розвитку освіти, вимоги до її змісту, рівня і обсягу.

4. Повернення до джерел народної педагогіки.

5. Альтернативні та авторські програми в галузі дошкільного виховання.

Література:

1. Акт проголошення незалежності України // Радянська Україна, 1991.

2. Декларація про державний суверенітет України. – К.: Україна, 1991

3. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.) - К.: Райдуга. 1994.

4. Закон України про дошкільну освіту та виховання //Освіта України. – 2000. – 26 лип. – С. 4-5.

5. Конституція України //Урядовий кур¢єр. – 1996. - № 129-130.

6. Концепція дошкільного виховання в Україні. -К.: Освіта, 1993.

7. Концепція педагогічної освіти України. – К.: МО України, 1991.

8. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. - К.: Освіта, 1993р.

Модулі самостійної роботи:

 

Самостійна робота № 9

Радянська школа і педагогіка у післявоєнний період

Мета: Проаналізувати реформи освіти післявоєнного періоду.

Питання для опрацювання:

1. Розвиток радянського шкільництва і освіти за умови зміцнення тоталітаризму.

2. Реформи та пошуки змісту освіти. Новий «Статут дитячого садка», «Керівництво для вихователя дитячого садка». Боротьба з дитячою бездоглядністю.

3. Заходи уряду щодо розширення мережі дошкільних закладів, поліпшення їх роботи. Типи дошкільних закладів: ясла і ясла-дитячий садок.

4. Ряд видань «Керівництва для вихователя дитячого садка» (1945-1950 рр.). Нові дослідження з проблем розумового, морального, трудового виховання, наступності в роботі дитячого садка і школи в 50-60-ті рр.

5. Реформа загальноосвітньої, професійної школи, дошкільних закладів.

Список рекомендованої літератури:

1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. – К.: Либідь, 2006.

2. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посібник /За ред. О.Любара. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.

3. Фіцула М. Педагогіка. – К.: Академія, 2000.

Форма контролю:

Скласти короткий конспект на вищезазначені пункти плану.

 

 

Самостійна робота № 10


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 466;