Дослід 1.Залежність ступеня дисоціації від природи електроліту    Налийте в одну пробірку 2-3 мл розчину хлороводневої кислоти /c=0,1 моль/л, а в іншу – 2-3 мл розчину оцтової кислоти такої ж концентрації. У кожну пробірку опустіть по шматочку цинку. Помістіть пробірки в склянку з гарячою водою. Спостерігайте виділення водню. З якою кислотою реакція йде більш енергійно? Дайте пояснення і напишіть рівняння реакцій у молекулярній та іонній формах.

    Дослід 2. Вплив однойменного іона на ступінь дисоціації слабкого електроліту.

    а)Налийте в пробірку 2-3 мл розчину гідроксиду амонію. Додайте 2-3 краплі фенолфталеїна. Розділіть на дві частини. До однієї додайте небагато кристалічного хлориду амонію , другу залишіть для порівняння. Поясніть зміну забарвлення розчину.

    б) Налийте в пробірку 2-3мл розчину оцтової кислоти. Додайте 1-2 краплі метилоранжу. Розчин розділіть на дві частини. Одну залишіть для порівняння, до другої додайте кілька кристалів ацетату натрію. Поясніть зміну забарвлення розчину. Зробіть висновок про вплив однойменного іона на ступінь дисоціації слабкого електроліту.

Дослід 3. Реакції з утворенням осадів.

        У чотири пробірки налийте по 1-2 мл сульфатів натрію, магнію, цинку й алюмінію. Додайте в кожну пробірку по 1-2 мл хлориду барію. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакції в молекулярній і іонно-молекулярній формах. Зробіть висновок про виявлені сульфат-іони у розчині.

    Дослід 4. Реакції з утворенням слабкого електроліту.

        А)У пробірку налийте 1мл хлориду амонію. Додайте такий же об’єм лугу. Нагрійте і визначте газ по запаху. Складіть рівняння реакцій у молекулярній і іонно-молекулярній формах.

    Дослід 5. Утворення осадів і добуток розчинності.

    Одержіть осад хлориду свинцю PbCl2, діючи розчином хлориду натрію на розчин солі свинцю. Дайте осаду осісти. Обережно злийте маточний розчин з осаду в іншу пробірку. Додайте до нього розчин йодиду калію. Дайте знову осаду осісти і злийте маточний розчин у нову пробірку. Додайте до нього сульфід натрію. Вкажіть колір осадів, що утворяться.

    Напишіть рівняння реакцій в іонно-молекулярній формі.

 

Контрольні питання

1. Чому розчини електролітів проводять електричний струм, а неелекгролітів - ні?

2. Чим відрізняється розчинення у воді цукру від розчинення кухонної солі?

3. Які йони знаходяться у водних розчинах електролітів: Nа23, NaHSO3, Fе2(SО4)3, Са(ОН)2? Напишіть рівняння дисоціації цих електролітів.

4. Які із реакцій йонного обміну практично відбуваються до кінця?

а) ZnС122SO4 →           в) NаСl+КNO3

б) ВаС12+Nа24 →         г) Na2СО3+HNО3

5. Написати рівняння реакції в молекулярній та йонній формах між речовинами:

а) Н24 і NаОН               в) НС1 і Са(ОН)2

б) NaCl і АgNО3                             г) FеС13 і NаОН

6. Написати молекулярні рівняння до слідуючих йонних рівнянь:

а) Вa2+ + СО32- = ВаСО3                                   в) Pb2+ + SO42- = PbSO4

б) Н+ + ОН- = Н2О                      г) CO32- + 2Н+ = СО2 + Н2О

7. Із кожної тисячі молекул електроліту 40 розпались на йони.
Визначити ступінь дисоціації електроліту.

8. У воді розчинили електроліт АВ (кількість речовин електроліту 0,35 моль). У воді утворились катіони А+, загальною кількістю 0,014 моль. Визначити ступінь дисоціації електроліту.

9. Написати рівняння послідовних стадій дисоціації карбонатної кислоти і відобразити в загальному вигляді константи дисоціації.

