Дослід 1. Залежність швидкість гомогенної хімічної реакції від концентрації реагуючих речовинУ три конічні колби внесіть розчин натрій тіосульфату і дистильовану воду в об`ємах, які вказані в таблиці. По черзі в кожну колбу швидко прилийте по 15 мл сульфатної кислоти. Змішані розчини слід перемішати, щоб реакція проходила по всьому об`єму. За допомогою секундоміру виміряйте час від моменту змішування розчинів до помітного помутніння розчину.

Реакція натрій тіосульфату з сульфатною кислотою протікає за рівнянням:

Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2S2O3

H2S2O3 = SO2 + S↓ + H2O

Початком реакції слід вважати момент змішування розчинів, а кінцем – момент помутніння розчину внаслідок утворення нерозчинної у воді сірки..

Результати спостережень запишіть в таблицю:

 

№ п/п

Oб`єм, мл

Відносна концентр. Na2S2O3

 

Тривалість реакції

t, с

Відносна швидкість реакції , с-1

Na2S2O3 H2O   H2SO4  
1 5 10 15 1    
2 10 5 15 2    
3 15 0 15 3    

 

Залежність швидкості реакції від концентрації натрій тіосульфату відобразіть у вигляді графіка. На осі абсцис відкладіть у певному масштабі відносні концентрації натрій тіосульфату, на осі ординат – відповідні значення швидкості реакції в умовних одиницях.

 

Дослід 2. Вплив температури на швидкість реакції.

Залежність швидкості реакції від температури вивчають на прикладі реакції:

Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2 + S↓ + H2O

В три пробірки налийте по 5 мл розчину натрій тіосульфату, а в три інші – по 5 мл розчину сульфатної кислоти.

Змішайте розчин натрій тіосульфату з розчином сульфатної кислоти при кімнатній температурі. За допомогою секундоміру виміряйте час від моменту змішування розчинів до помітного помутніння розчину.

Другу пару розчинів помістить у водяну баню, з температурою 40 ºС, третю пару - у водяну баню, з температурою 60 ºС. Проведіть досліди для кожної пари, результати спостережень запишіть в таблицю.

 

№ досліду Температура досліду, 0C Тривалість реакції t, с Відносна швидкість реакції , с-1
1      
2      
3      

Намалюйте графік залежності швидкості реакції від температури. На осі абсцис відкладіть у певному масштабі температуру досліду, на осі ординат – відповідні значення швидкості реакції.

Напишіть формулу Вант-Гоффа і розрахуйте значення температурного коефіцієнта виходячи з даних досліду.

Зробіть висновки про залежність швидкості реакції від температури.

Контрольні питання і задачі

1. Вкажіть фактори, які впливають на швидкість хімічних реакцій.

2. Дайте формулювання закону діючих мас.

3. Що показує температурний коефіцієнт реакції?

4. Чому дорівнює швидкість реакції А + В = АВ, якщо концентрація речовин А і В дорівнює 2 моль/л, а k = 1,5 л/(моль · с) ?

5. Як зміниться швидкість реакції

2NO(г) + O2(г) = 2NO2(г)

Якщо: а) збільшити тиск у системі в 3 рази;

б) зменшити об`єм системи в 3 рази;

в) збільшити концентрацію NO в 3 рази?

6. На скільки градусів треба підвищити температуру реакційного середовища, щоб швидкість реакції, що в ній перебігає, зросла у 125 разів. Температурний коефіцієнт реакції γ = 3.

7. Сформувати принцип Ле Шательє.

8. Рівноважні концентрації речовин у реакції:

N2(г) + 3H2(г) D 2NH3(г); DН°298 = -92,4 кДж/моль

дорівнюють: С (N2) = 3 моль/л; С(H2) = 9 моль/л ; С(NH3) = 4 моль/л

Визначте:  а) Початкові концентрації H2 і N2

б) В якому напрямку зміститься рівновага з підвищенням температури?

в) В якому напрямку зміститься рівновага якщо зменшити об`єм реакційної судини?

9. Рівноважні концентрації речовин у реакції:           CO + Cl2 D COCl2

дорівнюють: С(СO) = 0,2 моль/л; С(Cl2)=0,3 моль/л; С(COCl2)=1,2 моль/л.

Визначте константу рівноваги.

10.    Використовуючи принцип Ле Шательє, вкажіть, в якому напрямку зміститься стан рівноваги в реакціях:

1) 2SO2(г) + O2(г) D 2SO3(г)                           DН°298 = - 192,74 кДж/моль

2) N2O4(г) D 2 NO2(г)                                          DН°298 = + 54,47 кДж/моль

а) при підвищенні температури?

б) при зниженні тиску?

 

Тестові завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 897; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!