Педагогічна концепція С.Ф.РусовоїМета: Ознайомити студентів з педагогічною концепцією С.Ф.Русової.

Питання для опрацювання:

1. Просвітницька діяльність, теорія і методика дошкільного виховання С.Ф.Русової.

2. Концепція національного дитячого садка С.Русової.

3. Роль її теоретичних і методичних праць, педагогічної та організаторської діяльності в започаткуванні національного дошкільного виховання і підготовки відповідних кадрів.

4. Педагогічна концепція С.Ф.Русової: ідея народності (національного) виховання; зв'язок суспільного виховання з родинним; природовідповідне виховання; врахування індивідуальних особливостей дітей у вихованні.

5. Значення педагогічної спадщини С.Русової у становленні сучасної української національної школи.

Список рекомендованої літератури:

1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. – К.: Либідь, 2006.

2. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.

3. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посібник /За ред. О.Любара. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003.

4. Розвиток народної освіти и педагогічної думки на Україні: Нариси. – К.: 1991.

5. Русова С.Ф. Теорія і практика дошкільного виховання. – К., 1993.

6. Українська педагогіка в персоналіях: Навч. посібник у 2-х кн. /За ред. О.В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – Книга 1. – 624 с.

7. Українська педагогіка в персоналіях: Навч. посібник у 2-х кн. /За ред. О.В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – Книга 2. – 552 с.

 

Форма контролю:

Підготувати письмово відповіді на зазначені вище питання.

 

Підсумкова тека

Питання для проведення атестації з третього змістового модулю

«Школа та педагогіка Нового часу (ХVII-XX століття)»

1. Життя та педагогічна діяльність Я.А.Коменського.

2. Мета виховання. Методи виховання та навчання по Я.Коменському.

3. Трактування Я. Коменським принципу природовідповідності.

4. Моральне виховання за Я.А.Коменським.

5. Організація процесу навчання. Вимоги до вчителя.

6. Емпірико-сенсуалістична концепція виховання та освіти Д.Локка. (Думки про виховання).

7. Соціально-педагогічні погляди Ж.Ж. Руссо (“Еміль, або про виховання”).

8. Педагогічна думка Франції ХVІІІ століття (К.Гельвецій, Д.Дідро).

9. Проекти реформ народної освіти в епоху французької буржуазної революції.

10. Петровські реформи.

11. Просвітницькі реформи ХVІІІ ст. Статути навчальних закладів 1716, 1786, 1804, 1828, 1861, 1864, 1874 р., їх сутність.

12. Розвиток школи і педагогічної думки на України в ХVІІІ столітті. Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди.

13. Роль Києво-Могилянської академії у культурно-освітньому житті Європи.

14. Просвітницькі погляди та діяльність М.В. Ломоносова, І.І.Бецького, Ф.І.Янковича. М.І.Новикова.

15. Суспільне дошкільне виховання дітей у Західній Європі в кінці XVIII - на початку XIX ст.

16. Педагогічна концепція Йоганна-Генріха Песталоцці.

17. Й.-Г.Песталоцці про мету і завдання морального, фізичного та трудового виховання дітей.

18. Завдання, зміст і методика елементарної освіти Й.-Г.Песталоцці. Ідея розвиваючого навчання.

19. Принципи виховання дітей дошкільного віку у сім'ї в педагогіці Й.-Г.Песталоцці.

20. Педагогічна діяльність і теорія Фрідріха Фребеля.

21. Теорія розвитку дитини Ф.Фребеля.

22. Педагогіка і методика виховання в дитячому садку Ф.Фребеля.

23. Педагогічні ідеї та діяльність Роберта Оуена. Р.Оуен про виховання малолітніх дітей.

24. Реформаторські педагогічні теорії кінця XIX - початку XX ст. і їх різноманітні течії.

25. Питання виховання в європейських соціальних вченнях (К.Сен-Сімон, Ш.Фур’є).

26. Школа, дошкільні заклади і педагогічна думка в XIX ст. Створення державної системи народної освіти в Росії.

