Дослід 2.  ВИЯВЛЕННЯ НІТРОГЕНУЗА РЕАКЦІЄЮ ЛАССЕНЯ

Увага! Дослід проводять у витяжній шафі за склом або в захисних окулярах, оскільки за умови необережного поводження з Нат­рієм може статися нещасний випадок.

Порядок виконання роботи

У суху пробірку вносять 0,2–0,3 г досліджуваної речовини, наприклад сечовини, білка, сульфанілової кислоти, й шма­точок величиною з горошину Натрію, віджатого між аркушами, фільтрувального паперу й очищеного від оксидної плівки. Обе­режно нагрівають її на полум'ї пальника, тримаючи дерев'яним затискачем. При цьому відбувається спалах та обвуглюван­ня речовини. Пробірку прожарюють до червоного кольору. Дослід­жувана речовина розкладається, і Нітроген з'єднується з Кар­боном, утворюючи ціанід натрію. Розжарений кінець пробірки занурюють у фарфорову чашку з 8 – 10 мл дистильованої води. Пробірка від швидкого охолодження розтріскується (дотримуйтеся обережності!), руйнується і її вміст розчиняється у воді. (Цю операцію слід проводити на віддалі від інших дослідників, не нахиляючись над чашкою, оскільки залишки Натрію в пробірці бурхливо реагують із водою). Розчин відфільтровують від шматочків вугілля та скла. До фільтрату послідовно додають   2 – 3 мл  свіжо приготовленого концентрованого розчину сульфа­ту форуму (II), кілька крапель розчину хлориду феруму (III) і під­кислюють 1 %-ним розчином соляної кислоти до слабокислої реакції. Синій осад утвореної берлінської лазурі свідчить про наявність Нітрогену в дослідженій речовині.

Реакція проходить за таким рівнянням:

C + N + Na → NaCN;

2NaCN + FeSO4 → Fe(CN)2 + Na2 SO4;

4NaCN + Fe(CN)2 → Na4[Fe(CN)6];

3Na4[Fe(CN)6] + 4FeCl3 → Fe4[Fe(CN)6]3+ 12NaCl.

 

Дослід 3.  ВИЯВЛЕННЯ СУЛЬФУРУ

Досліджувану речовину нагрівають із Натрієм. При цьо­му органічна сполука, що містить Сульфур, розкладається з утво­ренням сульфіду натрію, наявність якого визначають звичай­ними реакціями на сульфід-іон S2-.

Порядок виконання роботи

У суху пробірку вносять 0,3–0,5  г  сульфанілової кислоти, білка, додають шматочок завбільшки з горошину Натрію, віджа­того між аркушами фільтрувального паперу й очищеного від оксидної плівки. Обережно розжарюють на полум'ї пальника до черво­ного кольору. Розжарену пробірку занурюють у фарфорову чаш­ку з 10–15 мл дистильованої води. Пробірка від швидкого охолод­ження розтріскується (дотримуйтеся обережності!), руйнуєть­ся і її вміст розчиняється у воді. (Цю операцію слід проводити на віддалі від інших дослідників, не нахиляючись над чашкою, оскіль­ки залишки Натрію в пробірці бурхливо реагують із водою).

Розчин відфільтровують від шматочків вугілля та скла. Фільтрат розподіляють на три частини: до першої додають кілька крапель свіжо приготовленого 1 %-ного розчину нітропрусиду натрію. Поява червоно-фіоле­тового забарвлення свідчить про наявність Сульфуру. Забарв­лення зумовлене утворенням комплексної солі такої будови:

Na2S + Na2[Fe(CN)5NO] → Na4[Fe(CN)5(NO)S];

до другої додають небагато 5 %-ного водного розчину аце­тату плюмбуму і підкислюють розбавленою оцтовою кислотою. В результаті утворюється осад сульфіду плюмбуму чорного, а за малої кількості Сульфуру — коричневого кольору:

Pb(CH3COO)2 + Na2S → PbS↓ + 2CH3COONa;

до третьої додають розбавлену соляну кислоту до яскраво вираженої кислої реакції. При цьому виділяється сірководень, що його легко виявити за характерним запахом:

Na2S + 2HCl → H2S + 2NaCl.

 

Дослід 4.  ВИЯВЛЕННЯ ГАЛОГЕНІВ

Проба Бейльштейна. Для виявлення галогенів часто корис­туються реакцією забарвлення полум'я, запропонованою Ф.Ф. Бейльштейном.

