Аналіз ліквідності балансу підприємстваАктив

На

початок року

На

кінець року

Пасив

На

початок року

На

кінець року

Платіжний надлишок або нестача

У відсотках

до величини групи пасиву

на початок року на кінець року на початок року на кінець року
Найбільш ліквідні активи 786 761 Найбільш термінові пасиви 292 282 +494 +479 169,2 169,9
Активи, що швидко реалізуються 217 226 Короткострокові пасиви 6 3 +211 +223 3 516 7 433
Активи, що повільно реалізуються 3 416 3 512 Довгострокові пасиви +3 416 +3 512
Активи, що важко реалізуються 26 600 26 636 Постійні пасиви 30 721 30 850 -4 121 -4 121 -13,4 -13,7
Баланс 31 019 31 135 Баланс 31 019 31 135 0 0

В залежності від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошові засоби, активи підприємства розподіляються на такі групи:

А1найбільш ліквідні активи. До них відносяться всі грошові засоби підприємства (готівкові і на рахунках) та короткострокові фінансові вкладення (цінні папери);

А2активи, що швидко реалізуються. Вони включають дебіторську заборгованість і інші активи;

А3активи, що повільно реалізуються. Сюди входять статті розділу активу «Запаси і витрати», за винятком «Витрати майбутніх періодів», а також статті «Довгострокові фінансові вкладення», «Розрахунки із засновниками»;

А4активи, що важко реалізуються. Це «основні засоби», «нематеріальні активи», «незавершені капітальні вкладення», «устаткування до встановлення».

Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати таким чином:

П1найбільш термінові пасиви. До них відносяться кредиторська заборгованість й інші пасиви;

П2короткострокові пасиви. Вони охоплюють короткострокові кредити й позичкові засоби;

П3довгострокові пасиви. Вони включають довгострокові кредити й позичкові засоби;

П4постійні пасиви. До них відносять статті пасиву «Джерела власних засобів». Для збереження балансу активу й пасиву підсумок даної групи зменшується на суму статті «Витрати майбутніх періодів».

Для визначення ліквідності балансу необхідно зіставити підсумки приведених груп по активу і пасиву (табл. 14.6).

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо:

А1 > П1;

А2 > П2;

А3 > П3;

А4 < П4.

Отже, баланс підприємства,  наведений в табл. 14.6, є ліквідним.

 

 

Аналіз фінансового стану підприємства методом

системи коефіцієнтів (українська практика)[1]

Аналіз джерел власних засобів

Однією із важливих характеристик фінансового стану підприємства – його фінансова незалежність від зовнішніх джерел. З цією метою вираховують коефіцієнт фінансової незалежності або «автономії»(Ка)як відношення загальної суми власних засобів до підсумку балансу:

§ у 1996 р. Ка = (ф. 1 рядок 490) : (ф. 1 рядок 350);

§ у 1997 р. Ка = (ф. 1 рядок 495) : (ф. 1 рядок 330);

§ 1996 р. Ка = 4151,2 : 5730,7 = 0,72;

§ 1997 р. Ка = 4180,8 : 6333,8 = 0,66;

§ у 2003 р. Ка = (ф. 1 рядок 380 + рядок 430 + рядок 630) : (ф. 1 рядок 280).

Практикою встановлено, що загальна сума заборгованості не повинна перевищувати суму власних джерел фінансування, тобто критичне значення Ка = 0,5. Чим більше значення коефіцієнту, тим кращий фінансовий стан підприємства (менша залежність від зовнішніх джерел).

Коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс) характеризує співвідношення власних і позичених засобів:

§ у 1996 р. Кфс = (ф. 1 рядок 490) : [ф. 1 (рядок 530 + рядок750)];

§ у 1997 р. Кфс = (ф. 1 рядок 495) : [ф. 1 (рядок 530 + рядок750)];

§ 1996 р. Кфс = 4151,2 : (0 + 1579,5) = 2,63

§ 1997 р. Кфс = 4180,8 : (0 + 2153,0) = 1,94

§ у 2003 р. Кфс = ф. 1 (рядок 380 + рядок 430 + рядок 630) : ф.1 (рядок 480 + + рядок 620).

Перевищення власних засобів над позиченими свідчить про те, що підприємство має достатній рівень фінансової стійкості і відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел.

Нормативне значення Кфс повинно бути більшим одиниці. Якщо Кфс менший одиниці, то необхідно визначити причини зменшення фінансової стабільності (падіння виручки, зменшення прибутку, необґрунтоване збільшення запасів тощо).

Показник фінансового лівериджу (Фл) характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов’язань і визначається як відношення довгострокових зобов’язань до джерел власних засобів:

§ у 1996 р. Фл = (ф. 1 рядок 530) : (ф. 1 рядок 490);

§ у 1997 р. Фл = (ф. 1 рядок 530) : (ф. 1 рядок 495);

§ 1996 р. Фл = 0 : 4151,2 = 0;

§ 1997 р. Фл = 0 : 4180,8 = 0;

§ у 2003 р. Фл = (ф. 1 рядок 480) : ф. 1 (рядок 380 + рядок 430 + рядок 630).

Зростання значення Фл свідчить про зростання фінансового ризику, тобто можливість втрати платоспроможності. В цьому випадку необхідно більш детально проаналізувати показники другого розділу пасиву балансу.

Коефіцієнт забезпечення власними засобами (Кзк). Цей коефіцієнт вираховується як відношення різниці між обсягами джерел власних та прирівняних до них засобів (за вирахуванням статей: «Розрахунки з учасниками», «Резерви наступних витрат і платежів», «Доходи майбутніх періодів», «Реструктуризований борг») і фактичною вартістю основних засобів та інших позаоборотних активів до фактичної вартості оборотних засобів підприємства:

§ у 1996 р. Кзк = [(ф. 1 рядок 490 - рядок 450 - рядок 455 - рядок 460 - рядок 465) - ф. 1 рядок 070)] : [ф. 1 (рядок150 + рядок 320)],

§ у 1997 р. Кзк = [ф. 1 (рядок 495 - рядок 450 - рядок 455 - рядок 460 - рядок 465) - ф. 1 рядок 070] : [ф. 1 (рядок 150 + рядок 320)].

§ 1996 р. Кзк = (4151,2 - 0 - 0 - 0 - 0) - 3629,9 : (1426, 5 + 674,3) = 0,25

§ 1997 р. Кзк = (4180,8 - 0 - 0 - 0 - 0) - 4014,1 : (1452,5 + 867,2) = 0,07

§ у 2003 р. Кзк = (ф. 1 (рядок 380 + рядок 430) - рядок 460 - рядок 430 - (рядок 540 + рядок 590) - ф. 1 рядок 080 : (ф. 1 рядок 260).

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 231; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!