Результати аналізу фінансового стану підприємстваМетодом системи коефіцієнтів

Показники і коефіцієнти

Нормативне

значення

Фактичне значення

Висновки

на початок 1997 року на кінець 1997 року
Коефіцієнт фінансової незалежності або «автономії» (Ка) > 0,5 0,72 0,66 норма
Коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс) > 1 2,63 1,94 норма
Показник фінансового лівериджу (Фл) зменшення 0 0
Коефіцієнт забезпечення власними засобами (Кзк) > 0,1 0,25 0,07 погіршення
Робочий капітал (Рк) середньо-галузеве 521,3 166,7 не розраховувалось
Маневреність робочого капіталу (Мк) незначне збільшення 2,74 8,71 погіршення
Коефіцієнт покриття (Кп) > 1 1,33 1,08 норма
Коефіцієнт обертання обігових засобів (Ко) збільшення 4,38 3,31 погіршення
Коефіцієнт обертання запасів (Коз) збільшення 6,12 5,34 погіршення
Середній термін одного оберту запасу (Чоз) зменшення 60 68,0 погіршення
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) > 0,2 0,003 0,002 погіршення
Рівень рентабельності (Р) збільшення 8,5 0,02 погіршення
Фондовіддача (Фв) середньо-галузеве 0,51 0,24 погіршення
Час оберту оборотних засобів (Чо) зменшення 83,0 110,0 погіршення

 

Ринок – це сфера виявлення економічних відносин між виробниками і споживачами товарів. Кожний виробник і споживач товару має свої економічні інтереси, які можуть і не збігатися. Якщо вони збігаються, то виникає акт купівлі-продажу. Тому ринок є своєрідним інструментом погодження інтересів виробника і споживача. Господарський суб’єкт залежить від свого ринку. Ринок для даного господарського суб’єкта – це сукупність споживачів, які зацікавлені в продукції і мають кошти купити її.

В теперішній час труднощі реалізації продукції обумовлені, як правило, зниженням купівельної спроможності споживачів. Це пов’язано з порушенням основного принципу ринкової економіки – рівновагою цін на основі збалансованості попиту і пропозиції.

Існує правило: на ринку ціною завжди керує попит. Якщо попит перевищує пропозицію, то ціни ростуть, якщо пропозиція перевищує попит, то ціни знижуються. Відступ від даного правила часто призводить до великих фінансових збитків. Гроші в запасах непроданих товарів – це загублені фінансові ресурси. При відповідності ціни попитові відбувається реалізація продукції, і покупець дає господарському суб’єкту виручку від реалізації продукції (товарообіг).

Виручка – це єдине джерело доходу господарського суб’єкта, яке дозволяє йому вижити в умовах конкуренції і збільшує його фінансову конкурентоспроможність.

На ринку виграє той, хто має більший капітал. Створення в господарського суб’єкта великих обсягів грошових фондів (капіталу) дозволяє йому активно впливати на ціни,попит, торговельний процес, що робить його у фінансовому відношенні висококонкурентоспроможним.

 

Запитання і завдання для самоконтролю

 

1. У чому полягає суть процесу реструктуризації підприємств як комплексної системної проблеми?

2. Дайте характеристикуосновних етапів процесу реструктуризації підприємства.

3. Які детермінанти визначають стратегію реструктуризації підприємств?

4. У чому полягають методи, способи та прийоми аналізу технічного стану виробництв, рівня собівартості продукції (робіт, послуг)?

5. Наведіть зміст та етапи розробки програми фінансової реструктуризації підприємства.

6. Що таке санація підприємства?

7. Реструктуризація підприємства як стратегічна мета.

8. Розкрийте сутність теоретичних засад розробки стратегії реструктуризації підприємства.

9. Поясніть, чому сценарне моделювання (планування) є важливим інструментів управління процесом реструктуризації.

10.Відзначте особливості структурної перебудови підприємств в перехідний період.

11.Які питання реструктуризації підприємств вирішують з допомогою комплексу маркетингу?

12.Назвіть ключові фігури процесу реструктуризації?

13.Визначне основні складові процесу реструктуризації підприємства.

14.Визначте необхідні передумови для розробки проекту реструктуризації та залучення інвестицій.

15.За якими критеріями виконується аналіз існуючого технологічного (технічного) стану виробництва з пропозиціями щодо подолання кризових явищ (виробнича реструктуризація)?

16.Які методи, способи та прийоми ринкового змісту (міжнародний стандарт) та української практики використовуються для аналізу фінансового стану виробництв (див. матеріали підручника)?

17.На основі яких даних підводяться підсумки фінансового стану підприємства?

18.Проведіть аналіз фінансового стану «вашого» підприємства за методом системи коефіцієнтів.


[1] Аналіз за українською системою обліку і фінансової звітності тут і далі подано за 1996-1997 роки, за міжнародною – за 2003 рік.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 98;