Дослід 3.  ДОБУВАННЯ ЙОДОФОРМУ ЗI СПИРТУУ пробірку наливають 1 мл води, 0,5 мл етилового спирту і 3–4 мл розчину йоду в йодиді калію. В цю суміш по краплях додають 10 %-ний розчин гідроксиду натрію до зникнення буро­го забарвлення. Через деякий час спостерігається поява жовто­го осаду йодоформу, що легко розпізнається за характерним запахом. Реакція проходить за схемою:

взаємодія йоду з лугом:

J2 + NaOH → Н20 + NaJ + NaOJ;

 окислення спирту в альдегід:

заміна атомів Гідрогену в залишку оцтового альдегіду на галоген:

СH3-CHO + 3 J2 + NaOH → CJ3-CHO + 3NaJ + 3H2O;

розщеплення трийодоцтового альдегіду при наявності лугу:

CJ3-CHO + NaOH → CHJ3 + H-COONa.

Сумарне рівняння має такий вигляд:

CH3-CH2OH + 4J2 + 6NaOH → CHJ3 + H-COONa + 5NaJ + 5Н2О.

 

Дослід 4. ЗАМІЩЕННЯ ГАЛОГЕНУ НА ГІДРОКСИЛ ПІД ДІЄЮ ЛУГУ        У пробірку до 0,5 мл хлороформу приливають 2–3 мл 10 %-ного розчину гідроксиду натрію й обережно при збовту­ванні нагрівають суміш до кипіння. Потім охолоджують, від­стоюють і зливають частину водно-лужного шару. До цієї час­тини обережно добавляють нітратну кислоту до кислого середо­вища (проба на лакмус) і кілька       крапель 1 % -ного розчину ніт­рату аргентуму.

При цьому утворюється білий осад хлориду аргентуму, не розчинний у нітратній кислоті:

            H–COOH;

H-COOH + NaOH → H-COONa + H2O;

NaCl + AgNO3 → AgCl ¯+ NaNO3.

За однакової будови галогенопохідних легкість заміни гало­гену понижується в ряду J>Br>Cl>F.

 

Дослід 5.  РЕЗОРЦИНОВА ПРОБА

НА ХЛОРОФОРМ, БРОМОФОРМ ТА ЙОДОФОРМ

Характерною якісною реакцією на хлороформ, бромоформ і йодоформ є так звана, резорцинова проба.

У пробірку наливають 1–2 мл свіжо приготовленого 10 % -ного розчину резорцину, кілька крапель 10 %-ного розчину гідро­ксиду натрію і кілька крапель хлороформу або кристаликів йодо­форму. Суміш нагрівають. З'являється забарвлення.

 

Дослід 6. ПОРІВНЯННЯ РУХЛИВОСТІ АТОМІВ ГАЛОГЕНУ У БЕНЗЕНОВОМУ КІЛЬЦІ ТА У БОКОВОМУ ЛАНЦЮЗІ

Атоми галогенів, що перебувають у бензеновому кільці, мало рухливі. Вони переважно вступають у реакцію обміну на відміну від атомів галогену, які перебувають у боковому ланцюзі.

Стійкість галогену в бензеновому кільці. У пробірку наби­рають кілька крапель бромбензену або хлоробензену, добавля­ють 2–3 мл 1 %-ного водного розчину нітриту аргентуму і нагрі­вають. Утворення осаду броміду або хлориду аргентуму не спо­стерігається, що свідчить про важку заміну атома галогену, без­посередньо з'єднаного з бензеновим ядром.

В умовах цього досліду реакція гідролізу бромбензену або хлоробензену не відбувається.

Рухливість галогену в боковому ланцюзі. У невеликий циліндр із притертою пробкою вміщують кілька крапель хлорис­того бензилу і добавляють 5–8 мл 2 %-ного водно-спиртового роз­чину нітрату аргентуму. Циліндр закривають пробкою. При енер­гійному збовтуванні спочатку спостерігається помутніння розчи­ну, а потім з'являється осад хлориду аргентуму, кількість якого збільшується під час слабкого нагрівання. Це вказує на легкість заміни атома хлору, що перебуває в боковому ланцюзі. Реакція проходить за таким рівнянням:

Примітка. Залишок хлористого бензилу і посуд, в якому він знаходився, треба обробити розчином гідроксиду натрію, оскільки хлористий бензил с лакриматором і подразнює слизову оболонку.

 

Дослід із хлористим бензиліденом. У пробірку наливають хлористого бензилідену і 4 мл 10 %-ного спиртового розчину гідроксиду калію.

Вміст пробірки нагрівають на водяній бані при темпера­турі 70-80 °С протягом 5 хв. Хлористий бензиліден у цих умо­вах піддається гідролізу й утворює бензеновий альдегід із харак­терним запахом гіркого мигдалю:

Контрольні запитання

  1. Запропонуйте схеми синтезу: хлористого етилу, фтористого пропілу, йодистого етилу, ізопропілброміду.
  2. Зазначте основні напрямки використання галогенпохідних в будівництві, сільському господарстві, в медицині та ін. Наведіть приклади.

 

 


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 707; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!