10. Ступінь дисоціації карбонатної кислоти в розчині молярної концентрації еквіваленту 0,1 моль/л дорівнює 2,11 • 10-3. Визначити константу дисоціації.

11.  Визначити ступінь дисоціації мурашиної кислоти НСООН в розчині молярної концентрації еквіваленту 0,5 моль/л, якщо відомо, що концентрація йонів Н+ дорівнює 0,1 моль/л.

12. Написати вираз для константи електролітичної дисоціації слідуючих електролітів:

  НСООН, Н2SO3, Н2S, Н3РO4, NН4ОН.

13. Визначити концентрацію йонів Nа+ і SО42- в моль/л в розчині сульфата натрію молярної концентрації 0,1 моль/л, вважаючи його дисоціацію повною.

14. Які йони знаходиться у водних розчинах слідуючих речовин:

Н2SO4, Са(НСО3)2, NaHS, H2S, Na3[А1(ОН)6]?

15. Визначити концентрацію А13+ і SO42- в моль/л в 0,1 молярному розчині сульфата алюмінію (α = 100%).

Тестові завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку відповідь.

1. Процес розпаду речовин на йони під впливом полярних молекул розчинника називається:

а) електролітична дисоціація;            в) хімічна рівновага;

б) гідроліз;                                          г) електроліз.

2. Електроліти – це:

а) сполуки з неполярним зв’язком;       

б) провідники першого роду;       

в) сполуки з йонним або полярним зв’язком;

г) сполуки з металевим зв’язком.

3. Теорію електролітичної дисоціації запропонував:

а) М.В.Ломоносов;          в) А.Вернер;

б) С.Арреніус;                  г) В.Оствальд.

4. Виберіть частинки, що існують у водному розчині калій хлориду:

    а) молекули;     б) атоми;    в) йони; г) колоїдні частинки.

5. Виберіть твердження щодо дисоціації натрій гідроксиду:

а) відбувається частково;         

б) відбувається повна дисоціація;     

в) кількість йонів натрію у розчині більша за кількість гідроксид-йонів;

г) ) кількість йонів натрію у розчині меньша за кількість гідроксид-йонів.

6. Вкажіть кислоту , яка дисоціює ступінчасто:

а) фосфатна;  б) нітратна;  в) хлоридна;  г)ацетатна.

7. Вкажіть водний розчин, що найгірше проводить електричний струм (концентрації розчинів однакові у моль/л):

а) розчин ацетатної кислоти;             в) розчин спирту;

б) розчин натрій ацетату;     г) розчин натрій гідроксиду.

8. Від концентрації розчиненої речовини не залежить:

а) ступінь дисоціації;       в) масова частка розчиненої речовини;

б) константа дисоціації;   г) мольна частка.

9. Реукція NaОН + НCl → відбувається до кінця, оскільки:

а) випадає осад;       б) виділяється газ;

в) утворюється вода; г) змінюється забарвлення реакційного середовища.

10. Яка речовина у водному розчині дисоціює з утворенням йона Al3+?

а) Al(OH)3;         б) AlCl3;     в) Al2O3;     г) Na3AlO3.

11. Визначити ступінь дисоціації електроліту, якщо з кожних 50 молекул його 20 розпалися на йони:

а) 2,5;        б) 30;         в) 0,2;        г) 0,4.

12. До електролітів не належить:

а) AgCl;     б) CuCl2;     в) NaCl;     г) KCl.

13. Вкажіть пару речовин, реакція між якими описується скороченим йонним рівнянням: Cu2++S2- → CuS↓:

а) CuO і H2S;           в) CuCl2 і K2S;

б) Cu(OH)2 і H2S;        г) Cu(OH)2 і Na2S.

14. Визначте кількість речовини йонів натрію, які утворилися після повної дисоціації 3 моль натрій ортофосфату:

а) 3 моль;     б) 6 моль;     в) 9 моль;     г) 12 моль.

15. Вкажіть набір йонів, які утворюються у результаті дисоціації калій сульфіту:

а) Ca2+ і SO42-;         в) K+ і SO32-;

б) K+ і SO42-;      г) Ca2+  і S2-.


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 1309; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!