Стан школи, освіти та педагогічної думки України у складі Російської держави (до 90 років ХІХ століття)Мета: Ознайомлення з особливостями педагогічного розвитку України та Росії у ХІХ столітті.

Завдання:

1. Вивчити реформаторські спрямування в історії педагогіки ХIХ ст. Оформити вивчене в таблицю.

 

Назва статуту Рік Хто розробив Особливості Висновки
         

 

2. Зробіть виписки із книги «Розвиток народної освіти та педагогічної думки на Україні» [5, с. 242-247], які підтверджують вклад Т.Г. Шевченка в розвиток народної освіти і культури.

3. Розкрийте сутність ідеї загальнолюдського виховання в статті Н.І. Пирогова «Вопросы жизни» [6, с.150-166].

 

 

Питання для обговорення:

1. Школа і педагогіка в Росії в І пол. XIX ст. Створення державної системи народної освіти. Статути навчальних закладів 1804, 1828, 1861,1864,187 р., їх сутність.

2. Створення перших дитячих садків.

3. Прогресивна діяльність і педагогічні ідеї В.Ф.Одоєвського.

4. Стан освіти та педагогічної думки України в XIX ст.

5. Суспільно-педагогічна діяльність М.І.Пирогова.

6. Прогресивна педагогічна діяльність і шкільні книги М.О.Корфа.

7. Діячі дошкільного виховання ІІ пол. XIX ст. – А.С.Симонович, Є.М.Водовозова, Е.Г.Конраді. Розробка основних положень системи дошкільного виховання.

Література

1. Антология пед. мысли Украинской ССР /М.Я. Кондаков. - М.: Педагогика, 1988.

2. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. ІІ.

3. Костантинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф., История педагогики, - М.: Педагогика, 1982.

4. Мирослав Попович. Нарис історії культури України. – К.: Артек, 1999. – 728 с.

5. Розвиток народної освіти і пед. думки на Україні. Нариси /М.Д. Ярмаченко. - К.: Рад. шк., 1991.

6. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. /Сост. С. Егоров. – М., 1986.

Методичні вказівки

Під час вивчення теми треба загострити увагу на реформаторських течіях (1804,1828,1861,1864,1874 рр.) [6, с. 72-76; 102-105; 116-117.] та узагальнити їх у таблиці. Порівняти особливості та динаміку їхнього впливу на соціально-політичні події [1, с. 127-159].

Зверніть увагу на стан освіти в Україні ХІХ століття, русифікацію. Проблеми української національної школи та мов викладання висвітлювались у творчості просвітників І.Франка, Л.Українки, І.Котляревського [3, с. 256-262; 265-268]

Саме в цей час проти самодержавства і кріпосництва за Україну виступив Т.Шевченко [1, с. 163-165]. Щоб ознайомитись з внеском видатного пісняра України треба зробити виписки з книги “Розвиток народної освіти та педагогічної думки на Україні” [5, с. 242-247]

Серед представників ліберально-буржуазного напрямку визначне місце належить М.Пирогову. Зверніть увагу на сутність ідеї загальнолюдського виховання в статті «Питання життя» [6, с. 150-166]. Безумовно, повноту сприйняття внеску М.Пирогова у педагогіку розкриє життя та педагогічна діяльність цього вченого [1, с. 177-185].

Важливе значення у цей період має розвиток нового типу навчально-виховних закладів - притулків для дітей трудящих, школи для малолітніх дітей Є.О.Гугеля, його метод розвиваючих бесід.

Заслуговує детального вивчення створення першого журналу з дошкільного виховання «Дитячий садок» (ред. А.С.Симонович).

Також рекомендуємо занотувати основні положення системи дошкільного виховання ХІХ століття.

 

Практичне заняття № 11

Педагогічна система К.Д. Ушинського

Мета:Ознайомитися з внеском К.Д. Ушинського у дидактичну теорію, розкрити принцип народності: репрезентувати Ушинського як засновника наукової педагогіки і на основі аналізу його педагогічних праць розкрити основні педагогічні ідеї.

Завдання:

1. Розкрити зміст назви статті «Труд в его психическом и воспитательном значении».

2. Скласти план статті «О пользе педагогической литературы» та пояснити тези про зв’язок педагогічної теорії й практики.

3. У статті «О народности в общественном воспитании» знайти відповідь на запитання: Що становлять основи народності? Яке місце відводить К.Д. Ушинський характеру людини в суспільному вихованні? Чи можна і як використовувати досвід виховання іншого народу? Яка роль рідної мови в реалізації ідей народності?

4. Заповніть таблицю:

 

Визначення народності в суспільному вихованні Риси народності в суспільному вихованні

 

5. Проаналізуйте казку К.Д. Ушинського (за вибором).

Питання до обговорення:

1. Життя, педагогічна діяльність і світогляд К.Д. Ушинського.

2. Трактування К.Д. Ушинським принципу народності виховання. Рідна мова як засіб навчання і виховання.

3. Ушинський про роль праці у вихованні.

4. К.Д. Ушинський про сімейне і суспільне дошкільне виховання, його завдання і зміст.

5. Дидактика початкового навчання.

6. Соціальна природа й виховна роль дитячої гри.

Першоджерела:

1. Ушинський К.Д. О пользе педагогической литературы. Родное слово. Труд в его психическом и воспитательном значении. //Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. Сост С.Ф. Егоров. – М., 1986. – С. 245-257, 258-271, 295-305.

2. Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании //Избр., пед.соч. В 2-х т. – М., 1974. – т.1.

3. Ушинский К.Д. Родное слово: Книга для учащихся // Избр., пед.соч. В 2-х т. – М., 1974. – т.2.

Література:

1. Гончаров Н.К. Педагогическая система К.Д. Ушинского. – М., 1974.

2. Исаев Л.А. Дидактические взгляды К.Д. Ушинского и современная теория обучения //Сов. пед. – 1984. - № 2.

3. Костантинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф., История педагогики, - М.: Педагогика, 1982. – С.126-133.

4. Лордкипанидзе Д.О. Педагогические учения К.Д. Ушинского. – М., 1974.

5. Романовский Д.О., Барсук И.Я. Жизнь во имя будущего. – К., 1974.

6. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России /С.Ф.Егоров. – М., 1986.

Методичні вказівки

В історії розвитку теорії та практики освіти значне місце займає діяльність К.Д.Ушинського (1824-1870). Щоб розібратися в усіх складних педагогічних думках видатного вітчизняного педагога рекомендуємо ознайомитись за підручником [3, с. 215-219] з життям та його педагогічною діяльністю. Роботу з першоджерелами краще розпочати з вивчення статті «Труд в его психическом и воспитательном значении». Зверніть увагу на головні ідеї автора: мета виховання є підготовка до вільної творчої праці; праця – необхідна умова гармонійного розвитку людини; основні вимоги до організації фізичної та розумової праці. Все це дає можливість розкрити сутність назви статті.

У такому ж аспекті вивчайте інші твори «О пользе педагогической литературы», «О народности в общественном воспитании». У завданнях до семінарського заняття сформульовані запитання та таблиці, що допоможуть розібратися у змісті статей.

Особливу увагу треба приділити роботі «Родное слово. Книга для учащихся». В ній КД.Ушинський розглядає різні питання дидактики початкового навчання. Прочитавши роботу, законспектуйте ті розділи, які будуть для вас найбільш цікавими. Подумайте, які ідеї та вказівки К.Д.Ушинського ви використали б у своїй практиці.

Практичне заняття № 12


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 294;