З тонкого мідного дроту виготовляють невелику спіраль із вільним кінцем, завдовжки не більше 15–20 см. Спіраль прожа­рюють в окисному полум'ї пальника до зникнення забарвлення полум'я й утворення на поверхні спіралі оксиду купруму.

Після охолодження окислену спіраль змочують або поси­пають невеликою кількістю досліджуваного галогенопохідного (хлороформ або йодоформ) і знову вносять у полум'я пальника. Спочатку згоряє Карбон органічної сполуки. При цьому полу­м'я стає на деякий час кіптявим, а потім, у разі наявності гало­гену, забарвлюється в яскраво-зелений або синювато-зелений колір утворюваних парів галогенідів купруму.

Метод Степанова. Суть методу полягає в тому, що реакцію утворення нерозчинних срібних солей галогеноводневих кислот за умови дії азотнокислого аргентуму безпосередньо не можна використати для визначення галогену в органічних сполуках, оскільки вони не дисоціюють на іони і в розчині відсутні іони галогену. Потрібно спочатку перевести галоген у неорганічну сполуку, а потім діяти на останню азотнокислим аргентумом.

У пробірку вносять 3 мл хлороформу, 5 мл етилового спирту і збовтують. Потім додають завбільшки із сірникову головку шма­точок Натрію. Суміш у пробірці починає бурхливо реагувати. Про­бірку занурюють у холодну воду для охолодження. Після закін­чення виділення бульбашок Гідрогену до суміші приливають три–чотири краплі дистильованої води (будьте обачні за наявності у пробірці Натрію!) і добавляють розбавлену нітратну кислоту до кислої реакції. Потім додають дві–три краплі розчину нітрату арген­туму – випадає білий осад хлориду аргентуму.

Весь процес проходить за рівнянням:

2H5ОН + 2Na → 2C2H5ONa + H2;

R–Cl + H2  → R–H  + HCl;

HCl + C2H5ONa → C2H5OH + NaCl;

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3.

 

 

ВУГЛЕВОДНІ

Найпростішими органічними сполуками вважають вугле­водні, до складу яких входять тільки атоми Карбону та Гідрогену.

НАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ

Насичені вуглеводні (алкани) — речовини, в молекулах яких валентності, що залишилися після з'єднання атомів Кар­бону між собою ординарним ковалентним σ-зв'язком, насичені Гідрогеном. Карбон у цих сполуках перебуває у першому кова­лентному стані (sp3-гібридизація). Алкани утворюють гомоло­гічний ряд загальною формулою СnН2n+2. Для алканів із C4 і далі характерне явище ізомерії.

Добувають насичені вуглеводні з галогенопохідних, ненасичених вуглеводнів, із карбонових кислот та їх солей гідрогенізацією вугілля й оксидів Карбону. З хімічного погляду насичені вугле­водні відзначаються порівняно малою хімічною активністю.

 

 

Лабораторна робота № 2

ДОБУВАННЯ Й ВЛАСТИВОСТІ

НАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ

Реактиви й матеріали: безводний ацетат натрію; бромна вода; пентан; гексан; натронне вапно; розчин калій перманга­нату; лакмус.

 

 

Дослід 1.  ДОБУВАННЯ МЕТАНУ

І ВИВЧЕННЯ ЙОГО ВЛАСТИВОСТЕЙ

У суху пробірку з газовідвідною трубкою насипають на 1/4 її об'єму суміш із однієї частини безводного ацетату натрію і двох частин натронного вапна (суміш гідроксиду натрію й гідрокси­ду кальцію). Пробірку закріплюють на штативі з невеликим нахилом у бік пробки і нагрівають на полум'ї пальника. Спочат­ку нагрівають всю пробірку, а потім сильно нагрівають її ниж­ню частину із досліджуваною речовиною.

Коли газ починає виділятися, його пропускають через окремі пробірки із. бромною водою  і 0,5 %-ним розчином калій перманганату. Забарвлення цих розчинів не зміниться, що засвід­чить нездатність метану до реакцій окислення і приєднання брому за звичайних умов.

На закінчення досліду газ підпалюють. Відмічають характер полум'ям (колір, кіптяве чи ні). Розклад ацетату натрію відбувається за таким рівнянням:

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3.

Рівняння горіння метану таке:

CH4 + 2O2 → 2H2O + CO2.

 


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 671; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!