Тема 4. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІТести з одним варіантом відповіді

1. Галузь фізіології, що вивчає зміни стану організму людини в процесі різних форм трудової діяльності та розробляє найбільш сприятливі режими праці і відпочинку-це:

а) виробниче середовище;

б) фізіологія праці;

в) умови праці;

г) управління умовами праці.

 

2. Предметом фізіології праці є:

а) обґрунтування практичних заходів щодо підвищення працездатності, запобігання перевтомі працівників;

б) життєдіяльність організму людини у процесі праці;

в) методологічні принципи психології праці;

г) вивчення потенційних можливостей психіки людини.

 

3. Основним завданням фізіології і психології праці є:

а) дослідження рухової активності працівника;

б) оплата й стимулювання праці;

в) вивчення психологічного стану працівників;

г) гуманізація праці.

 

4. Співвідношення витрат м'язової та нервової енергії, виконавських і творчих функцій, механічних дій і операцій мислення у трудовому процесі характеризують:

а) зміст праці;

б) фізіологію праці;

в) продуктивність праці;

г) статичні навантаження.

5. Характеристика трудового процесу, що відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника – це:

а) фізичне навантаження;

б) напруженість праці;

в) мотивація праці;

г) ступінь стомлення працівника.

6. Навантаження, зумовлені переміщенням у просторі тіла або його частин, ценавантаження:

а) нервові;

б) м'язові статичні;

в) м'язові динамічні;

г) психологічні.

7. Чим більше навантаження у вигляді збудження здатні витримати елементи мозку, тим:

а) нижчою є працездатність людини;

б) вищою є працездатність людини;

в) кращими є естетичні фактори умови праці;

г) кращими є психофізіологічні умови праці.

 

8. Праця з переважанням навантажень на кору головного мозку, пов’язаних із вищими психічними функціями:

а) фізична праця;

б) розумова праця;

в) сенсорно-напружена праця;

г) нервова праця.

9. Після закінчення розумової праці втома:

а) залишається довше, ніж після фізичної праці;

б) зникає миттєво;

в) проходить швидше, ніж після фізичної праці;

г) перешкоджає виконанню фізичної праці.

10. Здатність людини до виконання конкретної діяльності в рамках заданих часових лімітів і параметрів ефективності – це:

а) витривалість працівника;

б) розумова праця;

в) зміст праці;

г) працездатність людини.

11. Під час розумової праці:

а) важко вимкнути механізм переробки інформації навіть під час відпочинку;

б) значна кількість енергії витрачається завдяки м’язовій роботі;

в) основна доля навантаження йде за рахунок статичної праці;

г) переробляється тільки інформація з навколишнього середовища.

12. Загальний рівень працездатності працівника є:

а) є досить стабільним;

б) швидко змінюється;

в) залежить від настрою робітника;

г) має періодичний характер.

13. Залишкова працездатність:

а) не приносить користі роботодавцю;

б) характерна для осіб старшого віку і зумовлена зменшенням фізіологічного потенціалу внаслідок старіння;

в) характерна для молодого покоління;

г) визначається як сумарна працездатність всього населення за вирахуванням працездатності осіб, молодших 16 років.

14. Під впливом психічної напруги:

а) людина не зважає на зовнішні подразники;

б) демобілізуються всі ресурси організму;

в) людина не може сконцентруватися;

г) у поводженні людини спостерігається загальна зібраність, дії стають більш чіткими, підвищується швидкість рухових реакцій, зростає фізична працездатність.

15. Зниження працездатності, що зумовлене виконанням певної роботи, це:

а) розумова праця;

б) стомлення;

в) мотивація;

г) фізична праця.

 

16. Наявність хронічної перевтоми:

а) ніяк не впливає на працівника;

б) спричиняє зниження продуктивності праці, збільшує кількість помилок;

в) стимулюю робітника краще працювати;

г) є причиною покращення імунітету.

 

17. Трудова діяльність виступає в єдності трьох аспектів:

а) предметно-дієвого, фізіологічного, психологічного;

б) комунікативного, інтерактивного, перцептивного;

в) фізичного, психічного, сенсорного;

г) інтерактивного, предметно-дієвого, сенсорного.

 

18. Праця, якій властивий найбільший ступінь зосередження уваги:

а) психологічна;

б) розумова;

в) сенсорна;

г) фізична.

 

19. Галузь психологічної науки, яка вивчає психологічні причини нещасних випадків, що виникають у процесі праці та інших видів діяльності, і розробляє психологічні методи підвищення безпеки, це:

а) психологія безпеки праці;

б) психологічний аналіз;

в) охорона праці;

г) психологічне дослідження.

 

20. Встановлення відповідності між технікою, середовищем і можливостями працівника щодо сприйняття, переробки інформації, прийняття і реалізації рішень передбачають:

а) антропометричні та біомеханічні вимоги ергономіки;

б) гігієнічні вимоги ергономіки;

в) психологічні вимоги ергономіки;

г) психофізіологічні вимоги ергономіки.

 

21. Працездатність на протязі робочого дня можна характеризувати:

а) 2 періодами;

б) 3 періодами;

в) 4 періодами;

г) 5 періодами.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 312; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!