Тема 1. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЯК НОРМАТИВНА ДИСЦИПЛІНАМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРАКТИКУМ 

З дисципліни «Основи охорони праці»

Для студентів ІУ курсів усіх форм навчання усіх спеціальностей

Одеса ОНЕУ 2017

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРАКТИКУМ 

З дисципліни «Основи охорони праці»

Для студентів ІУ курсів усіх форм навчання усіх спеціальностей

Затверджено

На засіданні кафедри УП і ЕП

Протокол № 8від 25травня 2017р.

Одеса ОНЕУ 2017

 

Практикум з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів IV курсівусіх форм навчання усіх спеціальностей (Укл. О.В. Сорока.,  Карпенко Н.В., Перепельчук Т.В. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2017р.– 77с.)

 

Укладачі: О.В. Сорока, канд. екон. наук, доцент

Н.В.Карпенко, ст.викладач

             Т.В. Перепельчук, ст. викладач

 

 

Рецензенти: В.М. Беспалов, канд. екон. наук доц.

Т.П. Збрицька, канд. екон. наук, доц.

Л.В. Іванова, канд. екон. наук, доц.

 

 

Коректор: А.О. Ковальова

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………5

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ……………………………………………………………6

Тема 1.Основи охорони праці як нормативна дисципліна …………………….6

Тема 2.Законодавча та нормативна база України про Охорону праці……..11

Тема 3.Державне управління охороною праці та організація охорони праці на підприємстві…………………………………………………………………..17

Тема 4.Основи фізіології та психології праці…………………………………24

Тема 5.Основи гігієни праці та виробничої санітарії………………………….31

Тема 6.Основи техніки безпеки…………………………………………………36

Тема 7.Основи пожежної безпеки………………………………………………45

Тема 8.Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій та поведінка співробітників…………………………………………...51

Тема 9.Економічні аспекти охорони праці …………………………………….57

СИТУАЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ………………………………..64

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….75

 

 

ВСТУП

Найцінніше для людини, що забезпечує її активне життя, — це здоров'я.

Державна політика у галузі охорони праці базується на принципах пріоритету життя і здоров'я працівників, навіть за рахунок результатів виробничої діяльності підприємств

Сучасний стан в Україні щодо травматизму та загибелі на виробництві є дуже складним. Вирішувати існуючі проблеми та поліпшувати цей стан будуть фахівці, яких нині готують університети та інститути.

Дисціпліна «Основи охорони праці», яка викладається у вищих навчальних закладах освіти, націлена на вирішення питань збереження здоров'я працівників за будь-яких умов.Фахівці мають знати і вміти на практиці використовувати отримані у навчальних закладах знання.

Дисципліна«Основи охорони праці» має професійну спрямованість і дозволяє підготувати кваліфікованого, ерудованого спеціаліста, якийволодіє загальними фаховими знаннями з охорони праці, вміє самостійно проводити розслідування нещасних випадків та професійних захворювань, знає основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності, атестації робочих місць тощо.

Дисципліна також спрямована на становлення у студентів активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя, здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

Практичних навичок студенти набувають на практичних та семінарських заняттях, тому від якості та обсягу підготовки цих занять залежить і якість навчання.

Метою практикуму є поглибити знання з охорони праці та вміти в майбутньому на практиці їх використовувати, самостійно приймати рішення у кожній конкретній виробничій ситуації тощо.

Всі завдання базуються на змісті курсу, що викладається в ході проведення лекційних занять, а також на теоретичних положеннях підручників вітчизняних фахівців у цій галузі.

Практикум призначений для проведення практичних занять і може бути використаний для самостійної роботи студентів.

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

Метою практичних занять є поглиблення знань за окремими темами лекційного матеріалу і питань, які вивчають самостійно, формування умінь та набуття досвіду оцінювати виробниче середовище на відповідність санітарно-гігієнічним вимогам, аналізу пожежної небезпеки об’єктів і вибору первинних засобів пожежогасіння.

Досягненню завдань навчальної дисципліни сприяють різні методи контролю за формуванням у студентів знань, умінь, навичок, професійних якостей, серед яких важливе місце посідають тестові методи. Розроблені за усіма темами навчальної дисципліни тестові завдання призначені для самоконтролю та контролю успішності засвоєння студентами теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення ефективної праці, гідного доходу та прогресивного розвитку соціально-трудових відносин в Україні на усіх рівнях економіки.

Систему тестових завдань розроблено з урахуванням компетенцій, якими мають оволодіти студенти у разі опанування навчальної дисципліни. Практикум включає різні типи тестів, що дозволяє комплексно підійти до діагностики ступеню засвоєння навчального матеріалу.

Пропоновані тести призначені для контролю знань студентів як в аудиторії, так і в процесі самопідготовки до практичних та семінарських занять.

Тема 1. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЯК НОРМАТИВНА ДИСЦИПЛІНА

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 263; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!