Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботиКошторисна норма ─ цесукупність витрат ресурсів (трудових, часу роботи будівельних машин і механізмів, виробів і конструкцій) встановлена на прийнятий вимірювач будівельних або монтажних робіт, а також конструкцій, виражена, як правило, у натуральних (фізичних) величинах або у відносній формі (у вигляді коефіцієнтів).

Склад і структура ресурсів у кошторисних нормах повинні відповідати останнім досягненням в галузі технології і організації будівництва, сучасному рівню оснащення будівельних і монтажних організацій, відбивати накопичений у будівництві досвід, а також прогресивні проектні рішення, матеріали, вироби і конструкції.

РЕКН на будівельні роботи розроблені в складі 47 збірників, РЕКНр на ремонтно-будівельні роботи ─ в складі 20 збірників, які сформовані за конструктивними елементами будівель і споруд і за видами робіт.

Ресурсні елементні кошторисні норми є первинними кошторисними нормативами, які призначені для:

─ визначення складу і кількості ресурсів при здійснені будівництва;

─ визначення прямих витрат у вартості будівництва;

─ розрахунків за обсяги виконаних робіт;

─ розроблення укрупнених ресурсних показників по конструктивних елементах і видах робіт на функціональну одиницю виміру.

Кошторисні норми можуть також використовуватись при розробленні поточних одиничних розцінок, визначенні тривалості робіт, складанні технологічної документації (ПОБ, ПВР тощо), встановленні норм списання матеріалів, для економічної оцінки і порівняння окремих проектних рішень, а також для аналізу структурних змін капітальних вкладень.

Норми не поширюються на окремі будівельні конструкції і роботи при будівництві унікальних будов і споруд, до капітальності яких висовуються особливі вимоги, а також при виконані робіт з використанням імпортної техніки яка не має вітчизняних аналогів. В таких випадках розробляються індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми.

Правила застосування РЕКН наведені в загальних Вказівках, щодо застосування відповідних нормативів та Технічних частинах Збірників.

Кожен збірник РЕКН на будівельно-монтажні роботи включає технічну частину та таблиці норм з показниками витрат ресурсів.

Технічні частини Збірників містять вказівки відносно порядку застосування норм, правила розрахунків обсягів робіт; коефіцієнти до норм, що розширюють умови використання норм.

Таблиці норм Збірників РЕКН об’єднані в групи. Групи норм деяких збірників об’єднані в розділи. В кожному розділі, а при їх відсутності в збірнику кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи виділено чотири підрозділи: розбирання, ремонт, улаштування, заміна.

У кошторисних нормах враховано повний комплекс операцій, необхідний для виконання визначеного виду робіт.

Склад робіт та одиниця виміру наведенні для групи в цілому. В короткому переліку складу робіт дрібні, допоміжні та супровідні операції, як правило не згадано, але нормами враховано.

Норму зашифровано трьома числами через тире ─ номер збірника РЕКН, номер групи, номер норми.

Кошторисні норми включають:

─ витрати праці робітників-будівельників, люд.-год.;

─ середній розряд робіт, визначений для ланки робітників будівельників;

─ витрати праці машиністів, люд.-год.;

─ час роботи та склад будівельних машин, механізмів, механізованих виробничих пристосувань, машино - годин;

─ витрати матеріалів, виробів і конструкцій в натуральних вимірниках.

Час використання механізованого виробничого інструменту робітниками, зайнятими на будівельних, монтажних і ремонтно-будівельних роботах включено до трудовитрат зазначених робітників і наводиться в нормах довідково для визначення витрат енергоносіїв і амортизаційних відрахувань.

Кошторисні норми трудомісткості робіт, їх середній розряд і середня вартість людино-години служить для розрахунку заробітної плати робітників-будівельників.

У РЕКН на будівельні роботи враховано вивантаження матеріалів, виробів і конструкцій на приоб’єктному складі, горизонтальне та вертикальне їх транспортування до місця встановлення (крім випадків зазначених в технічних частинах збірників).

У РЕКНр на ремонтно-будівельні роботи нормами враховане вертикальне переміщення матеріалів, конструкцій, виробів і будівельного сміття на висоту до 30м. При висоті переміщення більшій 30м необхідно передбачені в нормах підйомні механізми замінити на відповідні механізми, передбачені проектом організації ремонтно-будівельних робіт.

РЕКНр не враховують вивезення будівельного сміття.

РЕКНр враховують специфічні умови виконання ремонтно-будівельних робіт (організація робочих місць, їх розосередженість, обмеження використання високопродуктивної будівельної техніки, підвищене використання ручної праці, ускладнене транспортування матеріальних ресурсів і техніки на території будівництва та в робочій зоні).

Якщо проектом виконання робіт передбачено виконання будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт у будівлях і спорудах, що експлуатуються, поблизу об’єктів, що перебувають під високою напругою, на території з розгалуженою сіткою транспортних і інженерних комунікацій та обмеженими умовами для складування будівельних матеріалів і конструкцій або в інших ускладнених умовах при будівництві, реконструкції, технічному переозброєні та розширенні діючих підприємств до норм витрат праці робітників-будівельників і машиністів та часу експлуатації будівельних машин і механізмів застосовується коефіцієнти наведені в загальних вказівках щодо застосування відповідних нормативів.

Витрати ресурсів на роботи з демонтажу окремих конструкцій, внутрішніх сантехнічних і електричних пристроїв, а також зовнішніх мереж, за відсутності норм на демонтаж, можуть визначаться за нормами відповідних Збірників РЕКН на будівельні роботи без урахування нормативних витрат матеріальних ресурсів врахованих нормами з використанням до норм витрат праці робітників-будівельників, машиністів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів таких коефіцієнтів:

─ при демонтажі збірних бетонних, залізобетонних і дерев’яних конструкцій ─ 0,8;

─ при демонтажі внутрішнього санітарно-технічного і електричного обладнання ─ 0,4;

─ при демонтажі зовнішніх мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання, електропостачання ─ 0,6;

─ при демонтажі металевих конструкцій ─ 0,7.

Середній розряд робіт з демонтажу (розбирання) приймається за відповідними нормами на будівельні роботи.

Матеріальні ресурси придатні для використання після демонтажу (розбирання) окремих конструкцій та мереж (за винятком випадків, зазначених в технічних частинах) доцільно визначати із врахуванням показників виходу придатних матеріалів наведених в загальних вказівках щодо застосування відповідних нормативів.

При будівництві будівель висотою 15м і більше слід враховувати експлуатацію вантажнопасажирських підйомників за нормами Збірника №7 „Бетонні та залізобетонні конструкції збірні”.


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 301;