Порядок складання локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них.Локальні кошториси є первинними кошторисними документами, що складаються на окремі види робіт та витрат по будівлях і спорудах або по загальномайданчикових роботах на підставі обсягів, що визначилися при розроблені робочої документації (робочих креслень).

При складанні локальних кошторисів використовують:

─ Ресурсні елементні кошторисні норми України;

─ Вказівки щодо використання Ресурсних елементних кошторисних норм;

─ Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів;

─ поточні ціни на матеріали, вироби і конструкції;

─ поточні ціни машино-години;

─ поточна вартість людино-години відповідного розряду робіт;

─ поточні ціни перевезень вантажів для будівництва;

─ Правила визначення загально-виробничих і адміністративних витрат.

В залежності від особливостей окремих видів будівництва, спеціалізації підрядних будівельних організацій, структури проектної документації локальні кошториси складаються:

а) по будівлях і спорудах:

на будівельні, спеціальні будівельні роботи, монтаж металоконструкцій, внутрішні санітарно-технічні роботи (водопровід, каналізація, опалення, вентиляція, кондиціювання повітря тощо), внутрішнє електроосвітлення, монтаж електросилових установок, технологічних трубопроводів, монтаж і придбання устаткування, контрольно-вимірювальні прилади і автоматику, слабкострумові пристрої (зв’язок, сигналізацію тощо), автоматизовану систему управління, промисловий зв’язок, фундаменти під устаткування, спеціальні основи, обмурування та ізоляцію устаткування і трубопроводів, хімічні захисні покриття, канали, промислові печі та труби, гідро-механізовані, гірничопрохідницькі, гірничо розкривні та інші роботи, придбання приладдя, виробничого та господарського інвентарю, меблів та на інші роботи;

б) по загальномайданчикових роботах:

на вертикальне планування, улаштування інженерних мереж під’їзних і міжцехових колій та доріг, благоустрій і озеленення території, малі архітектурні форми тощо.

Нумерація локальних кошторисів (розрахунків) проводиться при формуванні об’єктного кошторису (кошторисного розрахунку) наступним чином: перші дві цифри відповідають номеру глави зведеного кошторисного розрахунку, другі дві цифри ─ номеру рядка в главі, а треті дві цифри означають порядковий номер локального кошторису.

Порядкові і підсумкові розрахункові цифри в локальному кошторисі закругляються до цілих чисел.

У складі локальних кошторисів окремі конструктивні елементи будівлі (споруди), види робіт та пристроїв групуються в розділи.

Порядок розташування робіт у локальних кошторисах та їх групування в розділи мають відповідати технологічній послідовності проведення робіт і враховувати специфічні особливості окремих видів будівництва.

Можливі розділи локальних кошторисів на:

будівельні роботи ─ земляні роботи, фундаменти, стіни, каркас, перекриття, балкони та лоджії, перегородки, сходові марші та площадки, підлоги, дах і покрівля, віконні заповнення, балконні двері, дверні заповнення, внутрішнє опорядження, вбудовані меблі, інші роботи, інші розділи;

спеціальні будівельні роботи ─ фундаменти під устаткування; спеціальні основи; канали і приямки; обмурування, футерування та ізоляція; хімічні захисні покриття тощо;

внутрішні санітарно-технічні роботи ─ водопровід, каналізація, опалення, вентиляція і кондиціювання повітря тощо;

─ монтаж устаткування ─монтаж технологічного устаткування, технологічні трубопроводи, металеві конструкції тощо.

Крім того, в локальних кошторисах виділяють роботи по підземній частині (А) та надземній частині (Б) будівлі.

Для житлової та не житлової частини будівлі складаються окремі кошториси з розподілом спільних для цих частин витрат.

У випадках, коли здійснюється розбирання конструкцій або знесення будівель і споруд в локальних кошторисах наводяться зворотні суми. Вони визначаються на підставі номенклатури і кількості конструкцій та матеріалів, що одержують для наступного використання. Якщо ціни реалізації таких конструкцій не можуть бути визначені, вартість таких конструкцій та матеріалів приймається як нових за поточними цінами з використанням коефіцієнта зношення 0,5.

Відомості ресурсів до локальних кошторисів містять дані, що визначаються на обсяг робіт, передбачених кошторисом: трудомісткість і середній розряд робіт, нормативну потребу в матеріально-технічних ресурсах в фізичних одиницях виміру, а також вартість одиниці виміру трудових і матеріально-технічних ресурсів, що прийнята в кошторисі.

 


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 141;