27. Розвиток педагогічної думки на Україні (Т.Шевченко, П.Кулліш, О.Духнович, І.Франко, Л.Українка, М.Драгоманов, Олена Пчілка).

28. В.Ф.Одоєвський про початкове виховання і навчання дітей. Перші дитячі притулки в Росії.

29. Пирогов М.І. про виховання і навчання дітей.

30. Педагогічна діяльність і погляди Л.М.Толстого. Л.М.Толстой про виховання дітей в сім'ї.

31. Розвиток суспільного дошкільного виховання в II половині XIX ст. Перші дитячі садки в Росії (С.О.Люгебіль, А.С.Симонович, Е.П.Смидович, В.Соловйової).

32. Діяльність і педагогічні погляди А.С.Симонович. А.С.Симонович про виховну роботу в дитячому садку.

33. Діяльність і педагогічні погляди Е.М.Водовозової. Е.М.Водовозова про виховання дітей дошкільного віку.

34. Е.І.Конраді про виховання дітей дошкільного віку.

35. Педагогічна діяльність і теорія К.Д.Ушинського. Принципи природовідповідності виховання та ідея народності виховання К.Д.Ушинського.

36. Теорія дошкільного виховання К.Д.Ушинського. К.Д.Ушинський про значення рідної мови у вихованні і навчанні дітей.

37. К.Д.Ушинський про психологічні основи виховання і навчання дітей.

38. Теорія дитячої гри К.Д.Ушинського. К.Д.Ушинський про виховання дітей в сім'ї.

39. Педагогічна діяльність і теорія дошкільного виховання Джона Дьюї.

40. Педагогічна діяльність і теорія дошкільного виховання Марії Монтессорі.

41. Розвиток індивідуальності дитини в теорії і практиці М.Монтессорі.

42. Педагогічна діяльність і теорія дошкільного виховання Поліни Кергомар.

43. Педагогічна діяльність і погляди Жана-Овіда Декролі.

44. Школа і суспільне дошкільне виховання кінця XIX - початку XX ст. в Україні. Організація безплатних народних дошкільних закладів.

45. Недільні школи на Україні. Недільні школи Х.Д.Алчевської.

46. Педагогічна теорія І.Ф.Лесгафта про значення сімейного виховання дітей.

47. Педагогічна теорія П.Ф.Каптерева.

48. Теорія „вільного виховання” К.М.Вентцеля.

49. Педагогічні погляди і практична діяльність по дошкільному вихованню Е.І.Тихеєвої.

50. Педагогічні погляди і діяльність по дошкільному вихованню Л.К.Шлегер.

51. Школа і дошкільне виховання на початку XX ст. (1907-1917). Діяльність суспільних організацій по розвитку дошкільного виховання.

52. Теорія і практика дошкільного виховання С.Ф.Русової.

53. Педагогічна концепція С.Ф.Русової.

54. С.Ф.Русова про народне (національне) виховання дітей.

55. С.Ф.Русова про врахування індивідуальних особливостей дітей у вихованні.

56. Питання виховання та навчання дошкільників в педагогічній теорії С.Русової.

57. Зв’язок суспільного виховання з родинним в педагогічній концепції С.Русової.

58. Становлення і розвиток системи суспільного дошкільного виховання на Україні (1918-1925).

59. Розвиток дошкільного виховання в 30-40-і рр. XX ст. Зміст і методика роботи різних типів дошкільних закладів.

60. А.С.Макаренко про значення гри у вихованні дітей.

61. Педагогіка сімейного виховання у творах А.С.Макаренка.

62. Педагогічна наука і школа в роки Великої Вітчизняної війни (1941-45рр.).


ІV змістовний модуль

Тема:Школа та педагогіка Новітнього часу з 1945 року

Лекційні модулі:

1. Радянська школа і педагогіка у післявоєнний період

2. Побудова національної школи та педагогічної науки незалежної суверенної України

3. Зарубіжна сучасна школа та педагогіка

Практичні модулі:

 

Практичне заняття № 15


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 786;