ОКСИГЕНВМІСНІ СПОЛУКИ ТА ЇХ ПОХІДНІ           

ОДНОАТОМНІ СПИРТИ

 

Спирти розглядаються як похідні вуглеводнів, у яких один або кілька атомів Гідрогену заміщені на гідроксили. Кількість гідроксильних груп визначає атомність спирту. Розрізняють насичені, ненасичені й ароматичні спирти.

Одноатомні спирти (алканоли) — похідні алканів, у яких один атом Гідрогену заміщений на гідроксильну групу. Загальна формула — CnH2n+1OH. Ізомерія алканолів залежить від будови карбонового ланцюгу й положення гідроксильної групи. Розрізняють первинні, вторинні й третинні спирти.

Назва насичених одноатомних спиртів за тривіальною номен­клатурою утворюється від назви залишків, із якими зв'язана гідроксильна група. За раціонального номенклатурою — як замі­щені карбінолу (метилового спирту). За систематичною — наз­ву утворюють від назв вуглеводнів із добавкою закінчення -ол і числовим позначенням атома Карбону, біля якого знаходить­ся гідроксильна група.

У вільному стані в природних умовах зустрічаються тіль­ки деякі спирти. Зазвичай їх добувають синтетичними метода­ми, із яких найбільше значення мають гідроліз галогенопохід­них, гідратація алкенів, відновлення альдегідів і кетонів, окислення етерів, синтез за допомогою металоорганічних сполук і бродіння цукристих речовин.

Наявність гідроксильної групи в молекулі речовини зумов­люють її фізико-хімічні властивості. Підвищення температури кипіння пояснюється асоціацією молекули спирту, що відбува­ється завдяки появі водневих зв'язків.

З хімічного погляду спирти виявляють високу реакційну здат­ність. Вони легко вступають у різні хімічні перетворення: реакції заміщення, дегідратації, дегідрування, естерифікації, окислення.

 

Лабораторна робота № 7

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОДНОАТОМНИХ СПИРТІВ

 

Реактиви й матеріали: метиловий, етиловий, пропіловий, бутиловий, аміловий і аліловий спирти; гліцерин; лакмус; розчин фенолфталеїну; оцтова, масляна, бензенова, сульфатна кислоти; сульфат купруму; карбонат калію; Натрій; калій пер­манганат; фуксинсульфітна кислота; хлорид натрію; фільтруваль­ний папір.

 

Дослід 1. РОЗЧИННІСТЬ СПИРТІВ У ВОДІ

В окремі пробірки наливають по 2–3 мл метилового, ети­лового, пропілового, бутилового, амілового й алілового спиртів і гліцерину. Добавляють по З мл води, струшують і спостеріга­ють розчинність. Перші члени гомологічного ряду спиртів роз­чиняються у воді у будь-яких співвідношеннях. Зі збільшен­ням молекулярної маси розчинність одноатомних спиртів змен­шується. Зі збільшенням гідроксильних груп у молекулі роз­чинність збільшується (етиленгліколь і гліцерин зміщуються з водою у будь-яких співвідношеннях).

Випробуйте водні розчини спиртів на синьому лакмусово­му папері. Зміни забарвлення не спостерігаються, що вказує на нейтральне середовище.

 

Дослід 2. ВИДІЛЕННЯ ТЕПЛА ПІД ЧАС РОЗЧИНЕННЯ

ЕТИЛОВОГО СПИРТУ У ВОДІ

У невелику склянку наливають 10 мл 95 % -ного етилово­го спирту, в другий — стільки ж води. Вміст обох склянок при­водять до однієї температури зануренням у водяну баню. Відмі­чають температуру і, вийнявши обидві склянки з бані, швидко змішують їх вміст. Під час перемішування суміші термометром спостерігається підвищення температури. Розігрівання і змен­шення сумарного об'єму зумовлені гідратацією спирту. Наяв­ність гідратів у водно-спиртових сумішах була встановлена Д. І. Мен­делєєвим методом фізико-хімічного аналізу під час вивчення густини цих сумішей.

 

Дослід 3. ГОРЮЧІСТЬ СПИРТІВ

В окремі невеликі фарфорові чашки або тиглі наливають по 2–3 мл різних спиртів, запалюють їх і спостерігають горін­ня. Зі збільшенням молекулярної маси спиртів, тобто процент­ного вмісту Карбону, світіння полум'я збільшується. Продук­тами горіння є вода і вуглекислий газ:       2CH3OH + 3O2 → 2CO2 + 4Н2О;         C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O.

 

Дослід 4. ВИЯВЛЕННЯ ВОДИ В СПИРТІ

Сині кристали мідного купоросу CuSO4 • 5H2O нагрівають у фарфоровому тиглі до повного знебарвлення кристалів. Після охо­лодження отриманий білий порошок сульфату купруму CuSO4 вси­пають у пробірку або невелику колбу з 10–15 мл звичайного ети­лового спирту. Посиніння сульфату купруму свідчить про наяв­ність води у спирті (утворюється кристалогідрат CuSO4 • 5Н2О).

 


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 406; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!