Завдання 16-30 мають кілька правильних відповідей. Оберіть правильні, на Вашу думку, відповіді16. До електролітів відносяться:

а) солі;           б) оксиди;       в) кислоти;               г) основи.

17. Вкажіть речовини, які у водних розчинах є електролітами:

а) спирт;         в) нітратна кислота;

б) глюкоза;              г) амоній хлорид.

18. Вкажіть речовини, які у водному розчині дисоціюють з утворенням йона Fe2+:

а) FeCl2;         б) FeSO4;        в) Fe(OH)2;               г) FeCO3.

19. До слабких електролітів відносяться:

а) Na2CO3;               б) H2CO3;       в) K2CO3;        г) HNO2.

20. Ліва частина скороченого йонного рівняння ОН-+= відповідає взаємодії у розчині:

а) магній гідроксиду та хлоридної кислоти;  

б) сульфатної кислоти та калій гідроксиду;   

в) натрій карбонату та калій гідроксиду;

г) натрій гідроксиду та нітратної кислоти.

21. Назвіть формули електролітів, дисоціація яких відбувається за одну стадію:

а) HCl;            б) H2SO4;        в) CH3COOH; г) Ba(OH)2.

22. Однакова кількість позитивно і негативно заряджених йонів утвориться при повній дисоціації 1 моль:

а) Na2SO4;      б) AlCl3;         в) HCOOK;    г) CH3COOH.

23. До сильних електролітів належать:

а) FeCl3;         б) H2SO3;        в) H2SO4;     г) HNO2.

24. Необоротна реакція відбувається між такими парами речовин:

а) KCl+AgNO3→;             в) NH4OH+HCl→;

б) Na2CO3+HCl→;            г) Na2S+HNO3→.

25. Реакції йонного обміну у розчинах електролітів відбуваються до кінця, якщо:

а) утворюється осад;                              б) виділяється газ;   

в) утворюється слабкий електроліт;   г) утворюється сильний електроліт.

26. Реакція Са3(РО4)2+3H2SO4=3CaSO4+2H3PO4 відбудеться до кінця, тому що:

а) виділяється газ;                  б) утворюється осад; в) інша причина;

г) реагуюча кислота сильніша від тієї, якою утворена сіль.

27. Додавання нітрату амонію до водного розчину аміаку   

а) викликає зменшення ступеня дисоціації основи;                        

б) призводить до збільшення ступеня дисоціації основи; 

в) не впливає на дисоціацію основи;       

г) викликає збільшення концентрації гідроксид- йонів.

28. До електролітів середньої сили відносяться:

а) HNO2;       б) H2SO3;        в) H3PO4;     г) NH4OH.

29. При зливанні розчинів яких речовин реакція йде до кінця:

а) барій хлориду та кальцій нітрату;                     

 б) барій гідрогенкарбонату та кальцій ацетату;

 в) кальцій гідроген карбонату та вугільної кмслоти;

 г) барій гідроген карбонат та оцтова кислота.

30.Зв'язок між константою дисоціації слабкого електроліту і ступенем його дисоціації виражається рівнянням:

а) K2/C;                         в) ;

    б) ;      г)

 

 

Лабораторна робота № 5

Тема: Йонний добуток води. Водневий показник. Гідроліз солей

Мета: визначення рН розчинів за допомогою індикаторів. Дослідити процес гідролізу солей і встановити фактори, що впливають на гідроліз.

Знати:визначення понять «йонний добуток води», «водневий показник», значення рН в нейтральному, кислому, лужному середовищах, гідроліз солей.

Вміти:розраховувати рН розчинів, записувати рівняння гідролізу солей і визначати реакцію середовища в розчині.


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 1290; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!