Розвиток педагогічної думки в європейських країнах в ХVIІ-ХVIII ст.Педагогічна спадщина Джона Локка (1632-1704) і Ж.-Ж.Руссо (1712-1827)

Мета: Навчити студентів працювати з історико-педагогічною літературою та аналізувати педагогічні ідеї.

Завдання:

1. Скласти із «Мысли о воспитании» Д. Локка план переказу §64, §72, § 73, §110, §128; зробити цитатні виписки, чому навчати джентльмена §147, 160, 162, 163, 178, 179, 180, 187, 201, 202, 204, 206, 209, 210, 211.

2. Скласти план переказу книги Ж.Ж. Руссо «Эмиль или о воспитании», зробити короткий конспект другого розділу.

Питання для обговорення:

1. Цілісна система виховання Джона Локка.

2. Дж.Локк про значення раннього початкового виховання дітей. Мета, зміст і методика фізичного, морального і розумового виховання дітей.

3. Погляди Дж.Локка на використання у вихованні дитячих іграшок.

4. Вчення про природне, природовідповідне та вільне виховання Жан-Жака Руссо.

5. Теорія самоцінності дошкільного дитинства.

6. Вікова періодизація життя дітей і особливості виховання і навчання в кожний з вікових періодів.

7. Порівняльна характеристика поглядів Гельвеція та Дідро (самостійно).

Література

1. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. ІІ.

2. Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики: Учебник для педвузов. – М.: Просвещение, 1982.

3. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики //Сост. А.И. Пискунов. – М.: Просвещение, 1981.

Теми рефератів і творчих завдань

1. Скласти діалог з теми: Ж.Ж. Руссо та Я. А. Коменський про покарання.

2. Традиції Д. Локка в системі виховання Англії.

3. Скласти рецензію на роботу Д. Локка “Мысли о воспитании” та Ж.Ж.Руссо “Эмиль или о воспитании”.

Методичні вказівки

Дж. Локк (1632-1704) – видатний англійський філософ і педагог. Він жив у ту історичну епоху, коли в Англії відбулася буржуазна революція (1648), яка була названа компромісом між принцом В.Оранським та буржуазним парламентом (Д.Локк – син класового компромісу).

Під час вивчення теми рекомендуємо прочитати за підручниками загальну характеристику діяльності і світогляду, особливо емпірікосенсуалістичні погляди Д.Локка [1, с. 33-39; 2, с. 39-44].

Головним педагогічним твором Д.Локка є «Мысли о воспитании». Прочитавши текст, складіть розгорнутий план переказу §64, §72, §73, §110, §128, а також цитатні виписки, чому навчати джентльмена. У кожному розділі «Фізичне», «Моральне», «Розумове», «Трудове виховання» треба відмітити провідні методи виховання. Наприклад, у розділі «Моральне виховання» – методи заохочення, покарання та свідомої дисципліни.

Треба також зазначити основний принцип виховання за Д.Локком – корисність. До видатних просвітників ХVІІІ століття відноситься Ж.Ж. Руссо (1712-1778 р.р.).

У програму вивчення входить його роман - трактат “Эмиль, или О воспитании”.

Спочатку за підручниками [2, с. 44-52; 1, с. 41-48] прочитайте матеріал про соціально-політичні, філософські погляди Ж.Ж. Руссо. Ознайомлення з педагогічними поглядами дає можливість проаналізувати «Естественное» та «Свободное» виховання, зробити відповідні виписки.

Законспектуйте основні вікові періоди за Руссо. Після цього можна звернутися до роману. Кожний з чотирьох розділів співвідноситься до певного вікового періоду. Особливо зверніть увагу та складіть короткий конспект другого розділу книги Ж.Ж.Руссо.

Практичне заняття № 7

Стан освіти і педагогічної думки в Україні і Росії в ХVІІІ ст. Організація державних дитячих притулків

Мета: Ознайомитися з реформами ХVІІІ ст., їх особливостями та впливом на розвиток педагогічної думки в Росії і на Україні. Проаналізувати внесок видатних діячів суспільно-політичної думки цього часу.

Завдання:

1. Вивчити реформаторські спрямування в історії педагогіки ХVІІІ ст. Оформити вивчене в таблицю.

 

Назва статуту Рік Хто розробив Особливості Висновки
         

 

2. Зробити витяги моральних «поучений» з твору 1717 р. «Юности честное зерцало» [6, с. 49-50].

3. Прочитайте «Благодарный Еродий» Г.С. Сковороди [1, с.143-151]. У чому зв’язок твору з педагогікою?

4. Заповніть таблицю.

 

Діяч епохи просвітництва Роки плідної діяльності Особливості внеску у розвиток педагогічної культури
     

 

Питання для обговорення:

1. Шкільні й освітні реформи в Росії на початку ХVІІІ ст. Статути 1716, 1786 р.

2. Різноманіття шкіл і напрямів освіти в них.

3. Особливості діяльності Києво-Могилянської Академії.

4. Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди.

5. Педагогічні ідеї великого мислителя і вченого М.В.Ломоносова.

6. Просвітницькі погляди та діяльність І.І.Бецького, Ф.І.Янковича. М.І.Новикова.

 

Література

1. Антология пед. мысли Украинской ССР /М.Я. Кондаков. – М.: Педагогика, 1988.

2. Бобровникова В.К. Педагогические идеи и деятельность М.В.Ломоносова. - М.: АПН РСФСР, 1961. – 183 с.

3. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. ІІ.

4. Мирослав Попович. Нарис історії культури України. – К.: Артек, 1999. – 728 с.

5. Розвиток народної освіти і пед. думки на Україні. Нариси /М.Д. Ярмаченко. – К.: Рад. шк., 1991.

6. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. /Сост. С. Егоров. – М., 1986.

 

Методичні вказівки

Важливим етапом вивчення вітчизняної педагогічної культури є ХVІІІ століття. Зверніть увагу на реформаторські спрямування цього періоду (1716, 1786 р.). Проаналізуйте їх особливості, динаміку та вплив на політичний та соціальний розвиток [6, с. 72-76; 102-105; 116-117].

Починати вивчення краще з петровських реформ, піднесення Києво-Могилянської академії, поглядів діячів цього періоду В.Ломоносова, Г.Сковороди, І.Бецького, Ф.Янковича, М.Новикова.

При вивченні шкільних та освітніх реформ на початку XVIII ст. в Росії необхідно звернути увагу на створення станових дворянських шкіл, нових типів навчальних закладів, відкриття гімназій, Московського університету (1755 р.). заслуговують уваги статути 1716 та 1786 р. про організацію державних дитячих притулків, підготовку в них дітей до життя.

Великого значення набули у цей період педагогічні ідеї великого мислителя і вченого В.Ломоносова (ідеї народності у вихованні, відстоювання рідної мови в навчанні дітей, вимога загальноосвітньої школи).

Заслуговує уваги педагогічна діяльність І.Бецького (щодо створення виховних будинків, навчальних закладів), Ф.Янковича, М.Новикова. Визначальним є видання журналу «Дитяче читання для серця і розуму», його значення в розвитку сімейної педагогіки, а також Положення про всебічний розвиток дітей раннього віку.

 

Практичне заняття № 8


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 365;