ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАКЦІЙ КИСЛОТНО-ОСНОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇВластивості води. Йонний добуток води. Водневий показник

 

    Реакції, що застосовують в аналітичній хімії, найчастіше протікають у водних розчинах. Вода є досить слабким електролітом, в результаті дисоціації якого у розчин надходять йони гідрогену та гідроксиду. Спрощено дисоціацію води без урахування стадії утворення йону гідроксонію  можна записати

.

    Для стану рівноваги константа дисоціації води має вигляд

                             моль/л.                                (2.1)

    Оскільки в дисоційованій формі перебуває мізерна частина молекул води, то концентрацію її недисоційованих молекул вважають сталою величиною. Рівняння (2.1) можна записати

                         ,                                          (2.2)

де   йонний добуток води.

    Як би не змінювались концентрації йонів  або , їх добуток у будь-якому водному розчині є величиною сталою при кімнатній температурі. Йонний добуток води залежить лише від температури. З підвищенням температури збільшується йонний добуток води. При , а концентрації йонів гідрогену та гідроксиду однакові:  моль/л. Співвідношення між концентраціями йонів гідрогену та гідроксиду справедливе не лише для чистої води, але й для будь-яких водних розчинів.

    Від концентрації йонів  та  залежить кислотність середовища. Характеризуючи концентрацію йонів гідрогену в розчині, на практиці користуються водневим показником

                        .                                                   (2.3)

    Водневий показник – це від’ємний десятковий логарифм концентрації йонів гідрогену.

    За аналогією використовують гідроксидний показник

                                                                                    (2.4)

    Величини  і , як і концентрації відповідних йонів, залежать одна від одної. Прологарифмувавши рівняння , дістанемо

           ; .                            (2.5)

Для нейтрального розчину , .

Для кислого розчину , ,  а .

Для лужного розчину , , а .

 

Електролітична дисоціація. Розчини електролітів

Деякі розчини, що називаються електролітами, взаємодіючи з полярними молекулами розчинника, розпадаються на протилежно заряджені частинки - йони і утворюють розчини, що проводять електричний струм. Розщеплення розчиненої речовини на йони під дією молекул розчинника називають електролітичною дисоціацією. За рахунок йон-дипольної взаємодії молекул розчинника з йонами електроліту утворюються сольватовані (гідратовані) йони.

Процес дисоціації є оборотним. Кількісною характеристикою повноти перебігу електролітичної дисоціації є ступінь дисоціації  - відношення числа молекул, що розпалися на йони  до загального числа всіх молекул розчиненої речовини

                         .                                                 (2.6)

    Залежно від ступеня дисоціації електроліти поділяють на сильні і слабкі. Сильні електроліти в розбавлених водних розчинах дисоціюють практично повністю, тобто необоротно. До них відносяться сильні кислоти, луги, а також усі розчинні солі. Слід зазначити, що яким би сильним не був електроліт, значення ступеня дисоціації може тільки наближатися до 100% (або до 1,0), але ніколи цієї межи досягти не може. Слабкі електроліти в розчинах дисоціюють частково, тобто процес їх дисоціації є оборотним. Для слабких електролітів .

    Важливою характеристикою процесу дисоціації слабких електролітів є константа дисоціації . Для бінарного електроліту процес дисоціації можна записати

.

Тоді константа дисоціації цього електроліту матиме вигляд

.

Константа дисоціації слабких електролітів пов’язана зі ступенем дисоціації законом розведення Оствальда

                          ,                                               (2.7)

де  - молярна концентрація слабкого електроліту, моль/л.

    Враховуючи, що для слабких електролітів ступінь дисоціації значно менша за одиницю ( ), то рівняння (2.7) спрощується і закон розведення Оствальда має вигляд

                               .                                               (2.8)

    При розрахунках замість константи дисоціації дуже часто користуються показником константи дисоціації , який визначається за рівнянням

                              .                                            (2.9)

    Розчини сильних електролітів навіть при дуже великому розведенні не відносяться до ідеальних. Це реальні розчини, де кожний йон взаємодіє з усіма оточуючими його йонами, що викликає відхилення властивостей сильних електролітів від властивостей ідеальних розчинів. Щоб врахувати відхилення властивостей сильних електролітів, ввели поняття активність - .

    Активність – це функція концентрації, тиску та температури, підстановка якої в рівняння законів, дійсних для ідеальних систем, дозволяє застосовувати їх для розрахунків властивостей реальних систем. Активність пов’язана з концентрацією розчину через коефіцієнт активності

                   ,                                                     (2.10)

де  молярна концентрація електроліту, моль/л;  коефіцієнт активності.

    Для розрахунку коефіцієнту активності в дуже розведених розчинах використовують рівняння першого наближення теорії Дебая - Гюккеля

                  ,                                             (2.11)

де  добуток зарядів катіону і аніону; йонна сила розчину, яку розраховують за рівнянням

                                     .                                                 (2.12)

Рівняння (2.11) справедливе для розчинів з .

    Якщо , то коефіцієнт активності розраховують за рівнянням другого наближення теорії Дебая – Гюккеля

               або .                       (2.13)

    При виконанні хімічного аналізу різних матеріалів важливу роль відіграє середовище, в якому протікає та чи інша реакція. Оскільки кислотність розчину визначається концентрацією йонів гідрогену, то треба вміти розраховувати концентрацію цих йонів в розчинах сильних і слабких кислот та основ.

    Для розчину одноосновної сильної кислоти концентрацію йонів гідрогену та її кислотність розраховують за рівняннями      

                        , ,                                   (2.14)

де  молярна концентрація одноосновної сильної кислоти, моль/л.

    Для концентрованих розчинів розраховують водневий показник, виражений через активність йонів гідрогену

                                   .                                           (2.15)

    Для сильних однокислотних основ концентрація йонів  визначається за рівняннями

                         ; ,                               (2.16)

де молярна концентрація одноосновної сильної основи, моль/л.

    Концентрацію йонів гідрогену в розчинах одноосновної слабкої кислоти розраховують за рівнянням         

         ,                                     (2.17)

де  константа дисоціації слабкої кислоти;  молярна концентрація слабкої кислоти, моль/л.

Водневий показник таких кислот визначається за рівнянням

                        ,                                 (2.18)

де .

    Для слабких однокислотних основ

                             ,                                            (2.19)

де  константа дисоціації однокислотної слабкої основи; молярна концентрація слабкої основи, моль/л.

    Водневий показник слабких основ розраховується за рівнянням

                          ,                               (2.20)

де .

 


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 510; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!