Педагогічна теорія І.Г.ПесталоцціМета: Навчити студентів працювати з історико-педагогічною літературою, виділяти та аналізувати педагогічні ідеї І.Г.Песталоцці.

Завдання:

1. Зробити цитатні виписки з теми «Як навчати дітей» (за Песталоцці) із книги «Как Гертруда учит своих детей» (листи 4, 6-10, 12, 13).

2. Перегляньте сторінки в статтях «Лебединая песня», «Как Гертруда учит своих детей» і випишіть визначення мети виховання.

3. Проаналізуйте «Книгу матерів» І.Г.Песталоцці.

4. Обґрунтуйте теорію елементарної освіти, зробивши цитатні виписки з літератури, що пропонується. Підберіть конкретні матеріали із методики роботи в початковій школі та порівняйте її з основами первинного навчання і частковими методиками, розробленими І.Г. Песталоцці.

Питання до обговорення:

1. Педагогічна діяльність та соціальні погляди І.Г.Песталоцці.

2. Теорія елементарної освіти І.Г. Песталоцці.

3. Основи первинного навчання і методики початкової освіти.

4. Принципи виховання дітей дошкільного віку в сім'ї у педагогіці І.Г.Песталоцці.

5. Значення педагогічних ідей І.Г.Песталоцці для дальшого розвитку прогресивних начал у дошкільній педагогіці.

Теми доповідей:

1. Вчення І.Г. Песталоцці про розумову освіту.

2. Ідея трудового виховання і фізичного розвитку у спадщині І.Г.Песталоцці.

3. Песталоцці про зміст і методи морального виховання .

Література:

1. Песталоцци И.Г. Как Гертруда учит своих детей. // Избр. Пед. соч.: В 2т. –М., 1981. – Т.1// листи 4, 6-10, 12.13.

2. Песталоцци И.Г. Памятная записка парижским друзьям о сущности и цели метода// там же.

3. Песталоцци И.Г. Лебединая песня // Там же Т.2.

4. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. І.

5. Костантинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф., История педагогики, - М.: Педагогика, 1982.

6. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 360 с.

7. Ротенберг В.Л., Кларин В.М. Педагогическое наследие И.Г. Песталоцци //Песталоцци И.Г. Избр. пед. соч.: В 2т. – М., 1981 .- Т.1.

8. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики //Сост. А. Пискунов. - М.: Просвещение, 1981.

Методичні вказівки

Іоган Генріх Песталоцці (1746-1827) – швейцарський педагог-демократ, один з засновників дидактики початкового навчання. Знайомство з темою починається з вивчення за підручником етапів його життя та діяльності: Нейгофський період (1774-1780), вісімнадцятирічний період літературної діяльності (1780-1798), організація притулку у Станці (1798-1799), робота у Бургдорфі (1800-1804), Івердонський період (1805-1825).

Рекомендуємо спочатку ознайомитися з педагогічними та соціально-політичними поглядами І.Г. Песталоцці за підручником [5, с. 64-75; 4, с. 99-107], звернути увагу на демократичний характер його поглядів. І.Г.Песталоцці мріяв про зміни життя народу. Головним засобом цього шляху повинно бути виховання.

Після цього треба переходити до аналізу творів І.Г. Песталоцці. Найбільш високим для розуміння є теорія елементарної освіти. За двома творами – «Памятная записка парижским друзьям о сущности и цели метода» та «Лебединая песня» складіть тематичний конспект «Теорія елементарної освіти І.Г. Песталоцці». Основою вашого майбутнього конспекту будуть виписки з підручника [5, 4], визначення теорії елементарної освіти, її складових частин.

Перечитайте уривок з книги «Лингард і Гертруда», в якій Песталоцці узагальнив свій досвід виховання [8, с. 276 - 280].

У цих творах автор намітив програму початкового навчання та обґрунтував його методику. Випишіть основні положення теорії початкового навчання.

 

Практичне заняття № 9

Педагогічна теорія і практика дошкільного виховання Фрідріха Фребеля (1782-1852). «Дитячий садок» Ф.Фребеля

 

Мета: Навчити студентів працювати з історико-педагогічною літературою, виділяти та аналізувати педагогічні погляди Ф.Фребеля.

 

Завдання:

1. Випишіть з книги «Дитячий садок» «дарунки» Ф.Фребеля. Оформіть це у вигляді таблиці:

 

Назва дарунка Опис Значення для розвитку дитини
     

 

2. Опишіть види занять у дитячому садку Ф.Фребеля:

 

Вид заняття Зміст
   

 

Питання до обговорення:

1. Суспільне дошкільне виховання дітей у Західній Європі в кінці XVIII - на початку XIX ст. Виникнення закладів по вихованню дітей дошкільного і раннього шкільного віку.

2. Життя та педагогічні погляди Ф.Фребеля.

3. Теорія розвитку дитини Ф.Фребеля.

4. Педагогіка і методика виховання в дитячому садку. Система ігор і занять з дітьми дошкільного віку.

5. Книга «Дитячий садок» – перше теоретичне і практичне узагальнення досвіду суспільного дошкільного виховання.

6. Підготовка виховательок.

Теми доповідей:

1. Проект «Один день у дитячому садку Ф.Фребеля».

2. Філософські основи педагогічної системи Ф.Фребеля.

3. Праця дітей у природі.

4. Розумовий і мовний розвиток дитини.

Література:

1. Костантинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогіки. – М.: Педагогіка, 1982.

2. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: Навч. посібник /За заг. ред. З.Н. Борисової. – К.: Вища школа, 2004. – 511 с.

3. Фребель Ф. Воспитание человека. //Избр. пед. соч. – М., 1956.

4. Фребель Ф. Детский сад. //Избр. пед. соч. – М., 1956.

.

Методичні вказівки

Фрідріх Фребель (1782-1852) – творець теорії дошкільного виховання і засновник першого дитячого садка в Німеччині. Знайомство з темою починається з вивчення за підручниками його життя та педагогічної діяльності.

Рекомендуємо детально ознайомитися з теорією розвитку дитини Ф.Фребеля. Заслуговує на увагу методика виховання в дитячому садку, розроблена педагогом система ігор і занять для дітей дошкільного віку. Більш детально необхідно вивчити «дарунки» Фребеля для дітей і види занять з ними. Рекомендуємо виписати їхню характеристику. Значну увагу німецький педагог приділяв підготовці виховательок.

Після цього треба переходити до аналізу твору Ф.Фребеля «Дитячий садок». Це перше теоретичне і практичне узагальнення досвіду суспільного дошкільного виховання

У цьому творі автор обґрунтував ідею громадського дошкільного виховання, надаючи важливого значення грі у розвитку особистості дитини, описав дидактичний матеріал для ігор і занять дітей, розкрив методику виховання в дитячому садку. Випишіть основні положення його теорії.

 

Практичне заняття № 10


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 713;