ДОБУВАННЯ Й ВЛАСТИВОСТІ ЕТИЛЕНОВИХ ВУГЛЕВОДНІВ (АЛКЕНІВ)Реактиви й матеріали: етиловий спирт; концент­рована сульфатна кислота; бромна вода; розчин калій перман­ганату; пісок або пемза.

Дослід 1.  ДОБУВАННЯ ЕТИЛЕНУ І ВИВЧЕННЯ ЙОГО ВЛАСТИВОСТЕЙ

Добування етилену. У пробірку з газовідвідною трубкою наливають 5–6 мл заздалегідь приготовленої суміші з однієї частини етилового спирту і трьох частин концентрованої суль­фатної кислоти і кидають маленький шматочок пемзи для рівно­мірного кипіння суміші. Пробірку закривають пробкою з газо­відвідною трубкою, закріплюють на штативі з невеликим нахи­лом у бік пробки і обережно нагрівають на полум'ї пальника.

Реакція проходить у дві стадії:

на першій утворюється етилсульфатна кислота:

CH3–CH2OH + HOSO2OH → СH3–СН2OSO2ОH + H2O;

 

на другій — під час нагрівання до температури 170°С етилсульфатна кислота розкладається з виділенням етилену:

CH3–CH2OSO2OH → СН2=СН2 + H2SO4.

Дослід 2. Знебарвлення бромної води.

 Реакційну суміш продовжують обережно нагрівати (щоб не було викидів із пробірки) і утво­рюваний етилен пропускають через бромну воду. Бромна вода знебарвлюється в результаті приєднання брому за місцем розри­ву подвійного зв'язку з утворенням симетричного диброметану:

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br–CH2Br.

               Дослід 3. Окислення етилену в нейтральному розчині

. Продовжуючи нагрівання суміші етилену, пропускають через розчин 0,5 %-ний калій перманганату. Фіолетове забарвлення розчину калій перманганату зникає й утворюється бурий осад оксиду мангану (ІV), що вказує на окислення етилену:

3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH–CH2OH + 2MnO2 + 2KOH.

Дослід 4. Горіння етилену.

Продовжуючи нагрівання суміші, до кін­ця газовідвідної трубки підносять запалений сірник. Етилен спалахує яскравим полум'ям. Спостерігають горіння етилену з утво­ренням вуглекислого газу і води:

CH2=CH2 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O.

 

Контрольні запитання

1.Напишіть структурні формули ізомерів пентану. Назвіть їх за номенклатурою IUPAC. Наведіть приклади цис- транс- ізомерів.

2. Напишіть по три реакції приєднання для а) 1-пентену, б) 2-метил-1-бутену.

3. Напишіть реакції 2-метил-1,3-бутатадієну з : а) 2 молекулами НСl ; б) Br2  ; в) 2 молекулами Н2О; г) 1 молекулою H2.

 

АЦЕТИЛЕНОВІ ВУГЛЕВОДНІ (АЛКІНИ)

 

Ацетиленові вуглеводні належать до ненасичених сполук і характеризуються наявністю потрійного зв'язку між атомами Карбону. Останній являє собою сполучення σ-зв'язку та двох π-зв'язків і утворює гомологічний ряд за загальною формулою CnH2n - 2 Карбон біля потрійного зв'язку перебуває у третьому валентному стані sp-гібридизації.

Алкіни, ізомерні алкадієнам. Ізомерія зумовлена будовою вугле­водневого скелету, місцем розташування потрійного зв'язку.

За раціональною номенклатурою ацетиленові вуглеводні розглядаються як заміщені ацетилену.

За номенклатурою IUPAC назва ацетиленових вуглевод­нів походить від назв відповідних насичених вуглеводнів, закін­чення -ан, яких замінюється в назвах алкінів на -ин (-ін), і міс­це знаходження потрійного зв'язку вказують цифрою.

Добувають ацетилен із карбіду кальцію, а заміщені — реак­цією алкілування ацетилену або з відповідних галогенозаміщених.

Алкіни відрізняються високою реакційною здатністю, всту­пають у реакції відновлення, приєднання, окислення, конден­сації, полімеризації та заміщення.

Лабораторна робота № 4

ДОБУВАННЯ Й ВЛАСТИВОСТІ АЦЕТИЛЕНОВИХ ВУГЛЕВОДНІВ

Реактиви й матеріали: карбід кальцію; бромна вода; суль­фатна та фуксинсульфітна кислоти; 0,5 %-ний розчин калій перман­ганату; нітрат аргентуму; амоніак; хлорид    купруму ( І ); вата; сода.

 

Дослід 1. ДОБУВАННЯ АЦЕТИЛЕНУ З КАРБІДУ КАЛЬЦІЮ

ТА ВИВЧЕННЯ ЙОГО ВЛАСТИВОСТЕЙ

У колбу Вюрца вносять кілька шматочків карбіду кальцію і закривають її пробкою із крапельною лійкою, наповненого водою. Відвідну трубку колби Вюрца з'єднують із зігнутою газовідвід­ною трубкою. З крапельної лійки краплями приливають воду. Вода реагує з карбідом кальцію, з утворенням ацетилену:

CaC2 + 2H2O → CH≡CH + Ca (OH) 2.

З ацетиленом, що при цьому утворюється, проводять харак­терні реакції.

Дослід 2. Приєднання брому до ацетилену

. У пробірку приливають 5 мл бромної води і пропускають через неї ацетилен. Бромна вода при цьому знебарвлюється — відбувається реакція приєд­нання брому до ацетилену з утворенням тетраброметану. Реак­ція приєднання брому відбувається у дві стадії — спочатку утво­рюється диброметилен: CH≡CH + Br2 → HCBr=CHBr,

що потім реагує з другою молекулою брому й утворює тєтраброметан: HCBr=CHBr + Br2 → CHBr2–CHBr2.


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 1085; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!